Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Melangell by Devised by the company
First presented in 1994 by Theatr na n'Og
cast size:4
 

   There are 3 reviews of Theatr na n'Og's Melangell in our database:
Awr o fwynhad pur yn sioe blant Melangell.
Melangell by Devised by the company
[print]Print this review  now
venue
Eisteddfod 2003 - Meifod
August-04-03
Roedd bod yng nghefn y llwyfan yng nghanol y cast o 160 o blant, wrth iddynt gael cyngor munud olaf gan Geinor Jones, Cyfarwyddydd sioe Melangell yn argoeli'n dda. Roedd pob un o'r cast yn eistedd yn gwrando ar y cyfarwyddiadau brwdfrydedd ar eu wynebau, cyn troedio yr un mor frwdfrydig ar y llwyfan.

Adrodd y chwedl leol am Felangell yr oedd sioe blant ysgolion cynradd dalgylch yr Eisteddfod. Daw Melangell a'i ffrind Mari i ddyffryn hudol o wlad Erin, a gwneud ffrindiau gyda'r anifeiliaid maen nhw'n eu cyfarfod yno.

Ond mae Brochwel, y dyn cas, o gwmpas, ac yn barod i hela'r anifeiliaid. Ond gyda help Melangell a Mari mae tynged yr anifeiliaid yn ddiogel.

Chwedl ramantus, a'r plant yn amlwg wedi eu hymroi eu hunain yn llwyr i'r stori.
Prif gymeriadau : perfformio rhagorol
Gall sioeau plant fod braidd yn anodd eu deall weithiau - mae'r canu a'r llefaru yn dueddol i fod yn aneglur, ond nid felly sioe Melangell - o gwbwl. Cafwyd actio a chanu rhagorol drwyddi draw.

Rhaid canmol perfformiad y prif gymeriadau. Roedd Steffan Jones, sef Brochwel yn arbennig o dda. Llais cryf a chlir am blentyn ysgol cynradd. Roedd ei lais canu yn creu argraff hefyd. Mae'r un peth yn wir am Catrin Evans oedd yn chwarae Melangell a Sara Rhys Vaughan, sef Mari. Roedd pob un o'r prif gymeriadau "wedi tynnu'r stops i gyd allan!"

Cafodd y sioe hon ei chynhyrchu gan gwmni Theatr Na n'Og, Geinor Jones oedd y Cyfarwyddydd Artistig, Dyfan Jones yn Gyfarwyddydd Cerdd a sgrifennwyd geiriau'r caneuon gan Tudur Dylan Jones. Roedd hi'n werth cael cwmni proffesiynol i gynhyrchu, yn fy marn i, roedd yn sicr yn ychwanegu at broffesiynoldeb y sioe.


Roedd y gwisgoedd a'r set - er yn ddigon syml - yn argyhoeddi. Pob un o'r plantos bach wedi gwisgo fel anifail, neu rywogaeth o fyd natur. Ddim yn aml y byddech chi'n disgrifio caws llyffant, yn "ciwt" , ond roedd y ddau blentyn bach yn eu gwisgoedd, yn werth eu gweld!

Yr unig gwyn, neu siom oedd gan y gynulleidfa wrth iddyn nhw adael y pafiliwn, nos Sadwrn, oedd bod y sioe braidd yn fyr. Prin awr oedd ei hyd, ond i mi, roedd yn gorffen yn ei flas. Roedd y plant yn ffresh ac yn bloeddio canu tan y nodyn ola'. O ystyried oed ifanc rai ohonyn nhw, byddai bod ar y llwyfan yn hirach, o bosib yn eu blino ac yn gostwng lefel y perfformiad.

Fel adolygwr y sioeau nos yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, roeddwn yn gadael y pafiliwn ar fy noson gynta' wedi fy mhlesio ac yn edrych ymlaen nawr at y wledd sydd gan yr wythnos i'w chynnig.
reviewer:
Elin Wyn Davies. (BBC ar lein)
Melangell by Devised by the company
[print]Print this review  now
venue
Theatr Gwynedd Bangor
February-22-05

Gyda hela'n cael ei wahardd yr wythnos ddiwethaf, efallai mai cyd-ddigwyddiad oedd llwyfannu sioe am Melangell - ynteu oedd hyn yn fwriadol?

Beth bynnag, y stori ydy fod Melangell wedi dianc o Iwerddon rhag gorfod priodi a storm fawr wedi ei gyrru i Gymru.

Rhywsut mae'n cyrraedd Llanfihangel ym Mhennant ond mae'r lle'n anarferol o ddistaw gan nad oes yr un aderyn nac anifail i'w glywed.
Mae'r Tywysog Brochwel wedi eu lladd i gyd.

Ond mae yna ambell un ar l yn cuddio y tu l i raeadr - sgwarnog, carw, mochyn daear, ci d?r a thylluan - ond yr un llwynog!

Efallai na ddaeth y ddeddf atal hela llwynogod i rym mewn pryd yno!

I'r teulu
Sioe gerdd i'r teulu yw Melangell, ac roedd Theatr Gwynedd, Bangor, yn llawn i'r ymylon - tri-chwarter y gynulleidfa yn blant - ar gyfer noson gyntaf y sioe, er i fersiwn Saesneg deithio'r de yn gynharach.

Roedd y stori'n afaelgar, y canu a'r caneuon yn dda - yn amrywio o gerddoriaeth Geltaidd hudolus i faledi i roc a wni i'r gynulleidfa guro dwylo i'r curiad.

seren y sioe
Ond efallai mai seren y sioe oedd y set. Roedd coeden dew bob ochr i'r llwyfan ac yn y canol llenni tryloyw yn cyfleu coed neu raeadr ac yn newid eu lliwiau bob hyn ac hyd yn oed yn gwneud i'r rhai oedd yn canu y tu l i'r llenni edrych fel rhyw fath o rith.

Dechreuodd y sioe gyda Brochwel (Daniel Lloyd) yn cerdded i'r llwyfan - yn ei ddillad canoloesol a gitr drydan, fodern - a rhaid canmol yr actorion i gyd.

Nid yn unig yr oedden nhw'n actio, ond roedden nhw hefyd yn canu ac yn cyfeilio i'r caneuon - fel arfer y tu l i'r llenni ar y llwyfan, weithiau tra'n actio.

Roedd yna amrywiaeth o gymeriadau. O'r Felangell (Elin Llwyd) ddiniwed i'r blaidd Rheibus creulon, cas (Neil Williams), ac i Sioned y sgwarnog (Carys Gwilym) oedd yn gwneud i'r plant chwerthin.

Cafwyd dau br o ddybl-acts. Gwyddno a Chaswallon (Dyfrig Wyn Evans a Phylip Harries), dau o weision Brochwel, a Brython a Tudur (Rhodri Evan a Phylip Harris), y mochyn daear a'r tylluan.

A chafwyd hiwmor yma hefyd. Gwyddno a Chaswallon oedd 'r potensial gorau i fod yn wir ddoniol, ond ni wireddwyd hyn yn llawn.

Gydag un yn dal a thenau a'r llall yn bwtyn tew, roedd digon o sgp i ddatblygu'r cymeriadau ond ni wnaed hynny.

Yn annaturiol, cafodd Dyfrig (Dyfrig Wyn Evans) y ci d?r sylw a chwerthin y plant drwy ei sn am 'bw-pw', a chafodd yr oedolion hwyl wrth iddo sn ei fod yn chwilio am ddynes 'ci d?r'.

Plesio'r bechgyn
Rheibus y blaidd oedd 'dyn drwg' y sioe - ond oedd o ddigon milain i ddychryn y plant? Nagoedd, a chredaf fod y cwmni wedi methu ar gyfle i greu rhywfaint o arswyd i roi cydbwysedd i'r hwyl.

Ond mi roedd udo Rheibus wedi plesio'r bechgyn yn y gynulleidfa, gan fod y rhan fwyaf yn ei ddynwared yn ystod y toriad hanner amser!

Nid plentynnaidd
Er mai sioe i'r teulu oedd hon, doedd hi ddim yn sioe blentynnaidd, ac yn rhywbeth y gallai'r oedolion yn y gynulleidfa eistedd yn l a'i mwynhau.

Wyth o actorion oedd yna yn y cast, a nifer ohonyn nhw'n chwarae dau gymeriad, a rhaid eu canmol am newid eu dillad mor sydyn a newid o fod yn gerddorion i actorion.

Diwedd y stori yw fod y blaidd yn cael ei ladd, mae'r anifeiliaid sy'n weddill yn cael byw ac mae'r adar yn dychwelyd - ac mae pawb yn hapus - gan gynnwys y gynulleidfa.

Drwy'r cyfan - ar wahn i chwerthin i driciau'r sgwarnog a churo dwylo i'r caneuon gafaelgar - roedd y plant yn ddistaw ac yn amlwg yn mwynhau'r sioe.

Yn y rhaglen, roedd yna luniau o anifeiliaid i'w lliwio ond rwy'n sicr na fu i un o'r plant gydio mewn pensel yn ystod y sioe fyrlymus, llawn hwyl hon.

Ie, sioe gwerth ei gweld - hyd yn oed os ydych chi'n cefnogi hela.
reviewer:
Dafydd Meirion
Melangell by Devised by the company
[print]Print this review  now
venue
Cardigan
March-16-05
Theatr na n'Og's brilliant The Princess and The Hunter, the musical tale of Celtic legend Melangell, was one of the major highlight's of Cardigan's Purple Dragon Story Festival.

The eight-strong cast of actors/musicians - including Crymych's very own Rhodri Evan - brought the tale to life with sparkle wit and pure professionalism.

The scenery, costumes and music were superb and judging by the rapturous reception by the Theatr Mwldan audience on Saturday, Theatr na n'Og look set to become firm box office favourites.
reviewer:
Sue Lewis, Tivy-Side Advertiser

If you know of any other existing review, or if you have any more information on Melangell, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details
Add your comments or amendments to our information on Melangell
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk