Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- EVERYTHING [but the girl] 2Faced Dance Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 29 FEBRUARY
- THE DEPARTMENT OF DISTRACTIONS Third Angel Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 6 & 7 MARCH
- JOIN WALES MILLENNIUM CENTRE FOR SPECIAL CELEBRATIONS THIS ST. DAVID’S DAY
- “Oh, Mr Horne! How bona to vada your dolly old eek!”
- MUCKERS Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 21 & 22 FEBRUARY
- CHWARAE Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 15 MARCH
- Celebrations galore as CBeebies favourites Sarah and Duck bring their Big Top Birthday to Milford Haven this Easter
- Celebrations galore as CBeebies favourites Sarah and Duck bring their Big Top Birthday to Milford Haven this Easter

Latest Reviews

- Summing It Up
- Mr Jones
- Why Homemade Theatre Matters
- Why Homemade Theatre Matters
- At Theatr Clwyd
- In Memory
- Theatre: the Talk in England
- Charles Ives, Philip Glass & Igor Stravinsky
- Turning Points: Kagel
- BBC Radio 3 New Generation Artists 20th Anniversary Celebration

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

THE DEPARTMENT OF DISTRACTIONS Third Angel Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 6 & 7 MARCH

news imageWrth ddod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ym mis Mawrth 2020, mae The Department of Distractions yn gofyn “beth nad ydych yn edrych arno?”

Mae'r sioe The Department of Distractions yn theori-gynllwyn, yn ddatguddiad dogfennol, yn stori dditectif ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain: sioe am fudiad mor ddirgel, ni fyddwch wedi clywed amdano. Tan rwan. Maent yn dweud mai eu tasg yw i blannu straeon yn y byd "i wneud bywyd yn fwy diddorol." Byddai eraill yn dadlau mai eu gwaith mewn gwirionedd yw i rwystro ni rhag edrych i ambell gyfeiriad: maneg sengl yn y stryd, llythyr serch wedi'i dorri'n ddarnau mewn cerbyd Metro, pâr o esgidiau'n hongian o weiren teleffon neu flwch ffôn sy'n canu wrth i chi gerdded heibio …

Mae'r ‘ddrama o fewn drama' hon yn cynnwys stori dditectif fywiog sy'n llawn cliwiau - a sgwarnogod - sy'n gwahodd y gynulleidfa i weithio allan beth sy'n mynd ymlaen - yn y ddrama, ac yn y byd o'n cwmpas. Ar amser pan mae 'newyddion ffug' yn derm cyfarwydd i ni i gyd, mae'r sioe hon yn gofyn, beth yr ydym yn talu sylw ato, a phwy sy'n ceisio dylanwadu ar beth yr ydym yn sylwi arno (a'r hyn nad ydym yn sylwi arno)?

Wedi'i hysgrifennu gan gyd-Gyfarwyddwr Artistig cwmni Third Angel, Alexander Kelly, mae'r sioe yn archwilio'r 'Adran', jyst fel mae pethau yn dechrau mynd o chwith i'r tîm, gan fod stori y maent wedi dechrau arni wedi mynd allan o reolaeth, ac maent mewn perygl o gael eu datgelu. Wrth ddatbwytho'r rhwygau mewn ffabrig bywyd bob dydd, gall yr Adran eich gadael gyda mwy o gwestiynau nag atebion.

Mae Alex yn egluro sut mae'r sioe yn archwilio rhai o ddiddordebau ac obsesiynau'r cwmni : “'Rwyf wedi bod wrth fy modd yn darllen straeon ditectif ers 'roeddwn yn f'arddegau - yn dechrau gyda Raymond Chandler a Moonlighting. Mae nifer o'n sioeau a'n prosiectau wedi cyfeirio at straeon o'r math, ond dyma'r tro cyntaf i ni gynhyrchu stori dditectif go iawn.

'Rydym wedi bod yn datblygu The Department of Distractions ers 2014. Yn ystod yr amser hwnnw mae wedi bod yn ddiddorol, yn gymhellol ac yn drist i weld rhai o'r syniadau y mae'n eu harchwilio yn dod yn fwy berthnasol a gofidus.”

Ymunir ag Alex ar y tîm creadigol gan gyd-Gyfarwyddwraig Artistig cwmni Third Angel Rachael Walton, y Dylunydd Llwyfan Bethany Wells, y Dylunydd Cerdd a Sain Heather Fenoughty, y Dylunydd Goleuo Katharine Williams a'r Ymchwilydd Drama Stacey Sampson.

Y cast yw: Rachael Walton, Stacey Sampson (This is England, Sianel 4 a Partus, Third Angel), Nicholas Chambers (The Great Gatsby, Wilton's Music Hall, The Life & Loves of a Nobody, Third Angel) ac Umar Butt (My Name Is, Cwmni Theatr Tamasha, The Journeys, Third Angel).

Wedi'i chreu gydag ysgafnder, hiwmor tywyll a manylder nodweddiadol cwmni Third Angel, perfformir The Department of Distractions ar 6ed a 7fed Mawrth yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Mae tocynnau ar gael 'nawr o'r swyddfa docynnau ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Coming to Aberystwyth Arts Centre in March 2020, The Department of Distractions asks “what aren’t you looking at?”

Third Angel’s The Department of Distractions is a conspiracy-theory, documentary-exposé, detective story for the 21st century: a show about an organisation so clandestine you won’t have heard of them. Until now. The Department says its job is to plant stories in the world “to make life more interesting.” Others would argue that it’s as much about stopping us looking in certain directions: a single glove in the street, a torn up love letter in a Metro carriage, a pair of shoes hanging from a telephone wire or a phone box that rings as you walk past…

This ‘play with in a play’ show contains a fast-paced detective story full of clues – and red-herrings – that invites the audience to figure out what is going on – in the plot, and in the world around us. At a time when ‘fake news’ has become an all too familiar term, this show asks, what are we paying attention to, and who is trying to influence what we notice (and what we don’t)?

Written by Third Angel Co-artistic Director Alexander Kelly, the show explores the ever elusive ‘Department’ just as things are beginning to unravel for the team, as a story they started has become out of control, and they’re in danger of being exposed. Unpicking the snags in the fabric of everyday life, The Department of Distractions may leave you with more questions than answers.

Alex explains how the show explores some ongoing fascinations and obsessions of the company:
“I’ve loved detective stories since I was a teenager – starting with both Raymond Chandler and Moonlighting. Several of our shows and projects have hinted at them, but this is the first time we’ve done a full-on detective story.

We’ve been developing The Department of Distractions since 2014. In that time it has been fascinating, compelling and depressing to see some of the ideas it explores become more pressing.”

Alex is joined on the creative team by Third Angel Co-Artistic Director Rachael Walton, Stage Designer Bethany Wells, Music and Sound Designer Heather Fenoughty, Lighting Designer Katharine Williams and Dramaturg Stacey Sampson.

The cast are: Rachael Walton, Stacey Sampson (This is England, Channel 4 and Partus, Third Angel), Nicholas Chambers (The Great Gatsby, Wilton's Music Hall, The Life & Loves of a Nobody, Third Angel) and Umar Butt (My Name Is, Tamasha Theatre Company, The Journeys, Third Angel).

Created with the lightness of touch, dark humour and ferocity for detail that Third Angel has become renowned for, The Department of Distractions plays 6th and 7th March at Aberystwyth Arts Centre. Tickets are available now from the box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk