Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Eiconau

Elvis Presley a Marilyn Monroe, dau o eiconau pwysicar ugeinfed ganrif. Aeth NIA ROBERTS i weld Plant Gladys, drama amdanynt.

Tydi obsesiwn gyda sr y sgrn ar byd pop yn ddim byd newydd. Yn ystod yr hanner can mlynedd diwetha, mae mwy o bobl nag yr hoffwn ei ddirnad wedi llofruddio, ceisio llofruddio, cyflawni hunanladdiad, dwyn, bygwth ac erlid hyn oll oherwydd obsesiwn ag unigolion na allant byth ddod wyneb yn wyneb hwy. Ar strydoedd Cymru, mae pobl yn cyfarch actorion yn llun y cymeriadau y maent yn eu portreadu ar y teledu. Doniol? Ydi. Trist? Efallai. Ond yn sicr, mae ymddygiad fel hyn yn dystiolaeth gref o ddylanwad y cyfryngau ar ein cymdeithas.

Efallai nad ydi drama Sera Moore Williams, Plant Gladys, yn ymdrin r sefyllfa hon yn ei chrynswth, ond, yn sicr, y maen goglais y gynulleidfa gydai phortread or pr priod syn dynwared Marilyn Monroe ac Elvis Presley. Ni chawn wybod beth yw eu henwau bedydd.Ni chlywn sgwrs gyfan rhyngddynt am y byd real y tu allan, heblaw am bytiau brysiog am anallur gymdeithas i ymuno chymeriad Iwan Roberts yn ei fawl or Brenin.

Y mae pobl, sydd fel arall yn cael eu hystyried yn ddigon rhesymol, yn teithio i Las Vegas lle bu Elvis yn perfformio tuag at ddiwedd ei oes, i briodi. Wedi iddynt addo gweddill eu bywydau iw gilydd mewn drive-through, mae gweinidog, wedi ei wisgo fel Elvis, yn datgan, I now pronounce you man and wife... uh huh.

Hithau, Norma Jean maer llun hwnnw ohoni yn y ffrog wen, a chwa o wynt yn codi ei sgert, wedi dod yn un o ddelweddau mwyaf adnabyddus yr ugeinfed ganrif. Does ryfedd felly i Sera Moore Williams ddewis y ddau fel mygydau ar gyfer ei chymeriadau. Maen debyg fod mwy wedi ei sgwennu am y ddau gymeriad yma na neb arall fun byw yn y ganrif hon, a mwy o ddiddordeb, hyd yn oed yn awr, yngl_n u bywydau, ac yn arbennig, eu marwolaethau.

Mewn un ffordd, roedd hyn yn llwyddiannus iawn. Yr oedd cynulleidfaoedd ledled Cymru yn adnabod y cymeriadau cyn iddynt gamu ar y llwyfan. Mae eu caneuon yn adnabyddys hyd heddiw, ar syniad o gael drama yn seiliedig ar y ddau eicon yn ennyn chwilfrydedd, os nad diddordeb.

Teimlais hyn yn anfantais. Gan fod cymaint ar ddu a gwyn am Elvis a Marilyn, roedd yn sicr yn dasg anodd dewis a dethol beth oedd iw gynnwys yn y ddrama; pa elfennau ou bywydau helbulus i ganolbwyntio arnynt. A chan ei bod yn ddrama gymharol fer, nid oedd amser i Moore Williams lawn fanteisio ar gyfleoedd y sefyllfa a grwyd ganddi tybed ai dyma oedd yn gyfrifol am ddiffyg rhediad y sgyrsiau? Oedd, roedd cynnwys dyfyniadau gan y cymeriadau yn effeithiol, gan ddangos l ymchwil trylwyr, ond heb ddigon o ddeunydd iw clustogi, dyna oeddynt yn unig dyfyniadau gan gymeriadau a oedd mewn rhywffordd yn berthnasol, lle y gallasant fod wedi asion well iw chorff.

Beth bynnag am wendidaur ddrama daeth ei chryfder yn sicr o nerth cyfraniad Sian Naiomi ac Iwan Roberts iddi. Pun ain actio neun dynwared, cafwyd perfformiadau caboledig gan y ddau, a oedd yn ein harwain ychydig yn agosach at geisio deall obsesiwn y cymeriadau r sr.

Ond nid obsesiwn oedd themar ddrama i mi, er gwaethar datganiad ir perwyl yna yn y rhaglen. Drama oedd hi am unigrwydd, am adnabod, am fod chwant aruthrol am rywbeth, ond heb obaith am ei ddychwelyd. Gwelwn Marilyn o ddechraur ddrama yn ceisio cariad at ei g_r, yn dymuno bod yn un ag ef fel na fyddai fyth eto yn unig, a fel yr ir ddrama yn ei blaen, y maen amlwg na chi hi fyth mor hapusrwydd nar teimlad hwnnw o undod. Rhoddodd ei hun iddo, gan weld hynnyn ffordd o ddianc rhag ei bywyd cyhoeddus fel dynwaredwraig. Ei chamgymeriad oedd disgwyl yr un rhodd yn l mynd yn ddyfnach ir ddelwedd oedd ei fwriad ef. Gan nad oedd gan yr Elvis go-iawn gyfeillion agos, doedd dim yn aros ei ddynwaredwr ond unigrwydd cyffelyb. Nid oedd yn fwriad ganddo ddeffro oi freuddwyd er mwyn derbyn y cariad a oedd yn cael ei gynnig iddo.

Felly y gwelais y ddau gydai gilydd, yn unig, a dylanwad yr hunan arall yn pennu na fyddai ir un ohonynt adnabod dim ond unigrwydd yng nghwmni ei gilydd. Rhithiau dau o sr America yn dymchwel seiliau priodas, fel y mae sr heddiw yn dinistrio cymaint o berthnasau go-iawn drwy eu dylanwad. Y cyfryngau yw Elvis a Marilyn y byd sydd ohoni, yn dirprwyo sgwrs a dadl, yn ddiddordeb cyfleus nad oes yn rhaid ei rannu. Fel anallu Elvis y ddrama i drafod dim y tu allan i fyd y Brenin, mae teuluoedd lu yn ymgynnull u swper ar eu gliniau, yn tawel wylior unig beth syn gyffredin iddynt erbyn hyn.

Yr oeddwn yn siomedig na chefais fwy o olwg ar y cymeriadau go-iawn, ac yn fwy siomedig na chawsant hwythaur cyfle i drafod ar ddiwedd y ddrama yr agosatrwydd a bortreadwyd ar ddechraur ddrama fel delfryd. Yr oedd Marilyn Sera Moore Williams eisiau mynd oddi tan groen ei g_r, cael gwybod popeth amdano a bod yn agosach ato nag erioed or blaen. Byddwn innau wedi hoffi gwneud yr un peth, yn lle cael darlun bratiog o arwyr y cenhedlaeth or blaen.

awdur:Nia Roberts
cyfrol:443/444, Ionawr 2000

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk