Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Welsh arts organisations receive highly coveted recognition from European Commission     

Welsh arts organisations receive highly coveted recognition 
from European Commission 
Two EU funded arts projects led by Cardiff arts organisations have been awarded ‘success story’ status from the European Commission.

The European Commission defines ‘success stories’ as “finalised projects that have distinguished themselves by their impact, contribution to policy-making, innovative results and/or creative approach and can be a source of inspiration for others”. Of the 33 projects awarded ‘success story’ status from across the EU (out of a pool of 738 funded projects between 2007 and 2013), three were UK led, and two of these three are associated with Chapter.

One of the projects is the Chapter / Coreo Cymru led ‘Dance Roads Open Progress’, which aimed to develop and expand the provision to the contemporary dance sector in Europe through promoter platforms, artist residencies and mentoring programmes. The project also created a tool to map cross-border dance networks in Europe and included partners from the Netherlands, Italy, France and Canada. Carole Blade, Coreo Cymru’s Creative Producer and the DROP Project Co-ordinator comments:

“For DROP to be recognised as a ‘Success Story’ amongst such a large and impressive field is a huge accolade for Chapter and the Dance Roads network partners. It was a delight managing the complex multi-layered dance programme and leading the network, which has since expanded to eight European countries. We are currently awaiting a funding decision from Creative Europe for our next project and this award bodes well for another successful result.”


The second ‘success story’ project is national photography agency Ffotogallery led ‘European Prospects: Visual Explorations in an Undiscovered Continent’, which used photography and contemporary art to examine questions of identity and experience in an enlarged European Union. Ffotogallery operates from Chapter and its gallery in Penarth, as well as organising the city-wide biennial Diffusion: Cardiff International Festival of Photography. David Drake, Ffotogallery’s Director comments:

“Over 500 artists from around Europe participated in European Prospects exhibitions, workshops and events in Wales, Germany, France and Lithuania, reaching audiences of around 70,000 and some 30 Welsh artists presented work abroad. The strength of the international partnership developed is such that Ffotogallery continues to work extensively in Europe after the EU funded period ended.”


As a consequence of this selection as ‘success stories’, the EU Commission will give both projects extra visibility and acknowledgement, for instance on their websites and social media, and when preparing documentation for conferences or other events with high-ranking attendance. Chapter’s Chief Executive Andy Eagle comments:

“It is extraordinary that not one but two of the 33 officially recognised EU “ success stories” have originated from within the Chapter family. One that Chapter has directly managed for the last five years, Coreo Cymru and the second from one of its valued and accomplished resident companies, Ffotogallery. These recognitions prove how invaluable the human capital and work of the Chapter family is and how closely connected we all are through the physical buildings. Cardiff and Wales should be proud of these significant creative achievements.”


Sefydliadau celfyddydau Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth ddymunol iawn oddi wrth Gomisiwn Ewrop


Mae dau brosiect celf sydd wedi eu hariannu gan yr UE a arweiniwyd gan sefydliadau celfyddydau Caerdydd wedi ennill statws ‘stori lwyddiant’ gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio ‘storiâu llwyddiant’ fel “prosiectau gorffenedig sydd wedi creu enw i’w hunain gan eu heffaith, cyfraniad i greu polisi, canlyniadau arloesol/neu ddull creadigol a gall fod yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth ar gyfer eraill.” O’r 33 prosiect wnaeth ennill statws ‘stori lwyddiant’ o ar draws yr UE (allan o bwll o 738 o brosiectau a ariannwyd rhwng 2007 and 2013), roedd tri yn cael eu harwain gan y DU, a dau o’r rhain yn ymwneud â’r Chapter.

Un o’r prosiectau yw un a arweinir gan Chapter / Coreo Cymru sef ‘Dance Roads Open Progress’, sydd wedi ei anelu at ddatblygu ac ehangu'r ddarpariaeth i’r sector ddawns gyfoes yn Ewrop drwy lwyfannau hyrwyddwr, preswylfeydd artist a rhaglenni mentora. Fe wnaeth y prosiect hefyd greu teclyn i fapio rhwydweithiau dawns yn Ewrop ac roedd yn cynnwys partneriaid o’r Iseldiroedd, yr Eidal, Ffrainc a Chanada. Meddai Carole Blade, Cynhyrchydd Creadigol Coreo Cymru a Chydlynydd Prosiect DROP:

“Mae’n acolâd mawr i DROP cael ei gydnabod fel ‘Stori Lwyddiant’ ymhlith maes mor fawr a nodedig i Chapter ac i bartneriaid rhwydwaith Dance Roads. Hyfryd oedd rheoli rhaglen ddawns aml-haenen gymhleth ac arwain y rhwydwaith, sydd ers hynny wedi ehangu i wyth o wledydd Ewropeaidd. Rydym ar hyn o bryd yn aros am benderfyniad ariannu oddi wrth Ewrop Creadigol ar gyfer ein prosiect nesaf ac mae’r wobr yma’n argoeli’n dda ar gyfer canlyniad llwyddiannus arall.”


Yr ail brosiect ‘stori lwyddiant’ yw asiantaeth ffotograffiaeth genedlaethol Ffotogallery wedi ei arwain gan ‘European Prospects: Visual Explorations in an Undiscovered Continent’, wnaeth ddefnyddio ffotograffiaeth a chelfyddyd gyfoes i archwilio cwestiynau o hunaniaeth a phrofiad mewn Undeb Ewropeaidd fwy. Mae Ffotogallery yn gweithredu o’r Chapter a’r galeri ym Mhenarth, yn ogystal â threfnu Diffusion bob yn ail flwyddyn ar draws y ddinas, sef: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd. Meddai David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery:

“Fe wnaeth dros 500 o artistiaid o o amgylch Ewrop gymryd rhan yn arddangosfa European Prospects, gweithdai a digwyddiadau yng Nghymru, yr Almaen, Ffrainc a Lithwania, gan gyrraedd cynulleidfaoedd o oddeutu 70,000 a rhyw 30 o artistiaid o Gymru wedi cyflwyno eu gwaith dramor. Mae cryfder y bartneriaeth ryngwladol wedi ei datblygu cymaint hyd nes bod Ffotogallery yn parhau i weithio’n helaeth yn Ewrop wedi i gyfnod ariannu'r UE ddod i ben.”


O ganlyniad o’r dewis yma fel ‘storiâu llwyddiant’, bydd Comisiwn yr UE yn rhoi gwelededd ychwanegol a chydnabyddiaeth i’r ddau brosiect, er enghraifft ar eu gwefannau, a chyfryngau cymdeithasol, a phan maent yn paratoi dogfennaeth ar gyfer cynadleddau neu ddigwyddiadau eraill gyda nifer uchel yn mynychu. Dywedodd Prif Weithredwr Chapter Andy Eagle:

“Mae’n rhyfeddol bod nid un ond dau o’r 33 “storiau llwyddiant” swyddogol sydd wedi eu cydnabod gan yr UE wedi dechrau o fewn teulu Chapter. Un mai Chapter wedi ei rheoli’n uniongyrchol am y bum mlynedd ddiwethaf, Coreo Cymru a’r ail oddi wrth un o gwmnïau preswyl mwyaf gwerthfawr a medrus, Ffotogallery. Mae’r gydnabyddiaeth yma yn profi pa mor amhrisiadwy mae’r ddinas ddynol a gwaith teulu Chapter a pha mor agos yr ydym oll drwy adeiladau ymarferol. Dylai Caerdydd a Chymru fod yn falch o’r llwyddiannau arwyddocaol creadigol yma.”

Coreo Cymru  
web site
: http://coreocymru.com
Carole Blade
e-mail: mailto:caroleblade@gmail.com
Monday, February 13, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk