Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cwmni Pendraw - 2071 Aberystwyth Arts Centre - Thursday 1 February     

Cwmni Pendraw - 2071 
Aberystwyth Arts Centre - Thursday 1 February
Sioe amgylcheddol ar daith

Beth yw’r ffordd orau o gyflwyno trafodaeth am newid hinsawdd i’r theatr? Dyna’r her y mae cwmni theatr Cwmni Pendraw wedi’i gosod iddo’i hun.

Mae’r Cwmni, sydd yn arbenigo mewn cyflwyno hanes a gwyddoniaeth i’r theatr, yn teithio o amgylch Cymru gyda 2071, prosiect theatr amgylcheddol aml-gyfrwng, a fydd yn teithio ym mis Ionawr a Chwefror 2018. Mae’r Cwmni yn awyddus i berfformio o flaen myfyrwyr ysgolion a cholegau yn ystod y dydd. Cysylltwch â Casi Wyn: casi.pendraw@gmail.com am ragor o wybodaeth am hyn.

Mae’r Cwmni wedi cyfieithu ac addasu drama sy’n seiliedig ar eiriau gwyddonydd newid hinsawdd sydd ymysg arbenigwyr blaenllaw'r byd yn y maes. Mae’n adolygu ei fywyd a’i yrfa ac yn edrych ar sut fyd y bydd ei orwyres yn ei etifeddu yn 2071. Mae’r cynhyrchiad wedi’i ddisgrifio fel sioe sydd yn ‘torri tir newydd yn y theatr Gymraeg.’

Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries, sydd yn cyfarwyddo ac yn chwarae’r brif ran yn 2071, gan ddiweddaru’r ddrama wreiddiol gan yr Athro Chris Rapley a Duncan Macmillan, a’i thrwytho gyda delweddau a cherddoriaeth a chaneuon newydd wedi’u cyfansoddi gan Angharad Jenkins a Gwilym Bowen Rhys. Mae’r sioe hefyd yn torri trwy ‘bedwaredd wal’ y llwyfan i gynnwys y gynulleidfa yn y perfformiad.

Fel yr esbonia Wyn Bowen Harries:
“Yn 2071, Mae’r Athro Chris Rapley yn dweud wrthym mai fel ‘region unknown to man’ y disgrifiwyd yr Antarctig yn yr atlas yr oedd ganddo pan oedd yn blentyn, ond erbyn hyn mae gennym doreth o wybodaeth am ein byd, yn ei holl gymhlethdod.

Er enghraifft, cafwyd cyfnod hir o dymheredd sefydlog, gweddol lonydd o ran newidiadau hinsawdd yn ystod y cyfnod a welodd datblygiad dynoliaeth a ddechreuodd 12,000 o flynyddoedd yn ôl. Ni newidiodd lefel y môr mwy na 0.2mm y flwyddyn. Ond yn y ganrif ddiwethaf cododd 1.8mm bob blwyddyn ac erbyn heddiw mae wedi codi ddwywaith cymaint, sef 3.3mm y flwyddyn. Er nad yw hyn yn swnio’n llawer, mae hyn yn bwysig ac yn arwyddocaol. Bellach mae lefel y môr wedi codi bron 20cm. Mae hyn wir yn dangos bod cydbwysedd, balans deinamig y system hinsawdd wedi’i aflonyddu.

Er mai pwnc dwys sydd yma, mae ein storïwr yn gorffen ar nodyn cadarnhaol – bod gennym gyfleoedd i ymateb i’r her sy’n ein hwynebu, ac rwy’n gobeithio y bydd ein cynulleidfa yn gadael y theatr yn meddwl am newidiadau y gallan nhw eu gwneud i gyfrannu at ddyfodol ein planed anhygoel.”

***

Environmental show tours Welsh theatres

How do you bring a discussion about climate change to the theatre? That’s the challenge that theatre company, Cwmni Pendraw has set itself.

The Company, which specialises in bringing history and science to the theatre, are touring Wales with 2071, an environmental project and a multimedia piece of theatre, in January and February 2018. The Company are eager to bring the show to a young audience and so are eager to perform for schools and colleges during the day. Contact Casi Wyn: casi.pendraw@gmail.com for more information about these performances.

The Company have taken and adapted a play based on the words of a leading climate scientist, as he reviews his own life and career and looks to what type of future his grandchild might inherit in 2071. The production has been described as ‘breaking new ground in the Welsh language theatre’.
Renowned actor, Wyn Bowen Harries, who directs and is the main character in 2071, has updated the original stage play by Prof Chris Rapley and Duncan Macmillan, and infused the performance with images, and newly composed music and songs from musicians Angharad Jenkins and Gwilym Bowen Rhys. The show also breaks the theatre’s ‘fourth wall’ to bring the audience into the discussion.

Wyn Bowen Harries explains:
“In 2071, Prof Chris Rapley tells us how, in his childhood atlas, the Antarctic was described as a ‘region unknown to man’, but now we have a wealth of information about our earth, and all its intricate and interconnected systems.
For example, 12,000 years ago saw the beginning of the period which saw man’s development on earth. The earth’s temperature remained surprisingly stable. For the majority of the period, the sea level did not rise more than 0.2mm a year. But in that last century, sea level has risen by 1.8mm each year and by now, has risen twice as much, to 3.3mm a year. This may not sound like much but it’s significant. Sea level has already risen nearly 20cm.

This shows that the earth’s systems are out of kilter, that the dynamic balance of the climate system has been disturbed.
Though this is a serious topic, our narrator ends on a positive note that we do have opportunities to face the challenges ahead, and I hope that our audience will leave the theatre thinking about changes that they can make to contribute to preserving our wonderful planet.”

A Welsh language show with songs, words, music and video.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, January 04, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk