Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Hoffwn diolch yn fawr i olygydd bARN, y cylchgrawn misol Cymraeg ar gwleidyddiaeth, llenyddiaeth a ddiwilliant, am caniatai i ni ail-gyhoeddu erthyglau, adolygiadau a sylwadau ar Theatr yng Nghymru yma ar ein wefan. Ar hyn o bryd mae 169 eitem yn ein harchif .

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com


Cyfrol:530, Mawrth 2007
Cysgod y Cryman gan Dafydd Llewelyn
Adolygiad

Cyfrol:525, Hydref 2006

Enfys dros Ddyfed gan Mandi Morse
Aeth Mandi Morse i weld sioe un fenyw newydd Sharon Morgan, Holl Liwier Enfys.

Beckett a Bara Caws gan Gwenan Mared
Yn ystod yr Eisteddfod, aeth Gwenan Mared i weld Jac yn y Bocs Bara Caws ac Wrth Aros Beckett, dehongliad y Theatr Genedlaethol o ddylanwad Samuel Beckett ar ddramodwyr Cymraeg. Yma fe berfformiwyd hefyd dwy oi ddramu byrion mewn cyfieithiadau newydd o

Cariad Mr Bustl gan Gareth Miles
Ddeugain mlynedd wedi iddo daro ar un o ddramu Molire ar hap yn Paris, dyma Gareth Miles yn mynd ati i gyfieithu un arall oi gomedau cymdeithasol.

Mudiad y Bobl gan Dafydd Morgan Lewis
Gwerth cymunedol ac nid esthetig oedd ir ddrama Gymraeg yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Felly y dehongla Dafydd Morgan Lewis neges llyfr newydd gan Ioan Williams, Y Mudiad Drama yng Nghymru 1880-1940.

Dramur Wyl gan Dafydd Llewelyn
Dafydd Llywelyn syn bwrw golwg ar gystadlaethaur Fedal Ddrama ar Ddrama Hir yn yr Eisteddfod eleni, ac yn awgrymu ffyrdd ymlaen i ddarpariaeth theatrig Eisteddfodaur dyfodol.

Cyfrol:522/523 Awst 2006

Colofn Gareth Miles gan gareth miles
Maen rhaid i ddrama wynebu croestyniadau cymdeithas yn onest medd Gareth Miles.

Urddas Cenedl a Theatr gan Dafydd Llewelyn
Roedd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Esther yn llawn haeddur ganmoliaeth a roddwyd iddo yn l Dafydd Llywelyn.

Pwy ywr Mordecai Modern? gan Emyr Hywel
Er cymaint y ganmoliaeth i gynhyrchiad y Theatr Genedlaethol o Esther, ni ddylid anghofio, ynghanol y drafodaeth ar gamp theatrig, ei neges. Dyna farn Emyr Hywel.

Theatr Cylch Meithrin gan Jeremy Turner
Ar hyn o bryd, mae Arad Goch yn teithio gyda sioe plant newydd Penbobi Hapus, a honnon darparu ar gyfer plant mor ifanc thair oed. Jeremy Turner syn sn am gelfyddyd syn apelio at y gynulleidfa ieuengaf oll.

Y Dieithredig gan Roger Owen
Gyda chyhoeddi dramu Aled Jones Williams ar ffurf cyfrol yn ddiweddar daeth yn bryd, medd Roger Owen, i fwrw golwg beirniadol ar ei gyfraniad fel dramodydd hyd yma.

Diafol Drama gan Elin llwyd Morgan
Ydy on bryd noddir dramu festri? Elin Llwyd Morgan syn dweud fod rhaid cefnogir noswaith ddrama gymunedol.

Cyfrol:519, Ebrill 2006

Chwarae Gm gan Gwenan Mared
Cafodd Gwenan Mared gryn hwyl wrth fynd i weld Dominos cynhyrchiad diweddaraf y Theatr Genedlaethol ond nid oedd yno, gwaethar modd, yr x ffactor.

Colofn Gareth Miles gan Gareth Miles
Mae Gareth Miles yn bwrw golwg ar waith Harold Pinter wedi iddo ennill ei Wobr Nobel.

O Gelloedd Walton gan Gareth Evans
Mae drama gyntaf Dewi Prysor DW2416 yn adrodd ei brofiadau fel carcharor gwleidyddol syn disgwyl sefyll ei brawf. Ym marn Gareth Evans maen fonolog pwerus ac effeithiol.

Rhyw Dwyll yng Nghymru Fach gan Dafydd a Mandi Morse
Astudiaeth o ragrith cymdeithasol yw Cymru Fach, drama newydd Wiliam Owen Roberts, yn l Dafydd a Mandi Morse. A rhyw ydyr ddolen gyswllt syn dal y rhagrith hwn ynghyd.

Yr ifanc a Wyr gan Dafydd Llewelyn
Aeth Dafydd Llywelyn i weld cynhyrchiad Coleg Cerdd a Drama Caerdydd o ddrama newydd gan Sin Eirian, Hedfan drwyr Machlud. Ond beth yw ei farn am safon yr hyfforddiant theatrig a gynigir i bobl ifanc heddiw?

Cyfrol:515-516 Rhag 2005/Ion 2006

Pobol Gyffredin gan Gareth Miles
Sut mae llunio drama am y dosbarth gweithiol? Aeth Gareth Miles i weld drama am griw o deilswyr Gwyddelig.

Ffani a Dic yn Ffestiniog gan Gareth Evans
Gydag un o sioeau clybiau Bara Caws unwaith eto ar daith, tybia Gareth Evans fod angen gwell plot a strwythur ar y cynhyrchiad.

Y Diwygiad di-ddigwyddiad gan Dafydd Llewelyn
Oni bai am y canu, perfformiad fflat. Dyna ddyfarniad Dafydd Llywelyn ar Hen Rebel drama Theatr Genedlaethol Cymru am Ddiwygiad 1904/5.

Trasiedi a Chomedi gan Gwenan Mared
Sut mae ysgrifennu drama syn seiliedig ar bobl y mae rhai yn y gynulleidfa yn eu hadnabod yn bersonol? Dyna, i Gwenan Mared Jones, y cwestiwn canolog y mae Life of Ryan... and Ronnie Meic Povey yn ei godi.

Brd neu beidio bod? Dynar Cwestiwn. gan Eurgain Haf
Bu Eurgain Haf yn gweld perfformiad Cymraeg Cwmni Theatr Cymru o Hamlet yn ddiweddar. Ond a gafodd ei hargyhoeddi?

Cyfrol:513, Hydref 2005

Byd y Cyfarwyddwr gan Angharad Elen
Ar Theatr y Maes yn Eisteddfod Eryri eleni cafwyd sgwrs gydag Angharad Elen, Rheolwr Llenyddol Sgript Cymru yn holi Elen Bowman, Cyfarwyddwr Cyswllt y cwmni hwnnw am gyfarwyddo, actio a chyflwr y theatr Gymraeg yn gyffredinol.

Gwyntoedd Croesion gan Gareth Miles
Mae Gareth Miles yn cynnig dehongliad ar ddrama ar wleidyddiaeth Cymru a luniwyd yn y 1920au; drama syn dweud llawer am Sosialaeth a Chenedlaetholdeb yng Nghymru heddiw.

Amrywiaeth mewn Steddfod gan Gwenan Mared
Er gwaetha diffyg drama gomisiwn, roedd digonedd o weithgarwch theatrig yn Eisteddfod Eryri ar Cyffiniau. Gwenan Mared aeth i weld dramur Steddfod ar ran Barn.

Cyfrol:510, Gorffenaf / Awst 2005

Mae Newid yn Change gan Dafydd Llewelyn
Dafydd Llywelyn syn crynhoi datblygiadau diweddar ym myd y ddrama.

Y Gwyddyl ar Brits gan Aran Jones
Wrth fynd i weld Frongoch yng Nghaernarfon, argyhoeddwyd y cenedlaetholwr Aran Jones gan ei neges wleidyddol. Ond beth tybed oedd ei farn am ei rhagoriaethau fel drama?

Theatr Lwcus gan Emyr Edwards
Fe blesiwyd Emyr Edwards yn arw gan gynhyrchiad Theatr Bara Caws o gyfieithiad Bryn Fn o Ffernols Lwcus John Godber.

Cyngor i Ddramodydd Ifanc gan Gareth Miles
Yn l Gareth Miles maen rhaid i ysgrifenwyr ifainc drechu haniaeth a negyddiaeth os am lwyddo i greu llenyddiaeth gofiadwy.

Y Ffair ar Ty gan Gwenan Mared
Ar gyfer ei Doethuriaeth astudiodd Gwenan Mared waith Gwenlyn Parry. Ond taith ddiweddar Theatr Genedlaethol Cymru gydag un oi ddramu enwocaf oedd ei chyfle cyntaf i weld Ty ar y Tywod ar y llwyfan Cymraeg.

Hwyl mewn esgidiau jazz gan Luned Emyr
Gydar Eisteddfod eleni ar stepen drws Ysgol Glaenaethwy, mae Luned Emyr yn cofio am y cyflwyniad i fyd y theatr a gafodd yn yr ysgol honno.

Cyfrol:507 ebrill 2005

Iffigenia yn Awlis gan gareth miles
Mae colofn Gareth Miles yn theatr yn ei hl. Prolog i Yr Unbennes, sef cyfaddasiad o Yr Oresteia gan Aischolos y mae'r awdur yn ei lunio y tro hwn.

Yr Ifanc a wyr gan kate woodward
Ganol mis Mawrth, cynhaliwyd G_yl Theatr Ryngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc. Aeth Kate Woodward yno ar ran Barn.

Nes na'r hanesydd gan ifor ap glyn
Yn 1916 carcharwyd 1800 o Wyddelod mewn hen ddistylldy whisgi yn Frongoch ger y Bala, yn dilyn Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn. Hanes y gwersyll carchar hwn yw cefndir y ddrama ddiweddar gan Ifor ap Glyn, Frongoch.

Agor Dipyn ar Gil y Drws gan eurgain haf
Fe aeth Eurgain Haf hithau ar gwrs ysgrifennu drama Sgript Cymru ai gael yn brofiad diddorol.

Mentro i Gae Drama gan Caryl Lewis ac Eurgain Haf
Yn y gwanwyn, llwyfanwyd gwaith pump o ddramodwyr ifanc gan Sgript Cymru yn y cywaith Drws arall ir Coed. Tri or dramodwyr hynny oedd Gwyneth Glyn, Dyfrig Jones a Manon Wyn. Y ddau arall oedd Caryl Lewis ac Eurgain Haf syn ymateb iw phrofiadau gyda Sg

Plas Llwyddiant gan gwenan mared
Drama newydd gan Gwyneth Glyn, a chynhyrchiad llwyddiannus gan y Cwmni Cenedlaethol. Fe blesiwyd Gwenan Mared yn arw pan aeth i weld Plas Drycin.

Cyfrol:503, Rhagfyr 2004

Romeo, Romeo, Lle Goblyn Oeddach Chdi? gan Dafydd Llewelyn
Dafydd Llywelyn syn adolygu cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Romeo a Juliet.

Newyddiadur y Byd Theatr gan Kate Woodward
Prif ffynhonnell newyddiadura, adolygu a thrafod theatr yng Nghymru (yn yr iaith Saesneg, o leia) yw gwefan annibynnol yng ngofal y ffotograffydd Keith Morris. Mae Kate Woodward yn bwrw golwg ar ei chyfraniad ir theatr yng Nghymru.

I Glustiau Plant Bychain gan Jeremy Turner
Un or sectorau mwyaf llwyddiannus yn y theatr Gymraeg yw theatr i blant. Jeremy Turner syn sn am ei llwyddiant.

Y Comisiwn gan Angharad Jones
Mae Comisiynydd Drama a Ffilm S4C, Angharad Jones, yn edrych ar ei rl yn comisiynu dramu ar gyfer S4C.

Cyfrol:502, Tachwedd 2004

Beryl Y Rhyfeddod Prin gan Dyfan Roberts
Mae DYFAN ROBERTS yn talu teyrnged ir actoress Beryl Williams a fu farw yn gynharach eleni.

Lyshio gan Gwenan Mared
Aeth GWENAN MARED i weld cynhyrchiad Cwmni Bara Caws o ddrama newydd Aled Jones Williams, Lysh, yn yr Eisteddfod.

Colofn Gwyneth Glyn gan Gwyneth Glyn
Hud a Llediaith

Cyfrol:495, Ebrill 2004

Y Farchnad ai Psyche gan Hefin Wyn
Ydy Ar y Lein yn cyhoeddi dyfodiad dramodydd ifanc newydd gwefreiddiol? Dyna yw barn HEFIN WYN am ddrama gyntaf Gwyneth Glyn.

Gobaith Wil gan Dafydd Llewelyn
Gydar Theatr Genedlaethol wedi ei lansio ym mis Mawrth, bu DAFYDD LLYWELYN ar drywydd gwaith ein dramodwyr ifanc, gan ganolbwyntio yn arebennig ar waith Sgript Cymru.

Cysgod Columbine gan Meleri Wyn James
Aeth Meleri Wyn James i weld sioe newydd Arad Goch, Riff.

Cyfrol:491/492, Rhagfyr/Ionawr 2003/04

Does unman yn debyg i gartref gan Gwyneth Glyn
Drama lawn mwynhad pur yw Dulce Domum i GWYNETH GLYN.

Glaw mawr gan Gwenan Mared
Cafodd GWENAN MARED olwg newydd ar ddramu ddiwedd y nawdegau Ed Thomas yn y gyfrol Selected Work 95-98 syn cynnwys ei waith detholedig yn y cyfnod hwnnw.

Tranc y Dramodydd? gan Dafydd Llewelyn
Mae DAFYDD LLYWELYN yn bwrw golwg ar ddogfen newydd syn honni nad yw Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwneud ndigon i hyrwyddo ysgrifennu creadigol gan ddramodwyr.

Cyfrol:489, Hydref 2003

Ar Sgwr Maenclochog gan Terwyn Tomos
TERWYN TOMOS syn bwrw golwg yn l ar Carnabwth, perfformiad panaromig yn adrodd hanes terfysg Beca a lwyfanwyd yn Sir Benfro ganol yr haf. Dymar gyntaf o ddwy erthygl yn edrych ar sioeau cymunedol.

Ci Tintin gan Eluned Jones
Bu Meinir Eluned Jones yn gweld drama ddiweddaraf Aled Jones Williams, Be odd enw ci Tintin?

Y Theatr Lawn gan Meleri Wyn James
Coron Driphlyg, ond dim Grand Slam, oedd hi i fersiwn llwyfan Amdani, medd MELERI WYN JAMES, wrth adolygu cynhyrchiad syn cylchdroi ir dim yr ymdrech i greu theatr boblogaidd.

Cyfrol:486/487, Gorffenaf/Awst 2003

Y Wenallt ai Swyn gan Gwenan Mared
Gwelodd GWENAN MARED gynhyrchiad Cwmni Theatr Gwynedd o Dan y Wenallt, cyfieithiad T. James Jones o Under Milk Wood Dylan Thomas, yn y gwanwyn, ai gael yn brofiad gwefreiddiol.

Theatr ai Chyfarwyddwr gan Dafydd Llewelyn
Gyda phenodi Cefin Roberts i swydd Cyfarwyddwr y Theatr Genedlaethol Gymraeg, dywed DAFYDD LLYWELYN fod darnaur freuddwyd theatrig hon yn disgyn iw lle.

Ar ein liwt ein hunain gan Gwyneth Glyn
GWYNETH GLYN yw un o awduron Anterliwt yr Ynys Las, anterliwt wleidyddol am yr argyfwng tai ar mewnlifiad. Yma, maen ystyried sut beth yw llwyfannu drama gymunedol heb arian cyhoeddus, ar ffin fregus rhwng celfyddyd a phropaganda.

Cyfrol:483, Ebrill 2003

Diwrnod Dwynwen gan Llinos Nelson
Chwech o ddramu byr gan chwe dramodydd ifanc fu cynhyrchiad diweddaraf Sgript Cymru. LLINOS NELSON syn bwrw golwg ar eu gwaith.

Cyfrol:482, Mawrth 2003

Yn l i Dir Na nOg gan Iwan Llwyd
Mae IWAN LLWYD yn cofio llwyfaniad cyntaf Nia Ben Aur.

Nid Aur yw pop-eth Melyn gan Gwyneth Glyn
Fe siomwyd GWYNETH GLYN gan berfformiad Theatr na nOg o Nia Ben Aur

Colofn Gareth Miles Theatr Genedlaethol Cymru gan Gareth Miles
Daeth GARETH MILES yn aelod o Fwrdd Rheoli Theatr Genedlaethol Cymru ers ei gyfraniad diwethaf i theatr.

Dy Daith dy Hun gan Meinir Eluned Jones
Aeth MEINIR ELUNED JONES i weld y fersiwn llwyfan o Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno dy Hun gan Aled Jones Williams.

Cyfrol:479/480 Rhagfyr/Ionawr 2002/2003

Prynwch Fuwch, rhag ofn gan Dafydd Llewelyn
Prynu buwch yw cyngor DAFYDD LLYWELYN ar gyfer 2003, ac yntaun bwrw golwg yn l dros gynnyrch 2002 ym myd theatr Cymru.

Mole Vama gan Jerry Hunter
Mae Theatr Gwynedd newydd lwyfannu drama newydd gan Aled Jones Williams am y mewnlifiad, Ta-Ra Teresa. Gofynnwyd i JERRY HUNTER gyflwyno dadansoddiad o nod yr awdur, a chyhoeddir fersiwn or llith hwnnw yma.

A55 Dwy Ffordd gan Nic Ros
Aeth NIC ROS i weld cynhyrchiad Theatr Gwynedd o ddrama Aled Jones Williams am y mewnlifiad

Cyfrol:477, Hydref 2002

Wil Sam gan Twm Morys
Gydar cynhyrchiad Fel Hen Win ar ddiwedd ei daith, TWM MORYS syn sn am Wil Sam.

Y fewnfudwraig gan Dyfrig Jones
Buddugoliaeth cenedlaetholdeb ceidwadol dros ryddfrydiaeth seciwlar yw Blodeuwedd medd DYFRIG JONES, ac roedd dehongliad Theatr Gwynedd or cynhyrchiad yn rhannol llwyddianus.

Colofn Gareth Miles Dramu au Hawduron gan Gareth Miles
Treuliodd GARETH MILES y mis diwethaf yn theatrau Cymru

Chwerthin anaddas gan Nic Ros
Aeth NIC ROS i weld cynhyrchiad Whare Teg o Perthyn Meic Povey a chael ei siomi.

Cyfrol:476, Medi 2002

Steddfod yn y Dosbarth gan Luned Emyr
Aeth LUNED EMYR i weld Dosbarth, drama gomisiwn yr Eisteddfod. Y cymeriadu ar dychan ar uchelgais cymdeithasol aeth i bryd hi.

Cyfrol:474/475, Gorffennaf/Awst 2002

LLAIS UNIG YNG NGHANOL ANIALWCH O ANOBAITH gan Dafydd Llewelyn
Bu DAFYDD LLYWELYN yn darllen y gyfrol o fonologau Cymraeg sydd newydd ei chyhoeddi.

BIG BROTHER A GWLAD FFRIS gan Lisa Jen
LISA JEN syn bwrw golwg yn l ar ei chyfnod fel actores yn Skylke, Gwlad Ffris yn gweithio ar y cynhyrchiad amlieithog Salted.

Cyfrol:470, Mawrth 2002

Y Cam Glanaethwy gan Dafydd Llewelyn
Ydyr beirniadu ar broffesiynoldeb Ysgol Glanaethwy yn enghraifft o bla plwyfoldeb, gofynna DAFYDD LLYWELYN

Mwnci Nel! gan Gwenan Mared
Aeth GWENAN MARED i Glwb Cymdeithasol Bangor i weld y cynhyrchiad o sioe ddiweddaraf Theatr Bara Caws, Mwnci Nel.

Cyfrol:465, Hydref 2001

Hiwmor Du a Chegin Gefn gan Mared Lewis
Aeth Mared Lewis i weld Dynes Ddela Leenane, cyfieithiad Huw Roberts o The Beauty Queen of Leenane gan Martin McDonough

Colofn Gareth Miles gan Gareth Miles
Ymateb i: Cais gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Cwmni Theatr Teithiol Cymraeg Newydd Mae GARETH MILES yn feirniadol o gynlluniau Cyngor y Celfyddydau ar gyfer theatr yng Nghymru.

Gramadeg Gwenlyn gan Elaan Closs Stephens
Oherwydd diffyg adnoddau y theatr Gymraeg, ar y teledu yn bennaf y perfformwyd gwaith Gwenlyn Parry, fel yr edrydd Elan Closs Stephens.

Gwenlyn Zapata gan GWENAN MARED ROBERTS
Maen ddeng mlynedd ers marwolaeth Gwenlyn Parry. GWENAN MARED ROBERTS syn bwrw golwg ar y casgliad cyflawn cyntaf o ddramu Gwenlyn Parry, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn yr Eisteddfod.

Drama Cefn Gwlad gan ELINOR WYN REYNOLDS
Bur ddrama Ysbryd Beca ar daith drwy Gymru ym mis Hydref. Mae ELINOR WYN REYNOLDS yn bwrw golwg ar yr hyn a ysgogodd y ddrama.

Cyfrol:458, Mawrth 2001

Newyddion ac Ati.. gan Euros Lewis
Yn sgil ymosodiadau gwahanol gyrff y Llywodraeth, a phlaid y Llywodraeth, ar ddiwylliant cefn gwlad Cymru, gwahoddwyd EUROS LEWIS i sn am ei brofiadau yn Theatr Felin-Fach, Dyffryn Aeron.

Technoleg Wybodaeth gan Kate Woodward
Sut beth yw dawn gwybodaeth. Mae KATE WOODWARD yn llawn clod i ddrama newydd gan Sin Eirian sydd yn trafod chwydro gwybodaeth Oes y We Fyd Eang

GWREIDDYN Y DRWG gan Aled Jones Williams
Mae ymdriniaeth Aled Jones-Williams o gam-drin plant yn codi cwestiynau pwysig yn MEG ELIS

ELYRCH A GWYDDAU gan Dyfrig Jones
DYFRIG JONES syn tafoli perthynas cymuned a chelf mewn adolygiad ar lyfr diweddar yn trafod y theatrau bach Cymraeg.

Cyfrol:453, Hydref 2000

Chwerthin Parchus gan Dafydd Llewelyn
Yn ddiweddar, aeth DAFYDD LLYWELYN i weld comedi, math gwahanol iawn ar berfformiad cyhoeddus. Ond beth ywr tebygrwydd rhwng y genre yma a theatr?

Newyddion ac ati gan Meg Ellis
MEG ELIS syn crynhoi newyddion y misoedd diwethaf, gan gnoi cil ar dynged anffodus Cyngor Celfyddydau Cymru.

Sosialaeth ar lwyfan gan Gareth Miles
Yn rhifyn y gwanwyn o theatr, ysgrifennodd GARETH MILES am y dylanwad Ibsenaidd ar ddramu Cymraeg rhwng y ddau ryfel byd. Yma, maen trafod enghreifftiau penodol or dramu cegin hyn, ac yn theatrig ynghlwm wrth ddiwylliant Cymraeg dosbarth gweithiol.

Theatr ai haml-gyfryngau gan Emyr Edwards
Eddie Ladd ac Al Pacino EMYR EDWARDS syn trafod perfformiad diweddaraf Eddie Ladd ar modd maen gweu theatr, dawns a hip-hop ynghyd.

Cyfrol:450/451, Gorffennaf/Awst 2000

Y PERFFORMIADOL gan Ceri Sherlock
CERI SHERLOCK yw ymgynghorydd y Cynulliad yng nghyd-destun yr archwiliad i ddyfodol y Celfyddydau yng Nghymru. Ar gais Barn, cytunodd i lunio ychydig o nodiadau ar y traddodiad theatrig yng Nghymru.

SAMWELL AR GYMRU GYFOES gan Ian Rowlands
IAN ROWLANDS yw awdur drama gomisiwn yr Eisteddfod eleni. Yma, maen sn am y syniadaeth y tu l iw waith.

COLOFN GARETH MILES gan Gareth Miles
THEATR GENEDLAETHOL CYMRU Mae gan GARETH MILES lond cl o newyddion da.

YR IAITH AR WAITH gan Ioan Kidd
Natsiaid yn darllen ar y radio mewn Cymraeg croyw a phur. IOAN KIDD syn adolygu drama Wiliam Owen Roberts, Radio Cymru

Cyfrol:445, Chwefror 2000

Y ddrama gerbron y rheithgor gan amrywiol
Ganol Ionawr, plygodd Cyngor y Celfyddydau i bwysau gwleidyddol a gohirio rhan oi strategaeth ddrama. Ond beth yn uniion ddigwyddodd yn y cyfarfod yn y Cynulliad a seiliodd ei thynged? Mae gan theatr yr hanes...

Ymateb Dalier Sylw i gynlluniaur CCC gan dalier sylw
Fel y gellir gweld yn yr adroddiad blaenorol, fe arweiniodd y penderfyniad i ohirior strategaeth gogyfer Theatr i Bobl Ifanc at ddryswch yngl_n rhannau eraill or Strategaeth. Awgrymodd Cynog Dafis y dylair Cyngor ystyried gohirio cynlluniau i gyfu

Cyfrol:443/444, Ionawr 2000

Nodiadau gan Gareth Miles
O hyn ymlaen, bydd GARETH MILES yn llunio colofn ddrama reolaidd i theatr. Y tro yma, maen beio trafferthion diweddar polisi drama Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfuniad dieflig o Seisnigrwydd a masnach.

Drama yn y Cyngor gan Jon Gower
Sut mae cael golwg wrthrychol a theg ar yr ymafael parhaol yngl_n r polisi drama? Gofynnodd theatr i JON GOWER fentro draw i Gyngor Celfyddydau Cymru ar ein rhan.

Problemau pur ysol gan WILLIAM OWEN ROBERTS
Awdur arall sydd yn gwrthwynebu cynlluniau Cyngor Celfyddydau Cymru yw WILLIAM OWEN ROBERTS. Ei ddrama yntau, Radio Cymru, fydd y ddrama olaf os caiff cynlluniaur CCC eu gwireddu yr r cwmni Dalier Sylw hi ar daith.

Eiconau gan Nia Roberts
Elvis Presley a Marilyn Monroe, dau o eiconau pwysicar ugeinfed ganrif. Aeth NIA ROBERTS i weld Plant Gladys, drama amdanynt.

Cyfri mawrion fesul deg gan Dafydd Llewelyn
Deg dramodydd goraur mileniwm. DAFYDD LLYWELYN gafodd y fraint o gyfrir jeremeiaid

Cyfrol:441, Hydref 1999

Clapio yn y gwagle gan Dafydd Llewelyn
Maer trafod diweddar ar ddrama yn digwydd yn erbyn cefndir o gynulleidfaoedd yn crebachu. Bu DAFYDD LLYWELYN yn tyrchu ymhellach...

Rhegi dy fam gan Bethan Gwanas
Cafodd BETHAN GWANAS ei chyfareddu gan Sundance, drama newydd Aled Jones Williams.

y ddrama yn y Cynulliad gan Barn
Maer Strategaeth Ddrama wedi bod dan y chwyddwydr yn y Cynulliad hefyd. Gan nad adroddwyd fawr ddim ar y trafodaethau hyn, mae theatr yn cofnodi cyfraniadau ein cynrychiolwyr etholedig.

Bargen Newydd ir Ddrama Gymraeg gan Paul Griffiths
Cafodd PAUL GRIFITHS ei siomi gan ddiffyg darpariaeth dramatig yr Eisteddfod. Diffyg sydd, yn ei farn ef, yn adlewyrchu diffyg parch cyffrediinol ein cymdeithas at ddoniaur llwyfan. Ac nid oes diben ychwaith beio Cyngor Celfyddydau Cymru o hyd ac o hyd.

Camau Strategol gan Barn
Dal i rygnu ymlaen y maer dadleuon am strategaeth ddrama Cyngor Celfyddydau Cymru, gydar dadlau ar drwgdeimlad, waeth bod yn onest bron cyrraedd ei anterth.

Cyfrol:438/439, Gorffenaf/Awst 1999

Ffrwd Ceinwen ai ffawd gan Meg Ellis
William Lewis yw awdur y ddrama gomisiwn yn yr Eisteddfod eleni. Aeth MEG ELIS iw holi ar ran theatr.

Saunders ar y Teli gan Nia Roberts
Dramodydd radio a llwyfan oedd Saunders Lewis, yn l y comisiynau a dderbyniodd, beth bynnag. Ond tybed, fel yr awgryma NIA ROBERTS, nad yw ei ymwybyddiaeth weledol gref yn gwneud ei ddramu yn fwy addas ar gyfer y teledu.

Hyffordda Blentyn gan Geoorge Owen
GEORGE OWEN syn trafod y berthynas rhwng Steddfod ac ieuenctid.

Chwilio am gynulleidfa fyw: Cip ar Theatr Fach, Llangefni... gan Dafydd Arthur Jones
Mae Theatr Fach, Llangefni yn enghraifft wych o theatr gymunedol. DAFYDD ARTHUR JONES syn sn am ei chyfraniad.

Cyfrol:431/432, Ionawr 1999

Milltir Sgwr a Mwy gan Menna Baines
Theatr Felin-fach yw theatr fwyaf gwledig Cymru, ac un or rhai sydd mwyaf o hawl ir label cymunedol. Ond beth yw ystyr hynnyn ymarferol? MENNA BAINES fun siarad ag Euros Lewis, syn arwain y gwaith.

Yr Ifanc a W^yr gan Jeremy Turner
Mae Cyngor y Celfyddydau newydd gyhoeddi dogfen or enw Y Celfyddydau a Phobl Ifanc yng Nghymru, a fydd yn sail i strategaeth newydd yn y maes. Un or gweithgor ai paratodd oedd JEREMY TURNER, ac yma maen trafod gwerth a photensial un or gweithgareddau

Y Madogwys a Dalier Sylw gan Bethan Jones
BETHAN JONES, cyfarwyddwr artistig y cwmni, syn disgrifior siwrnai hyd yn hyn

Cyfrol:426/427, Gorffenaf/Awst 1998

Y Ddrama Gomisiwn gan GWENAN ROBERTS A MENNA BAINES
Maen argoeli am Eisteddfod brysur iawn ir selogion drama ym Mro Ogwr. Ich helpu chi i gynllunioch wythnos, mae GWENAN ROBERTS A MENNA BAINES yn edrych ymlaen at rai or cynyrchiadau ar gyfer oedolion.

Rhoi Bywyd Mewn Bocs gan Menna Baines
Merch 31 syn hanu o Lanfairfechan ond a aeth ir ysgol uwchradd ym Mangor yw arweinydd artistig newydd Theatr Gwynedd. Bu SIN SUMMERS yn sn am ei chefndir ai chynlluniau wrth MENNA BAINES.

Rhoi Bywyd Mewn Bocs gan Menna Baines
Merch 31 syn hanu o Lanfairfechan ond a aeth ir ysgol uwchradd ym Mangor yw arweinydd artistig newydd Theatr Gwynedd. Bu SIN SUMMERS yn sn am ei chefndir ai chynlluniau wrth MENNA BAINES.

Cadwr Freuddwyd yn Fyw gan Menna Baines
Dyddiau Difyr oedd enw cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Gwynedd. Dyddiau anodd ywr rhain, fodd bynnag, ir cwmni ar adeilad ym Mangor syn gartref iddo. Theatr Gwynedd sydd dan y chwyddwydr yn yr ail yn ein cyfres erthyglau ar theatrau Cymru. Stori:

Drama, Dawns a Dana gan George Owen
GEORGE OWEN, Swyddog Dramar Eisteddfod syn crynhoi arlwy Theatr y Maes ar cystadlaethau.

Cyfrol:426/427 Gorffennaf/Awst 1998

Rhoi sip ar y freuddwyd gan Lowri Hughes
Fel cyw gyfarwyddwr hollol ddibrofiad,un om prif ofnau wrth geisio chwythu anadl einioes i House of America oedd na fuaswn in gallu gwneud cyfiawnder gwaith Ed Thomas. Lle oedd dechrau? A sut ac ymhle y dylid llwyfannur gymysgedd gynhyrfus hon o ryw

Gwerth Siwrnai Seithug gan Iwan England
Maer Coleg Ger y Lli wedi bod yn feithrinfa i sawl cwmni theatr dros y blynyddoedd. Maer diweddaraf ohonynt, Cwmni Theatr Seithug, newydd fod ar daith gydau cynhyrchiad cyntaf, T_r Amerig. Dau or aelodau syn dweud pam a sut y sefydlwyd y cwmni.

Cyfrol:424, Mawrth 1999

Nid Dymar Ffordd gan Graham Laker
Mae drafft Cyngor y Celfyddydau o strategaeth ddrama ar gyfer Cymru yn argymell newidiadau mwy radical nag oedd neb yn eu disgwyl. Ond mae GRAHAM LAKER yn rhybuddio mai arwain at ddirywiad pellach mewn theatr sydd eisioes mewn gwendid a wnaiff y cynllunia

Grotofsci, y Theatr Dlawd a Chymru gan Nic Ros
Fis Ionawr fe fu farw Jerzy Grotofsci (1933-1999), cyfarwyddwr ac arloeswr theatr o Wlad Pwyl a gafodd ddylanwad pwysig ar y theatr arbrofol yn Ewrop yn y chwedegau ar saithdegau.

Pedwar Llais gan Jon Gower
State of Play: Four Playwrights of Wales, Gol. Hazel Walford Davies, Gomer, 19.95

Mwy o Ymateb gan Menna Baines
Bu theatr yn holi barn nifer o unigolion am y strategaeth ddrafft. Maer atebion yn adlewyrchu teimladau cryf a chymysg.

Brwydr ar y Campws gan Gwenan Roberts
Olenna gan David Mamet, addas. Gareth Miles, Cwmni Theatr Gwynedd, Cyfr. Sin Summers

Mwy Na Rhegi gan Gwenan Roberts
Y Folsan Fawr gan Robin Griffith a Dyfed Thomas, Theatr Bara Caws, Cyfr. Robin Griffith

Chwilio am Wlad Bell gan Meg Elis
Y Madogwys gan Gareth Miles, Dalier Sylw, Cyfr. Bethan Jones

Cyfrol:422, Mawrth 1998

TREIALON GLASFYFYRIWR gan Gwenno Francon
Cwrw, Chips a Darlith Deg gan Sin Summers Arad Goch Cyfr. Jeremy Turner

Crac yn y Leino gan Mared Lewis
Oedolion yn Unig GAN Robin Griffith a Dyfed Thomas Theatr Bara Caws Cyfr. Robin Griffith

LLWYFAN RHWNG CLORIAU gan John Gower
Staging Wales; Welsh Theatre 1979 1997

ATEB CWYN gan George Owen
(Colofn George Owen)

AMDDIFFYN WBW GYMRO gan Gareth Miles a Menna Price
Yn y rhifyn diwethaf o theatr roedd Emyr Edwards yn beirniadu cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Wbw Frenin, yn hallt. Dyma ymateb GARETH MILES, a addasodd y ddrama or Ffrangeg gwreiddiol, a MENNA PRICE, a gyfarwyddodd y cynhyrchiad.

Cyfrol:422 Mawrth 1998

THEATR CLWYD: BREUDDWYDWYR YMARFEROL gan Menna Baines
Mae gan TERRY HANDS a TIM BAKER, y ddau sydd wrth y llyw yn Theatr Clwyd, gynlluniau mawr ac ambell i neges ddi-flewyn-ar-dafod hefyd, fel y canfu Menna Baines.

THEATR CLWYD YR HANES gan Bob Roberts
Mae theatrau Cymrun amrywion fawr o ran maint, natur eu lleoliad a natur eu gwaith. Yn y rhifynnau nesaf o theatr byddwn yn ymweld nifer ohonynt yn eu tro mewn cyfres o erthyglau a fydd yn ceisio rhoi darlun mwy cyflawn nag a geir fel arfer or hyn sy

Cyfrol:416 Medi 1997

Drama yn y Bala : Arbrawf Brith Gof gan Anwen Huws
Roedd cynhyrchiad Brith Gof yn Eisteddfod y Bala, Hafod, yn gam mewn prosiect a ddechreuodd fisoedd yn l. Mae ANWEN HUWS wedi bod yn dilyn y gwaith ar ran theatr.

RHOI LLWYFAN IR SGOTEG gan Ceri Sherlock
Mae cyfieithu ar gyfer y theatr yn bwnc trafod mawr ar hyn o bryd. Bydd yn cael ei drafod mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Hull ddechraur mis hwn, ac yn y Chapter, yng Nghaerdydd, fis Tachwedd yn ystod tymor o waith Cymraeg sydd iw gynnal yno.

CYMRU YNG NGHAEREDIN gan Owen Dudley Edwards
Argraffiadau OWEN DUDLEY EDWARDS o waith Cymreig yr Wyl

I ACADEMIA, OND NID I GUDDIO gan Menna Baines
Newid byd i Graham Laker

O FORGANNWG I GLWYD gan Menna Baines
Her Newydd i Tim Baker

Drama yn y Bala : Lot o Eiriau gan Meg Ellis
Argraffiadau MEG ELLIS o waith tri chwmni arall yn yr Eisteddfod

Cyfrol:413, Mehefin 1997

Dau Gwmni, Un Nod gan Menna Baines
Cwmni newydd yn cael ei sefydlu, un arall yn cael ei atgyfodi, a hynny mewn dyddiau o gwtogi ar nawdd ir theatr fel ir celfyddydau eraill. Beth ywr agenda? Stori: MENNA BAINES

Gwenu Tran Gweu Tun o Spam! gan Huw Roberts
Holi David Llewelyn: Yn yr atodiad diwethaf, roedd cyfweliad gydag un o ddau awdur newydd y perfformir eu gwaith yn yr Eisteddfod eleni. Y tro hwn, mae HUW ROBERTS yn holir ail, David Llewelyn, yr ennillydd ar ysgrifennu drama ym Mro dinefwr y llynedd.

Agit-prop Theatr fel Arf gan Emyr Edwards
Lladaenu propeganda a chynhyrfu pobl yr un pryd fel yr awgrymar enw, dyna swyddogaeth theatr agit-prop. Maen ffurf sydd wedii defnyddio gan wladwriaethau ac yn eu herbyn, fel cyfrwng protest. Y cyn-ddarlithydd drama EMYR EDWARDS syn edrych ar ei dat

Cyfrol:407/408, Rhagfyr 1996/ Ionawr 1997

Rhialtwch Meddylgar gan
Std o dai mewn cwm deheuol yw Maes Peryddon. Ar eu ffordd sha thre un noson daw tri ffrind (Rhodri Evan, Maria Pride a Richard Harrington) ar draws Steve Brace (Jeremi Cockram) yn llechun ddiymadferth ar lawr. Maen feddw. Neun farw. Y ddau, o bosibl.

Cloddio Haenaur Co gan Menna Baines
Gyda phum drama lwyfan wedi dod oi law ers dechraur nawdegau, chweched ar y ffordd yn y flwyddyn newydd a dwy arall yn ei ben, MEIC POVEY yw awdur mwyaf cynhyrchiol y theatr Gymraeg ar hyn o bryd. Bun sn wrth Menna Baines am yr hyn syn ei ysbrydoli.

TEYRNGED gan John Ogwen
Ddechrau Tachwedd, bu farw Wilbert Lloyd Roberts (1926-1996), sefydlydd Cwmni Theatr Cymru, ac yma mae ein dau golofnydd, y ddau wedi cydweithio ag ef, yn talu teyrnged iddo.

TEYRNGED gan George Owen
Ddechrau Tachwedd, bu farw Wilbert Lloyd Roberts (1926-1996), sefydlydd Cwmni Theatr Cymru, ac yma mae ein dau golofnydd, y ddau wedi cydweithio ag ef, yn talu teyrnged iddo.

Or Deifiol ir Dyddiedig gan Roger Owen
ROGER OWEN a thri chynhyrchiad diweddar

Gwyl Ddrama Dulyn gan Gill Ogden
Yn ddiweddar fe gynhaliwyd gwyl theatr flynyddol Dulyn. Aeth y gyfarwyddwraig GILL OGDEN yno i chwilio am ddramu ar gyfer Gwyl Wyddelig Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a gynhelir y flwyddyn nesaf.

Syrthio Rhwng Dwy Stl gan John A. Owen


Cyfrol:405, Hydref 1996

Dramur Bute ar Betws gan Heledd Wyn Hardy
Mae cwmni Made in Wales, Caerdydd, ar ganol tymor o ddramu newydd, ar rheinyn tystio i genhadaeth y cyfarwyddwr newydd. HELEDD WYN HARDY fun holi Jeff Tearle.

Bogail- syllu ar lwyfan gan Meg Ellis
Roedd cynnyrch drama proffesiynol yr Eisteddfod eleni yn awgrymu mai archwilio Cymreictod syn mynd bryd ein hawduron an cwmnau y dyddiau yma. A ydi hynnyn theatr gyffrous? Dyna gwestiwn MEG ELIS, wrth i ambell un or cynyrchiadau fynd ar daith

Once Upon a Time in the West gan Emyr Edwards
Dramateiddio Tirlithiad gan Emyr Edwards

Actorion vs Awduron Pwy Biar Sgript? gan Menna Baines
Wrth i fwy a mwy o actorion droi eu llaw at sgriptio, mae yna bryder fod dyddiaur awdurn unigol yn dirwyn i ben, a bod sgrifennu fformiwlan disodli creadigrwydd. Stori: MENNA BAINES.

Cyfrol:401, Mehefin 1996

Croesffordd Cymreictod gan Menna Baines
Cefndir a lleoliad drama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr yw... Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr. Ond sut Gymru a sut Gymry sydd yno? Cafodd MENNA BAINES ragflas mewn sgwrs r awdur, Geraint Lewis.

Marx ym Maztoca gan Gareth Miles
Gareth Miles yn ysgrifennu drama iw pherfformio gan gwmni a hyrwiddir gan fudiad Cymorth Cristnogol: dynar bartneriaeth annisgwyl a wnaed yn bosib gan gynhyrchiad Cwmni Rigoberta, Byd y Banc.

Mae gennym un, diolch... gan David Adams
Pam troi rhywbeth byw, organig yn sefydliad? Maer adolygydd drama DAVID ADAMS yn credu bod blas ffug ar yr ymgyrch am theatr genedlaethol.

Actio i Agor Drysau gan Sian Summers
Cynildeb, nid egluro nawddoglyd, dyfeisgarwch, nid twyll. Dyna syn nodweddu theatr pobl ifanc ar ei gorau, meddai SIN SUMMERS ar l mynychu gwyl yn Aberystwyth

Cyfrol:398, Mawrth 1996

Etifeddiaeth Meyerhold gan Nic Ros
Mae Dylanwad Meyerhold, cyfarwyddwr theatr arloesol a saethwyd mewn carchar yn Rwsia yn 1940, yn dal i dreiddio drwy waith theatr ein cyfnod ni. Yn sgil cynhadledd i drafod ei waith a gynhaliwyd yn Aberystwyth, NIC ROS syn edrych ar ei yrfa.

Cyrraedd Croesffordd gan Heledd Hardy
Ar l gadael cwmni Made In Wales llynedd mewn rhwystredigaeth, maer gyfarwyddwraig Gilly Adams yn ystyried ei dyfodol a dyfodol theatr yng Nghymru. Bu HELEDD WYN HARDY yn ei holi.

Cesior Canol Llonydd gan Maureen Rhys
Siwan, Esther, Bet... mae MAUREEN RHYS wedi bod yn mynd o dan groen gwahanol gymeriadau o ferched, ar lwyfan a theledu, ers deugain mlynedd bellach. Yma, maen bwrw golwg yn l ar yrfa lawn.

Nid Chwarae Plant gan Menna Baines
Mae gwyl theatr sydd iw chynnal yn Aberystwyth ddiwedd y mis yn canolbwyntio ar anghenion un or cynulleidfaoedd anodda eu plesio. Stori: Menna Baines.

Brwydro gyda Bacci gan Menna Price
Maer gyfarwyddwraig MENNA PRICE newydd ddychwelyd or Eidal lle treuliodd dri mis yn gwylio Roberto Bacci, un o gyfarwyddwyr enwocaf y theatr fodern, wrth ei waith. Un o wersi mwyar profiad oedd fod theatr go iawn yn frwydr...

Cyfrol:383, Tachwedd 1994

Trin Geiriau Heb Greu Theatr gan Sera Moore Williams
Aeth SRA MOORE WILLIAMS i gynhadledd dramodwyr benywaidd yn Awstralia gan ddisgwyl cael ei hysbrydoli. Ond cafodd fod yno fwy o ideoleg nag o theatr gyffrous, arbrofol.

Pinter a Iaith dan Ormes gan Emyr Edwards
Ddechrau Hydref roedd y dramodydd Harold Pinter yng Nghaerdydd, yn darllen ac yn trafod ei ddrama Mountain Language, syn ymdrin gormes ieithyddol. Roedd EMYR EDWARDS yno.

Molire ar meddygon gan Bruce Griffiths
Am y tro cyntaf ers dros ugain mlynedd, caiff cynulleidfaoedd ledled Cymru gyfle y mis hwn i fwynhau noson o hwyl hen-ffasiwn yn gwylio dwy gomedi o law Molire, crwr a meistr comedi fel y syniwn ni amdani heddiw. Mae Cwmni Theatr Gwynedd ar daith yn cyf

Chwilior Corneli Tywyll gan Iwan Llwyd
Epa yn y Parlwr Cefn gan Sin Eirian Cyf. Eryl Phillips Dalier Sylw

Cyfrol:362, Mawrth 1993

DRAMATEIDDIO TWYLL gan Rhiannon Tomos
Golff (Cwmni Theatr Gwynedd) William R. Lewis; Cyfarwyddwr: Graham Laker

DAU GYMERIAD A MWY gan Ion Thomas
Dawns y Dodo (Theatr Gorllewin Morgannwg) Cyfarwyddwr: Tim Baker

Cyfrol:359, Rhagfyr 1992

YR ARDDELIAD YN L gan Mared Lewis Roberts
Chwaraer Diawl (Bara Caws) Sgript: Mair Gruffydd; Cyfarwyddwraig: Sian Summers

POENDOD Y BEIRNIAD DRAMA gan Meg Ellis
Y Gosb Ddiddial (Cwmni Theatr Gwynedd) Lope de Vegas/trosiad Gareth Miles; Cyfarwyddwr: Ceri Sherlock

Cyfrol:355/356 Awst / Medi 1992

DISODLIR THEATR REALISTIG gan Hazel walford Davies
Fe newidiodd drama Tennessee Williams, The Glass Menagerie, gwrs y theatr Americanaidd yn y pedwardegau. Yma, mae Hazel Walford Davies yn gosod cynhyrchiad diweddar Cwmni Theatr Gwynedd or cyfieithiad Cymraeg newydd yng nghyd-destun hanes a natur y ddram

Cyfrol:355 / 356, Awst /Medi 1992

LLWYFAN I FERCHED gan Charmian Saville
Mae gwaith theatr a berfformir yn yr Eisteddfod yn ffrwyth cydweithio rhwng actoresau Cymraeg a merched o fyd y theatr mewn gwledydd eraill. Charmian Savill syn egluro athroniaeth Prosiect Magdalen

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk