Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  Fran Wen

Fran Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd
Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Mon
LL59 5HS

  current production | past productions
phone | ffôn 01248 715048
fax | ffacs 01248 715225
e-mail address | e-bost CwmniFranWen@aol.com
director
cyfarwyddwr
Iola Ynyr
administrator
gweinyddydd
Nia Rees Williams
artistic policy
polisi artistig
Ein bwriad yw darparu theatr gyffrous or safon uchaf sydd yn creu chwilfrydedd yn y gynulleidfa ac yn arwain pobl ifanc i fentro o'u gwirofdd i gyfranogi mewn digwyddiadau theatrig. Ein nod yw defnyddio pwer y theatr i ysgwyd y gynulleidfa yn emosiynol au hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd.

Our intention is to present exciting theatre of the highest standard, which promotes the curiosity of the audience and which encourages young people themselves to participate in theatrical activities. Our goal is to use the power of theatre to emotionally shake the audiences and to make them look at their world anew
brief history
hanes cryno
Sefydlwyd Cwmni'r Fran Wen yn 1984 fel rhan o ganolfan y Celfyddydau yng Ngholeg Harlech er mwyn darparu prosiectau Theatre mewn Addysg i Ysgolion Gwynedd fel y'i adwaenwyd ar y pryd. Yr athroniaeth or cychwyn cyntaf oedd cyflwyno profiad theatrig safonol i ddosbarth o ddisgyblion ar y tro i'w ddefnyddio fel adnodd addysgol a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Pan sefydlwyd y Cwmni roedd Cyngor Sir Gwynedd, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chymdeithas Gelfyddydau Cymru yn gweithredu fel partneriaid i gyllido'r Cwmni. Yn ogystal derbyniodd y Cwmni grant prosiect gan y Swyddfa Gymreig o dan Adran 21 o Ddeddf Addysg Gymraeg. Erbyn hyn, mae'r Cwmni yn derbyn nawdd gan Gyngor Sir Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Mon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Yn wyneb newidiadau o fewn Coleg Harlech, symudodd y Cwmni ym mis Gorffennaf 1995 i'r Hen Ysgol Gynradd ym Mhorthaethwy, gan sefydlu fel Cwmni cyfyngedig dan warant a heb gyfalaf cyfrannu. O ganlyniad i'r symud maer Cwmni mewn sefyllfa daearyddol hwylus i wasanaethu'r awdurdodau newydd.

Yn sgil y datblygiadau o fewn strwythur y Cwmni, sefydlwyd bwrdd rheoli, ynghyd is-fyrddau, cyllid, personnel a artistig. Mae wyth o gyfarwyddwyr wedi eu dewis i wasanaethu ar y bwrdd, ynghyd sylwebyddion o'r cyrff

Fran Wen was established in 1984 as part of Coleg Harlech's arts centre, to provide theatre in education to schools in the then county of Gwynedd. The philosophy from the very beginning was to present, in the welsh language, a quality theatrical experience to classes of schoolchildren to be used as an educational resource
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
Cae o Adar Duon / The Field of Blackbirds
Kevin Dyer, cyfieithiad Meinir Lynch

Snog Sbar
Dafydd Llewelyn

Lleisiau yn y Parc
Iola Ynyr yn seiliedig ar nofel gan Anthony Brown

Y Sgam.
Ysgrifennwyd y ddrama gan Peter Lloyd, cyfieithiad gan Sion Eirian.
future plans
cynlluniau at y dyfodol
Datblygu ar waith cymunedol y Cwmni a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Developing our work in the community, through both welsh and english

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk