Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CHWARAE Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 15 MARCH     

CHWARAE

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAWRTH 15 MARCH Mae Theatr Iolo yn dod â'i sioe theatr ddiweddaraf i blant yn y Gymraeg i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 15 Mawrth.

Mae Chwarae yn enghraifft berffaith o'r gwaith amrywiol y mae Theatr Iolo yn cynhyrchu, yn cyflwyno ac yn creu yng Nghymru, ac mae'n dod ar ddechrau blwyddyn gyntaf lawn y Cyfarwyddwr Artistig Lee Lyford gyda'r cwmni.

Mae Chwarae yn mynd ar daith i ddeg canolfan yn ystod y gwanwyn eleni. Wedi'i datblygu a'i chyflwyno mewn cydweithrediad â Phontio, mae'r sioe Chwarae ar gyfer plant 4 oed+ a'u teuluoedd.

Yn dilyn taith bachgen ifanc wrth iddo gael ei gatapyltio'n annisgwyl o un byd i'r llall, mae Chwarae yn ystyriaeth ryfeddol o lawenydd a phwysigrwydd chwarae. Yn cynnwys cerddoriaeth fyw, symudiad a chyfle i chwarae gyda'n gilydd, mae'r cynhyrchiad hwn yn y Gymraeg yn ystyried sut y gall chwarae ein helpu i oresgyn y sialensiau y mae bywyd yn taflu atom.

Wedi'i datblygu ar y cyd gyda'r artist Elgan Rhys a theuluoedd yng Ngogledd Cymru, mae Chwarae yn ystyried pwysigrwydd chwarae mewn bywydau plant ac oedolion fel ei gilydd ac yn dathlu cymhlethdodau gwahanol agweddau ar chwarae yn ein byd gor-brysur. Mae'r sioe yn anelu at annog plant i archwilio gwahanol ffyrdd o chwarae, yn ogystal â dangos pwysigrwydd chwarae i oedolion, a sut mae chwarae a arweinir gan y plentyn yn holl bwysig ar gyfer ei ddatblygiad a'i les. Fel rhan o'r perfformiad ceir cyfle hefyd yn ystod Chwarae i deuluoedd gymryd rhan mewn sesiwn chwarae gyda'i gilydd.

“Mae Chwarae yn annog plant a'u teuluoedd i gael hwyl efo'i gilydd, i chwarae ac i archwilio'r byd rhyfeddol, ac weithiau cymhleth, yr ydym yn byw ynddo.” - Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig

Mae tocynnau ar gyfer Chwarae yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gael 'nawr o'r swyddfa docynnau ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk. Peidiwch â'i methu!


Theatr Iolo brings its latest Welsh-language theatre show for children to Aberystwyth Arts Centre this 15 March.

Chwarae is a perfect example of the varied work that Theatr Iolo produces, presents and creates in Wales, and comes at the start of Artistic Director Lee Lyford’s first full year of work for the company. Chwarae tours to ten venues this spring. Developed and presented in collaboration with Pontio, Chwarae is for children aged 4+ and their families.

Following a young boy’s journey as he’s unexpectedly catapulted from one world to another, Chwarae is a wonderous exploration of the joy and importance of play. Featuring live music, movement and an opportunity to play together, this Welsh Language production explores how play can help navigate the challenges that life throws us.

Developed collaboratively with artist Elgan Rhys and families from North Wales, Chwarae explores the importance play has in the lives of children and adults alike and celebrates the complexities of the how, where, why, with who and what of play in our ever-busy world. It aims to encourage children to explore different ways to play, as well as to show adults the importance of play and how child-led play is vital to a child’s development and well-being. As part of the performance there will also be the opportunity during Chwarae for families to take part in a play session together.

“Chwarae encourages children and their families to have fun together, play and explore the wonderful, and sometimes complicated, world in which we live in.” - Lee Lyford, Artistic Director

Tickets for Chwarae at Aberystwyth Arts Centre are available now from the box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk. Don’t miss it!
Aberystwyth Arts Cntre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, February 12, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk