Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLYFR GLAS NEBO Frān Wen ADDASIAD LLWYFAN I'R FFENOMENON LENYDDOL YN CYRRAEDD ABERYSTWYTH STAGE ADAPTATION FOR LITERARY PHENOMENON SET FOR ABERYSTWYTH Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 17 & 18 FEBRUARY     

LLYFR GLAS NEBO 
Frān Wen
 
ADDASIAD LLWYFAN I'R FFENOMENON LENYDDOL YN CYRRAEDD ABERYSTWYTH
STAGE ADAPTATION FOR LITERARY PHENOMENON SET FOR ABERYSTWYTH Canolfan y Celfyddydau
 Aberystwyth Arts Centre
CHWEFROR 17 & 18 FEBRUARY
Mae addasiad llwyfan o Lyfr Glas Nebo, y nofel ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros, yn dod i Aberystwyth y gwanwyn yma.

Bydd dau berfformiad i'w gweld yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar y 17eg a 18fed o Chwefror 2020 fel rhan o daith genedlaethol.

Mae'r ddrama gan Frân Wen, mewn partneriaeth â Galeri, yn adrodd stori anhygoel Siôn, ei fam Rowenna a’i chwaer ifanc, Dwynwen, wrth iddynt geisio goroesi mewn byd ôl-apocalyptaidd.

Mae nofel Llyfr Glas Nebo wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi. Ychydig dros wythnos ar ôl i'r nofel ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 ym mis Mehefin eleni.

Tara Bethan sy'n chwarae rhan y fam, Rowenna, gydag Eben James yn chwarae'r mab, Siôn.

"Mae cael bod yn rhan o addasu Llyfr Glas Nebo i'r llwyfan yn anrhydedd mawr i mi - does ddim amheuaeth mai hon yw un o'r nofelau Cymraeg mwyaf cyffrous yn ystod y blynyddoedd diwethaf," meddai Tara.

"Mae hi'n stori sy'n hitio’n galed ac yn herio ni i gwestiynu’r byd rydym yn byw ynddi heddiw. Dwi’n caru'r ffaith bod y cymeriadau yn llwyddo i oroesi yn erbyn y disgwyl - mae'n anhygoel sut rydym yn ymdopi ac addasu mewn sefyllfaoedd anodd."

Mae'r perfformiad ar y nos Fawrth (18fed) yn cynnwys uwchdeitlau Saesneg - bydd hefyd sesiwn i ddysgwyr cyn y perfformiad yma am 6.30pm.

Manon Steffan Ros ei hun sy'n gyfrifol am addasu i'r llwyfan, gydag Elgan Rhys yn cyfarwyddo. Elin Steele yw cynllunydd y set a’r gwisgoedd a Robin Edwards (R.Seiliog) yw'r cyfansoddwr.

"Wrth gwrs, nid oedd amheuaeth mai Manon fyddai’n addasu’r gwaith. Mae wedi byw gyda’r cymeriadau ers amser maith, yn eu hadnabod yn well na neb ac yn gwybod pa mor bell i’w gwthio," meddai Nia Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Frân Wen.

"Rydym wedi gweithio droeon gyda Manon dros y blynyddoedd - dechreuodd ei gyrfa broffesiynol gyda Frân Wen fel actores bron i ugain mlynedd yn ôl ac wedyn yn fwy diweddar fel dramodydd - felly rydym yn gwybod pa mor agored yw hi i arbrofi a manteisio i’r eithaf ar yr hyn y gall ‘theatr’ fel cyfrwng ei gynnig i stori dda."

Elgan Rhys sydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad: "Bydd y cynhyrchiad yn gorfodi’r gynulleidfa i gwestiynu sut maent yn cynnal a charu ac yn ymdrin â’r byd o’u cwmpas. Mae Manon wedi llwyddo i ychwanegu dimensiwn newydd i'r stori lwyfan sydd yn ein cyffroi ni gyd."

"Mae’n braf iawn i wybod y bydd teuluoedd cyfan yn gallu profi gwefr y ddrama efo’i gilydd ac y bydd yn esgor ar fwy o drafod y pwnc pwysig a chyfoes hwn. Edrychwn ymlaen hefyd i weld ysgolion yn llenwi’r theatr gan fod y nofel wedi ei gynnwys fel un o lyfrau gosod cwricwlwm Cymraeg TGAU."

Mae tocynnau ar werth nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


The highly anticipated stage adaptation of the literary phenomenon Llyfr Glas Nebo is coming to Aberystwyth this spring.

There will be two performances at Aberystwyth Arts Centre on the 17th and 18th of February 2020 as part of national tour.

The drama by Frân Wen, in partnership with Galeri, tells the incredible story of Siôn, his mother Rowenna and his young sister, Dwynwen, as they try to survive in a post-apocalyptic world.

The novel has made a huge impression since its publication nearly 12 months ago. A week after winning the Prose Medal in the 2018 Cardiff National Eisteddfod, a reprint was being prepared, and in June it swept the boards at the Wales Book of the Year awards.

Tara Bethan plays the mother of Rowenna, with Eben James playing her son, Sion.

"It's a huge honour to play a part in adapting Llyfr Glas Nebo for the stage - there's no doubt that it's one of the most exciting Welsh novels in recent years," said Tara.

"It's a story that hits hard and challenges us to question the world we live in today. I love the fact that the characters manage to survive against all expectations - it's amazing how we cope and adapt in difficult situations."

The Tuesday evening performance (18th) at Aberystwyth Arts Centre will have English surtitles - and there will be a Welsh language learners session before the show at 6.30pm.

Manon Steffan Ros herself is responsible for adapting to the stage, with Elgan Rhys directing, set and costume designer is Elin Steele and the original score will be created by composer R.Seiliog.

"It was a no-brainer to ask Manon to adapt it for the stage. She's lived with the characters for a longtime, she knows them more than anybody and understands how far she can push them," said Nia Jones, Frân Wen's Executive Director.

"We've worked a lot with her over the years - in fact her first professional job was with Frân Wen as an actor nearly 20 years ago and more recently as a playwright - so we know how open she is to explore and capitalize on what theatre as a medium can offer to a good story."

"By adapting this gripping story to stage, it will bring to life the wealth of Manon’s imagination, characterization and linguistic skills. We're aiming to force the audience to question how they live, love and care about the world around them," said director Elgan.

"She has managed to add new dimensions to this story that we're all really excited about."

Tickets are on sale now from the Aberystwyth Arts Centre box office, on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, January 14, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk