Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

EVERYTHING [but the girl] 2Faced Dance Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 29 FEBRUARY     

EVERYTHING [but the girl]
2Faced Dance Company
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
CHWEFROR 29 FEBRUARY Mae'r cwmni theatr gorfforol clodfawr, 2FACED DANCE, yn dathlu ei 20fed benblwydd gyda thaith o'r sioe ‘EVERYTHING [but the girl]’, bil triphlyg deinamig sy'n dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Chwefror 29fed fel rhan o daith o'r DU.

Mae'r tri darn o ddawns gyfoes fywiog yn cael eu coreograffu gan ddau o'r artistiaid uchaf eu parch yn y diwydiant: Cyfarwyddwraig Artistig 2Faced Dance sef Tamsin Fitzgerald a Fleur Darkin, cyn Gyfarwyddwraig Artistig Dundee Rep a Theatr Ddawns yr Alban. Mae coreograffi hynod gorfforol, heriol Fitzgerald yn darparu'r platfform perffaith ar gyfer ei chwmni dawns sy'n cynnwys dynion yn unig, ac sy'n gyson yn gwefreiddio cynulleidfaoedd yn y DU a thramor. Disgrifiwyd gwaith Darkin, sydd wedi'i berfformio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, fel “bob amser yn ddyfeisgar”, “pŵerus a chythryblus” gydag asgwrn cefn naratif cryf.

Dywed Tamsin Fitzgerald: “Yn tyfu i fyny yn y 90au 'roeddwn yn hoffi gwrando ar y grŵp Everything But The Girl ac 'roedd rhywbeth yn yr ymadrodd yn apelio ataf, gan ysbrydoli teitl ein rhaglen. Ar gyfer ein 20fed benblwydd 'rydym yn dod ag EVERYTHING at ei gilydd ac mae [but the girl] yn chwarae gyda'r ffaith mai fi sefydlodd y cwmni a fi sydd wedi creu 90% o'r gwaith hyd yma.”

Mae Fitzgerald wedi ail-ddychmygu ei darn hynod emosiynol ‘7.0’ a grewyd ganddi ar ôl iddi ymweld ag Haiti yn 2010 fel rhan o dîm cymorth rhyngwladol yn dilyn y ddaeargryn. Mae cwmni 2Faced Dance yn cyflwyno'r addasiad newydd o ‘7.0’ i nodi 10 mlynedd ers y drychineb. Mae'r gwaith eisoes wedi cael ei gydnabod fel un o ddarnau mwyaf llwyddiannus y cwmni hyd yma.

Mae darn Fleur Darkin, ‘The Qualies’, yn waith theatraidd ar y cyd gyda stad y diweddar awdur Americanaidd David Foster-Wallace, sy'n rhoi bywyd newydd i'w astudiaeth o'r chwaraewr Michael Joyce fel dawns ar gyfer pedwar dyn. Bu Foster-Wallace ymysg chwaraewyr proffesiynol rhengoedd is Pencampwriaeth Montreal ym 1995, ac ysgrifennodd am yr aberth sydd ei angen er mwyn cymryd rhan yn y brif gystadlaethau tenis ar y lefel yma. Mae'r dawnswyr yn gweithio gyda sgil astud, cywreinrwydd ac weithiau grym enbyd wrth ofyn iddynt eu hunain beth y mae'n cymryd i fod y gorau oll yn eich maes.

Dywed Fleur: “Ar ôl gweithio mewn dawns a theatr ac ysgrifennu gydol fy ngyrfa, 'rwy'n gweld y cysylltiad rhwng cyflawniad a'r gwrthwyneb, a sut mae disgleirdeb y noson agoriadol yn cael ei ddilyn gan realiti'r bore canlynol. Mae hwn yn ddarn hynod fetafforaidd; er nad yw'n sôn yn benodol am denis neu Gystadlaethau Montreal, gobeithiaf ei fod yn gwneud sylw am y delfrydiad hwn o'r unigolyn, am sut y mae'r dyhead naturiol i chwarae gemau efo'n gilydd yn dod yn fusnes er mwyn llwyddo'n fasnachol. Mae wedi bod yn brofiad gwych i weithio gyda 2Faced Dance - 'dwi erioed wedi gweithio efo cwmni sy'n ddynion i gyd o'r blaen. Mae eu sgil, eu hyder a'u hagwedd tuag at waith yn drawiadol iawn.”

Ychwanega Tamsin: “Buom yn comisiynu Fleur oherwydd ei bod hi'n berson sy'n gweithio'n wahanol iawn i mi. Mae ei gwaith yn hynod theatraidd ac mae hi'n berson sy'n herio'r status quo. Mae hi'n ddisglair, yn dalentog ac yn feiddgar…ac mae 2Faced Dance yn hoffi'r hyn sy'n feiddgar.”

Ail ddarn Fitzgerald yn y bil triphlyg yw'r perfformiad cyntaf yn y byd o ‘Hollow in a World Too Full’. Mae'r gwaith solo hwn yn dilyn taith dyn trwy fyd sy'n orlawn. Perfformir y darn i sgôr gan y cyfansoddwr ffilm a theledu adnabyddus, Alex Baranowski, a gomisiynwyd o'r newydd .

Mae tocynnau ar gael 'nawr o swyddfa docynnau Canolfan y Aberystwyth, ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.


The highly acclaimed physical theatre company, 2FACED DANCE, celebrate their 20th anniversary with a tour of ‘EVERYTHING [but the girl]’, a dynamic triple bill that comes to Aberystwyth Arts Centre on February 29th as part of a UK tour.

Three pieces of exhilarating contemporary dance are choreographed by two of the industry’s most respected artists: 2Faced Dance Artistic Director Tamsin Fitzgerald and Fleur Darkin, formerly Artistic Director of Dundee Rep and Scottish Dance Theatre. Fitzgerald’s highly physical, demanding choreography provides the perfect platform for her all-male dance company whose performances regularly thrill audiences in the UK and abroad. Darkin’s work has been described as “always inventive”, “powerful and disturbing” with a strong narrative backbone and has been seen nationally and internationally.

Says Tamsin Fitzgerald: “Growing up in the 90s I often listened to the group Everything But The Girl and something about the phrase resonated for me and inspired the title of our programme. For our 20th anniversary we are bringing EVERYTHING together to celebrate this and [but the girl] is a play on the fact that I founded the company and have created 90% of the work to date.”

Fitzgerald has re-imagined her emotionally-charged piece ‘7.0’ which she made after visiting earthquake-hit Haiti in 2010 as part of an international aid team. 2Faced Dance return to a newly re-charged ‘7.0’ to mark the 10th anniversary of the disaster. The work is already a shining light in the company’s canon and has been cited as one of their most successful works to date.

Fleur Darkin’s piece, ‘The Qualies’, is a theatrical collaboration with the estate of the late American author David Foster-Wallace to bring his study of tennis player Michael Joyce to life as a dance for four men. Foster-Wallace tailed the low ranked pros at the 1995 Montreal Open, writing about the sacrifice necessary to participate in the day-to-day trenches of the tennis major leagues. The dancers work with attentive skill, subtlety and sometimes desperate force to ask themselves what it takes to be great at something.

Says Fleur: “Having worked in dance and theatre and writing my whole career, I see the connection between achievement and its opposite, and how the brilliance of the opening night is followed by the comedown of the morning after. It’s a very metaphorical piece; while it’s not specifically about tennis or the Montreal Qualifiers, I hope it makes a comment on this idealisation of the individual, of how the natural desire to play games together becomes a business in order to become commercially viable. It’s been amazing working with 2Faced Dance - I’ve never worked with an all-male company before. Their skill, confidence and sheer attitude to work is extremely impressive.”

Adds Tamsin: “We commissioned Fleur because she’s someone who works very differently from me. Her work is incredibly theatrical and she’s someone who has challenged the status quo. She’s bright, talented and bold…and we like bold at 2Faced Dance.”

Fitzgerald’s second piece in the triple bill is the world premiere of ‘Hollow in a World Too Full’. This solo work follows a man’s journey through a world too full. The piece will be performed to a newly commissioned score from celebrated film and TV composer, Alex Baranowski.

Tickets are available now from the Aberystwyth Arts Centre box office, on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Cenre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, February 13, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk