Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Mwnci Nel!

Aeth GWENAN MARED i Glwb Cymdeithasol Bangor i weld y cynhyrchiad o sioe ddiweddaraf Theatr Bara Caws, Mwnci Nel.

Ydych chin cofior rhaglen gwis Penawde efo Gareth Roberts? Os ydach chin ticior bocs oed 25-35 maen si_r bod y rhan fwyaf ohonoch yn cofio bod yn gystadleuydd ar y rhaglen (ac yn dal efor teledu llaw, da i ddim, a wnaethoch chi ennill yno i brofi hynny). Ar y rhaglen honno roedd yna gyfres o gliwiau yn gweithredun debyg i hyn:

Am: 1. (500) Diom yn ffycin Shakespeare nac di?

2. (250) Mwy enllibus na Lol

3. (100) Mor sicr o ymddangos o gwpas y Dolig ar Flwyddyn newydd chur pen ar l noson fawr.

Ydych chi wedi datrus y cliwiau eto? Wel, nul point a dim tegan fflyffi i chi y tro yma os nad ydych chi wedi deall fy mod i, wrth gwrs, yn sn am Sioe Glybiau Bara Caws. Mwnci Nel oedd yr arlwy eleni, ar lle, fel arfer, dan ei sang o aelodau or clwb dethol o dan 35 a ddisgrifwyd eisioes. A da o beth hynny, gan fod y metamorffosis rhyfedd hwnnw syn digwydd ar l cyrraedd rhyw oed (rhyw bryd ar l symud or maes pebyll i fod yn aelod or Clwb Carafanwyr hwyrach) yngolygu na fuasai na fawr o neb yn cynnig mynd i fam, nan sicr ei nain, i weld y sioe arbennig hon. Mae hin llawn rhegfeydd, rhyw a hiwmor toiledau, gyda digon o fronnau a phidlenni anferth i gadwr gynulleidfa yn ei dyblau. Maer fformiwla wedi gweithio yn y gorffenol ac nid ywn arddangos unrhyw arwydd o fethu dal i wneud hynny. Fe ddywed y Sais rhywbeth syn cyfieithun fras i os nad ydi o wedi malu, peidiwch i drwsio fo, ac yn sicr maen ddywediad perthnasol iawn yn y cyd-destun hwn. Gwelir yn amlwg iawn bod yr hen gefndir Piwritanaidd Cymreig hwnnw yn dal yn gryf yn y gwaed, gan ein bod i gyd yn dal i ddychryn a phiffian chwerthin, fel plant ysgol, wrth glywed y fath eiriau anweddus yn dod oddi ar y llwyfan.

Roedd y plot (os mai hwnnw ydir gair cywir) eleni yn bisr dweud y lleiaf. Mae Mwnci Nel, sef John Walter, yn byw mewn caets yng Ngwesty Cymru. Rydan nir gynulleidefan deall y mwnci yn siarad ond nid yw gweddill y cast, felly caiff Mwnci Nel fod yn dyst i bob drygioni. Daw hin wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ac, yn sgil hynny, daw llu o enwogion i aros yn y gwesty. Yn eu plith mae cyflwynydd radio amheus ai gymar bronnog, Tracey, syn ceisio twyllo Nel ai theulu a dwyn eu harian prin. Ar yr unfed awr ar ddeg daw achubiaeth o dur mwnci clyfar, John Walter. Ar yr un pryd, mae Tracey yn geni mwnci efo pidlan anferth (ia, wir yr) ac yn penderfynu ei bod hin caru Wil, mab lloaidd Nel. Diweddglo hapus felly, hyd yn oed i Caleb syn penderfyny dechrau darlledu rhaglenni pornograffi ar S4C digidol gyda Wancio, Ffwcside a llu o rai eraill yn eu plith. Dyma brif gryfder a chlyfrwch y sgript, sef gallu yr awdur (Derec Tomos) i chwaraen ddiddiwedd ar eiriau, idiomau a chyfieithiadau llythrennol or Saesneg ir Gymraeg. Ar ben hynny, mae defnyddio wythnos yr Eisteddfod fel cefndir yn golygu bod rhywun syn rhywun yn Gymru gyfoes yn cael ei watwar ai ddilorni yn ddidrugaredd. O ddiddordeb arbennig i olygydd Barn, maen siwr, oedd y cyfeiriad at rhyw Simone or Glyn ai fudiad newydd Corcyn fydd cadwr cachu o Gymru! A pha arwydd gwell eich bod yn llygaid y cyhoedd na chael eich gwatwar yn y sioe glybiau? Does na ddim or fath beth chyhoeddusrwydd sl, meddan nhw, ac yn sicr roedd criw Glanaethwy, wrth fwrdd cyfagos, yn cymryd y cyfeiriadau cyson tuag atynt mewn hwyliau da iawn.

Sioe gymunedol Gymreig ir carn, felly, yn blwyfol tu hwnt or cyfeiriadau at y steddfod, ir rhai am y Glb ym Mangor, y cwrw piso mwnci ar stiwdants syn ei yfed. Ac mi glywais sn, wrth gwrs, am ganwrs coch Sir Fn ond doeddwn i ddim wedi disgwyl eu clywed ar y llwyfan dros yn lli ym Mangor chwaith, (ar gn Mwnci Nel syn agor a chloir cynhyrchiad yn mynny troi a throi yn fy mhen drwyr diwrnod wedyn). Wedi dweud hynny, roedd yr actio yn egnol ac yn hollol dros ben llestri fel syn gweddur sioe, gyda Dewi Rhys yn arbennig yn dal cynulleidfa (anodd, a rhyfeddol o ddi-ymateb ar adegau) yn nghledr ei law.

Yn bersonol, dwi wedi cael gwell blas ar sioe glybiau yn y gorffennol, ond roedd yna ddigon o genod yn y ciw toiled (hirfaith) yn ystod yr egwyl yn sgwrsion frwdfrydig am y sioe ac yn amlwg wrth eu boddau efor arlwy. Dwn i ddim a fyddai drama yn Theatr Gwynedd yn tynnu chwarter cymaint o gynulleidfa, yn enwedig y to ifanc, ac yn hynny o beth mae Bara Caws yn llwyddo yn eu raison dtre dro ar l tro, sef dod theatr at y bobl, yn y gymuned. Peint, ffag, cnawd noeth a gwatwar y sefydliad be arall mae rhywun ei angen? (Llonydd, air filter a nofel swmpus hwyrach, ond maen siwr mod in dechrau dangos fy oed!!)

awdur:Gwenan Mared
cyfrol:470, Mawrth 2002

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk