Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CBCDC yn Flaenllaw mewn Drama Flaengar Newydd     

CBCDC yn Flaenllaw mewn Drama Flaengar Newydd Drama newydd sbon CBCDC ar gyfer 2005, mewn cydweithrediad â Sgript Cymru yw Dysgu Hedfan. Bydd y ddrama yn agor yn Theatr Bute y Coleg ar Chwefror yr 8fed 2005 cyn mynd ar daith i Aberteifi.

Fel gyda holl gomisiynau CBCDC, ysgrifennwyd y ddrama gyfoes newydd hon yn arbennig ar gyfer ein myfyrwyr actio Cymraeg ac fe’i cyfarwyddir gan Elen Bowman.

Dywed Catrin Llwyd, Uwch Ddarlithydd Actio (Cymraeg) CBCDC:
"Mae’r profiad o gael drama wedi ei hysgrifennu’n arbennig ar gyfer y myfyrwyr, a’r cyfle i weithio mor agos gyda’r awdur yn natblygiad y darn, yn amhrisiadwy ac yn gwbl unigryw yma yng Nghymru. Mae’r awduron bob amser yn barod i gefnogi gwaith y myfyrwyr cynllunio a’r rheoli llwyfan fel bod yr holl fyfyrwyr yn elwa ac yn cael cyfle i ymdrin â’r gwaith gwreiddiol."

Dywedodd y dramodydd Geraint Lewis, a fu’n rhan o greu’r stori ar gyfer wythnosau pen-blwydd Pobol y Cwm yn 30 oed ac oedd â’i nofel ‘Daw Eto Haul’ ar restr Llyfrau’r Flwyddyn yr Academi yn ystod 2004, bod y comisiwn yn un gwahanol iawn. ‘Roeddwn yn gwybod yn gynnar yn y gwaith y byddwn yn ysgrifennu ar gyfer tair menyw yn eu hugeiniau cynnar. Ond mewn sawl ffordd, yn lle cyfyngu pethau agorodd bosibiliadau i mi, fe’m llywiodd mewn cyfeiriad arbennig ac o bosib gwnaeth i mi feddwl am ysgrifennu am bynciau megis yfed sbri a gysylltir â’r diwylliant ‘laddette’, na fyddwn efallai wedi ymdrin â hwy oni bai am hyn. Does dim amheuaeth ei bod yn fenter gwerth chweil a gobeithio y bydd y myfyrwyr yn cael blas o sut beth ydyw i weithio yn y theatr broffesiynol.’

Yn ogystal â chomisiynu dramâu Cymraeg newydd, mae CBCDC hefyd wedi comisiynu nifer o gyfieithiadau Cymraeg, gan gynnwys 'A View from the Bridge' Dros Bont Brooklyn, gan Arthur Miller a ‘Doll's House' T_ Dol, gan Henrik Ibsen, a gyfieithwyd gan Sion Eirian ac sydd nawr wedi eu dewis fel testunau gosod ar gyfer meysydd llafur TGAU a Safon Uwch.Dysgu Hedfan
Gan Geraint Lewis
Cyfarwyddwyd gan Elen Bowman


Dyddiau coleg, dyddiau gorau eich bywyd, meddai nhw.

Yn wir, mae Catrin a Helen yn mwynhau bywyd i'r eithaf tra yn y coleg. Mae un o’r dynion ym mywyd Helen yn hyfforddwr hedfan, tra bod Catrin wedi cael blas ar frys-ddetio. Pan ddaw Lowri, myfyrwraig arall sy'n gyfnither i Catrin, i fyw gyda nhw does bosib bod yna hyd yn oed fwy o hwyl ar y gorwel?

I'r gwrthwyneb, oherwydd mae gan Lowri olwg hollol wahanol ar fywyd. Ac yn bwysicach mae ganddi gyfrinach fydd yn chwalu bywydau'r tair ohonynt yn deilchion...


Dydd Mawrth 8 – Dydd Iau 10 Chwefror 2005 am 7.30pm
Perfformiad prynhawn Dydd Iau 10 Chwefror 2005 am 2.30pm
Theatr Bute, CBCDC
£6, £4 a £2 consesiynau
Swyddfa Docynnau CBCDC 029 20391391
www.rwcmd.ac.uk

Dydd Sadwrn 12 Chwefror 2005 am 7.40pm
Theatr Mwldan, Aberteifi
£7, £5 consesiynau (disgownt ychwanegol o £3 ar gyfer archebion gr_p o 5+)
Swyddfa Docynnau 012398 621200
www.mwldan.co.ukGeraint Lewis
Yn hanu o Dregaron, Ceredigion, bu’n ysgrifennu yn llawn amser ers ugain mlynedd, yn bennaf ar gyfer y teledu. Comedi yw ei brif faes, lle bu’n gyfrifol am ysgrifennu rhaglenni poblogaidd fel ‘Slac yn Dynn’ a ‘Smithfield’. Bu hefyd yn ysgrifennu sawl cyfres i blant, gan gynnwys ‘Yr Enwog Wmffre Hargwyn’ a ‘Y Meicrosgop Hud’ ac yn storio a sgriptio ar gyfer dwy o gyfresi mwyaf llwyddiannus S4C, sef ‘Pobol y Cwm’ a ‘Iechyd Da’. Mae ei ddramâu llwyfan yn cynnwys ‘Y Cinio’, ‘Y Groesffordd’ (Drama Gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr 1996), ‘The Language of Heaven’ a ‘Meindiwch Eich Busnes’ (i gyd ar gyfer ‘Dalier Sylw’) ac ‘Ysbryd Beca’ a ‘Dosbarth’ (Drama Gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002), y ddwy i ‘sgript Cymru’. Cyhoeddwyd tair o’r dramâu uchod, sef ‘Y Cinio’, ‘Ysbryd Beca’ a ‘Dosbarth’ yn ogystal â chyfrol straeon byrion, ‘Y Malwod’ a’r nofel ‘X’. Llwyddodd ei nofel ddiweddaraf ‘Daw Eto Haul’ (Gwasg Carreg Gwalch) i gyrraedd rhestr hir Llyfr y Flwyddyn yr Academi yn ystod 2004.Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC)
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC), sydd wedi ei leoli ar dir braf Castell Caerdydd yng nghanol Prifddinas Cymru, yw Conservatoire Cenedlaethol Cymru. Mae'n cynnig hyfforddiant conservatoire arbenigol i'r rheini sydd am ddilyn gyrfa mewn perfformio proffesiynol neu yrfaoedd sy’n gysylltiedig â pherfformio. Mae cyfuniad unigryw cyrsiau CBCDC yn cynnwys graddau israddedig ac ôl-raddedig a rhaglenni diploma mewn cerddoriaeth, therapi cerddoriaeth, actio, rheoli llwyfan, cynllunio theatr a rheolaeth yn y celfyddydau.

Mae gan y Coleg un o'r derbyniadau lleiaf o’i gymharu ag unrhyw gonservatoire yn y DG, a gall gynnig lefel ardderchog ac ystod eang o gyfleoedd perfformio. Gyda dros 300 o berfformiadau'r flwyddyn, y Coleg yw un o’r canolfannau celfyddydau prysuraf yn y wlad. Bydd myfyrwyr ar bob cwrs yn elwa'n uniongyrchol o brofiad eang staff hir-sefydledig y Coleg - tua thraean yn astudio cyrsiau drama a dau draean yn astudio cerddoriaeth. Mae ychydig dros chwarter y myfyrwyr yn ôl-raddedigion. Mae’r adran Cerddoriaeth Iau ac Astudiaethau Mynediad (CIAM) yn adran gyffrous o Gonservatoire Cenedlaethol Cymru sy'n datblygu'n gyflym .
Mae rhaglenni gradd CBCDC wedi eu dilysu gan Brifysgol Cymru.

 
web site
: www.rwcmd.ac.uk

e-mail:
Tuesday, January 18, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk