Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- Croesawu cefnogaeth ariannol i Ganolfan y Celfyddydau Welcome financial support for Aberystwyth Arts Centre
- Torch Theatre receives lifeline funding from the Government’s Cultural Recovery Fund
- Croesawu cefnogaeth ariannol i Ganolfan y Celfyddydau Welcome financial support for Aberystwyth Arts Centre
- WNO celebrate World Opera Day with new digital adaptation of 20th century classic
- Winner of Aberystwyth Arts Centre’s Ian McKellen Award 2020 announced

Latest Reviews

- Television Arts Feature
- Summing It Up
- Draw from Within
- At the Sherman
- Summing It Up
- Arts Policy Report
- Summing It Up
- Summing It Up
- Arts Policy Report
- Summing It Up

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

Croesawu cefnogaeth ariannol i Ganolfan y Celfyddydau Welcome financial support for Aberystwyth Arts Centre

news imageMae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wedi sicrhau cyllid ychwanegol gan Gyngor y Celfyddydau Cymru er mwyn dygymod gyda’r her ariannol sy’n ei hwynebu yn sgil COVID-19.

Cafodd yr arian ychwanegol (£599,448) ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 21 Hydref, fel rhan o Gronfa Adfer Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru i gefnogi mudiadau a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru yn ystod pandemig y Cornafeirws.

Yn ôl Cyfarwyddwr y Ganolfan, Dafydd Rhys, mae’r arian ychwanegol hwn yn hanfodol er mwyn cynnal y Ganolfan yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r pandemig COVID-19 barhau.

“Mae hwn yn gyfnod digynsail. Er ein bod yn cynnal nifer o weithgareddau ar lein, mae’r Ganolfan ei hun wedi bod ar gau i bob pwrpas ers canol mis Mawrth ac mae hyn wedi cael effaith andwyol ar ein sefyllfa ariannol."

“Mae’r Ganolfan yma yn Aberystwyth yn ganolbwynt holl bwysig i’r Celfyddydau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru ac yn lwyfan i artisitiad a pherfformiwyr o bob oedran, ac mi fydd ganddi ran allweddol i’w chwarae wrth i ni fynd ati i ail-adeiladu’r sector yn dilyn y cyfnod eithriadol heriol hwn.”

Bu’r Ganolfan hefyd yn llwyddiannus yn ei chais am gyllid i gryfhau ei rhwydweithiau digidol.

Mi fydd hyn yn ei galluogi i gyflwyno system docynnau electronig yn hytrach na’u hargraffu, ac atgyfnerthu systemau digidol y Ganolfan ar gyfer dosbarthiadau ar lein.

Ers mis Medi mae dosbathiadau dawns poblogaidd y Ganolfan wedi parhau ar lein ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnig mwy o sesiynau creadigol mewn meysydd amrywiol eraill.

Mi fydd Theatr y Werin hefyd yn cael ei haddasu’n sinema gan nad yw sinema arferol y Ganolfan yn ddigon mawr i gynnal y pellter cymdeithasol angenrheidiol.

Ychwanegodd Dafydd Rhys: “Yn ogystal â bod yn ganolfan i’r celfyddydau, mae hefyd yn ganolbwynt holl bwysig i’r gymuned leol yma yn Aberystwyth ac i’r Brifysgol, ac mae’r cyllid ychwanegol hwn yn gymorth i ni bontio’r cyfnod eithriadol a heriol hwn a chynnal y gwasanaethau hynny sydd mor greiddiol i fywyd celfyddydol yr ardal hon.”

Bu rhaid i’r Ganofan ymateb i her arall er diwedd yr haf wedi i law trwm eithriadol achosi llifogydd a difrodi ei lloriau pren.
Mae’r gwaith o ail osod yn lloriau yn parhau, â’r gobaith y bydd y cyfan wedi ei gwblhau erbyn dechrau 2021.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau.

Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

Cefnogir y Ganolfan gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion.


Aberystwyth Arts Centre has secured additional funding from Arts Council Wales in order to face the financial challenge that faces it in light of COVID-19.

The additional funding (£599,448) was announced today, Wednesday 21 October, as part of the Welsh Government Cultural Recovery Fund to support arts organisations and institutions in Wales during the Coronavirus pandemic.

According to Arts Centre Director, Dafydd Rhys, this additional funding is vital to maintain the Arts Centre over the coming months, as the COVID-19 pandemic persists.

“This is an unprecedented period. Although we’ve been running a number of online activities, the Centre itself has essentially been closed since mid-March and this has had a damaging effect on our financial situation.”

“Aberystwyth Arts Centre is an important focus of the Arts in mid and west Wales and it’s a stage to artists and performers of all ages, and it will have a key role to play as we proceed to re-build the sector following this immensely challenging period.”

The Arts Centre was also successful in its bid for funding to improve its digital networks.

This will enable the Arts Centre to present an electronic tickets system, as opposed to printed tickets, and will strengthen the Arts Centre’s digital platform for online classes.

Since September the Arts Centre’s popular dance classes have continued online and there are plans in place to offer more creative sessions in various disciplines this way.

Theatr y Werin will also be adapted to be a cinema space, as the Arts Centre’s main cinema auditorium is not large enough to account for the required social distancing.

Dafydd Rhys added: “in addition to being a centre for the arts, it’s also an important focus for the local community here in Aberystwyth, and to the University, and this additional funding helps us bridge this extraordinary and challenging period and to maintain those services which are so central to the artistic life of this region.”

The Arts Centre has recently faced another challenge since late summer after extremely heavy rain fall caused flooding which damaged its wooden flooring.

The work to install new flooring continues, with the hope that work will be completed by the start of 2021.

Aberystwyth Arts Centre is Wales’ largest arts centre and recognised as a national flagship for the arts.

It has a wide-ranging artistic programme, both producing and presenting, across all art forms including drama, dance, music, visual arts, applied arts, film, new media, and community arts and is recognised as a national centre for arts development.

The Arts Centre is supported by Arts Council Wales, Aberystwyth University and Ceredigion County Council.

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk