Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Theatr Cylch Meithrin

Ar hyn o bryd, mae Arad Goch yn teithio gyda sioe plant newydd Penbobi Hapus, a honnon darparu ar gyfer plant mor ifanc thair oed. Jeremy Turner syn sn am gelfyddyd syn apelio at y gynulleidfa ieuengaf oll.

Hyd yn oed ar l 27 mlynedd o greu theatr, un or pethau mwyaf arswydus o heriol yw creu cynhyrchiad newydd i blant bach. Gan nad yw plant bach wedi arfer chonfensiynau theatr a chan nad ydynt eto wedi dysgu darllen arwyddion ac ymddygiad theatraidd maen rhaid i artistiaid theatr sydd yn creu ar gyfer y gynulleidfa arbennig yma ddewis a dethol pob elfen yn ofalus iawn. Mae na duedd i feddwl mai rhyw arlwy fast food arwynebol ywr unig theatr y gall plant ymdopi hi, rhyw arddull swnllyd, ffwrdd--hi a gwirion y math o arlwy y gwelir gormod ohoni mewn eisteddfodau ac ar nifer o raglenni teledu i blant. Ac er ei bod yn wir fod plant, fel ninnaur oedolion, yn mwynhau ysgafnder a doniolwch maent hefyd yn gallu gwerthfawrogi celfyddyd mwy sensitif, tawel a soffistigedig. Pethau bregus yw plant bach ac maen rhaid i ni gofio hynny a pharchu eu disgwyliadau bob tro. Ac mae gan blant ddisgwyliadau esthetig: dywr ffaith eu bod nhwn llai o faint nag oedolion ddim yn golygu bod eu disgwyliadaun llai. Yn wir mae eu disgwyliadau yn wahanol ond gyfuwch n rhai ni.

Mae Penbobi Hapus cynhyrchiad diweddara Cwmni Theatr Arad Goch a seilir ar Y Bobinogi wedi bod yn her mewn sawl ffordd. Ir anwybodusion yn eich plith, cyfres gart_n yw Y Bobinogi (The Bobinogs yn Saesneg) a gynhyrchir gan BBC Cymru. Cymeriadau hoffus a diniwed yw Ogi, Bobin a Nib sydd yn byw ym mhentre delfrydol Abernog. Rhan or her wrth addasu cyfres deledu neu lyfr ir llwyfan ywr angen i ail-greur cymeriadau, yn dri-dimensiwn, gan sicrhau arddull theatraidd gref wrth chwyddor cymeriadau a chreu ymddygiad corfforol ar eu cyfer. Nid hawdd o beth mo hynny gan fod y gynulleidfa yn adnabod y cymeriadau yn dda ac yn gyfarwydd iawn au hymddygiad. A rhan or her, bob tro, yw trosglwyddo cymeriadau or sgrn neur llyfr ir llwyfan heb ddychryn y plant. Ar y teledu maer cymeriadau yn fach y tu fewn ir sgrn ar gwylwyr yn ddiogel wrth iddynt reoli maint y s_n a dewis pryd i ddiffodd y rhaglen. Maer berthynas rhwng y gwylwyr ar cymeriadau mewn theatr yn wahanol iawn y cymeriadaun fwy, y perfformiad mewn gofod theatr enfawr ac estron (yn hytrach nag adre, yn yr ystafell fyw) ar gynulleidfa mewn tywyllwch heb reolaeth na dihangfa rhwydd.

Yn ddiddorol iawn, mae ymateb uniongyrchol y gynulleidfa i Penbobi Hapus ar ymateb ir fersiwn Saesneg Happy Bobiday yn wahanol. Er nad pantomeim ywr cynhyrchiad hwn ac er na anogir y gynulleidfa i ymateb, maer cynulleidfaoedd yn y perfformiadau Saesneg yn ymateb yn llawer mwy agored a swnllyd fel petaent yn gwylio pantomeim. Maer cynulleidfaoedd yn y perfformiadau Cymraeg, fodd bynnag, yn ymateb yn llawer mwy preifat ac er y clywir llawer iawn o chwerthin fel ymateb ir cymeriadau au sefyllfaoedd ni cheir yr un fath o ymateb heriol ac afreolus ag a geir weithiau ir fersiwn Saesneg. Heb lawer o waith ymchwil nid oes modd esbonio hyn yn llawn ond maen hollol bosib fod cynulleidfaeodd Cymraeg eu hiaith yn ymateb yn wahanol oherwydd fod ganddynt lawer mwy o brofiad o wylio perfformiadau a chyngherddau yn eu cymunedau ac o wylio eu cyfoedolion mewn eisteddfodau ysgol, cylch a sir. Mae hyn yn brawf, efallai, ou gallu au hangen i werthfawrogi celfyddyd da mewn ffordd synhwyrol.

Cawsom ein hatgoffa o hyn oll yn ddiweddar gan athrawes a ffoniodd swyddfa Arad Goch cyn iddi fwcio tocynnau iw disgyblion ddod i weld Penbobi Hapus. Roedd yr athrawes yn pryderu fod y sioe yn mynd i fod yn rhy swnllyd a hynny ar l profiad o ymweld theatr arall pan ddychrynwyd y plant gan y s_n ar sgrechian. Pwyll a gofal piau hi, felly, a pharch at aelodau bach ein cynulleidfa, eu disgwyliadau, eu dychymyg au teimladau.

awdur:Jeremy Turner
cyfrol:522/523 Awst 2006

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk