Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

A new play from the director and writer of the award-winning Grav, written to mark the centenary of the end of World War One.     

A new play from the director and writer of the award-winning Grav, written to mark the centenary of the end of World War One. THE TORCH THEATRE COMPANY PRESENTS ‘THE WOOD’
Written by Owen Thomas • Directed by Peter Doran Based on an idea by Ifan Huw Dafydd

“A tale of friendship, love and sacri ce set against the backdrop of a world in ames...”
It is July 1916, and as the Battle of the Somme rages, Mametz Wood echoes to the sounds of war as the 38th Welsh Division face the ferocity of the German army...
From Owen Thomas, writer of the award winning ‘Grav’, comes a brand-new play written to commemorate the centenary of the end of World War I. Inspired by a true story.
Dan and Billy, two young soldiers, forge a friendship in the heat of the build-up to the infamous battle. When Billy is killed in Mametz Wood, he leaves behind a devastated friend and, back home, a heart-broken and pregnant wife.
Altered by his experiences on the Western Front, Dan returns home to step into his friend’s shoes, ultimately marrying Billy’s widow and raising their baby son as his own.
Fifty years later, in a clearing in the wood, Dan has returned to lay a ghost to rest.
The Torch Theatre is very pleased to be working once again with Owen Thomas – one of the most exciting writers in Wales, following the success of ‘Grav’. Owen is also delighted to be working again with the creative team at the Torch Theatre.
The production will be directed by our award-winning Artistic Director, Peter Doran (Best Director, Wales Theatre Awards 2017) and can be seen at the Torch Theatre from Tuesday 20 February to Thursday 1 March 2018, before it heads off on tour throughout Wales during March 2018.
“I commissioned Owen to write The Wood for the centenary of the end of the First World War, I never imagined that we would end up with such a powerful, moving piece of theatre. Based on an idea by the actor Ifan Huw Dafydd, it charts an old man’s journey back to Ma- metz Wood to ful l a promise he made to his best friend who lost his life alongside him in 1916. It has a wonderful poetic feel to it and set to a fabulous original underscore by James Williams, it really is one to look out for.”
Peter Doran, Artistic Director, talking to Arts Scene In Wales
“Peter wanted to mark the anniversary of the end of the war in some way and how it linked in with poetry and writing such as Sassoon and Wilfred Owen... It’s quite a poetic approach and is set in a clearing in Mametz Wood in 1966 when a soldier who lost his best friend in the battle returns there to lay a ghost to rest.
“The Welsh involvement in the battles, of course, was very strong and when I visited the site I spent about an hour and a half just walking through the wood soaking up the atmosphere. There are still shells on the ground and Welsh ags on the trees. It’s a very haunting place and I wanted to capture that in the play as well. I hope people are moved by it, I wanted it to be a very emotional experience.”
Writer Owen Thomas, interviewed in Pembrokeshire Life, February 2017
CWMNI THEATR Y TORCH YN CYFLWYNO ‘THE WOOD’
Ysgrifennwyd gan Owen Thomas • Cyfarwyddwyd gan Peter Doran
Wedi ei seilio ar syniad gan Ifan Huw Dafydd
Drama newydd oddi wrth gyfarwyddwr ac awdur y gwych Grav,
wedi ei hysgrifennu i goffau can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. “Stori am gyfeillgarwch, cariad ac aberth wedi ei gosod yn erbyn cefnlen o fyd mewn
f amau...”
Mae’n Orffennaf 1916, ac wrth i Frwydr y Somme gynddeiriogi, mae Coedwig Mametz Wood yn atsain synau rhyfel wrth i 38ain Adran Gymreig wynebu ffyrnigrwydd y fyddin Almaeneg...
O Owen Thomas, awdur drama arobryn ‘Grav’, daw drama newydd sbon wedi ei hysgrifennu i goffáu can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd 1. Wedi ei hysbrydoli gan stori wir.
Mae Dan a Billy, dau lwr ifanc, yn dod yn ffrindiau yng ngwres dyfodiad y frwydr waradwyddus. Pan gaiff Billy ei ladd yng Nghoedwig Mametz Wood, mae’n gadael ei ffrind difrodedig ar ôl, ac adref, gwraig feichiog sy’n torri ei chalon.
Wedi ei newid gan ei bro adau ar y Ffrynt Gorllewinol, mae Dan yn dychwelyd adref i gamu mewn i esgidiau ei ffrind, ac yn y pen draw yn priodi gweddw Billy ac yn codi eu plentyn fel plentyn ei hun. Pum deg mlynedd yn ddiweddarach, mewn cliriad yn y goedwig, mae Dan wedi dychwelyd i roi ysbryd i orffwys. Mae Theatr y Torch yn bles iawn cael cyhoeddi ei bod yn gweithio unwaith yn rhagor gydag Owen Thomas - un o’r awduron mwyaf cyffrous yng Nghymru, yn dilyn llwyddiant ‘Grav’. Mae Owen hefyd wrth ei fodd yn cael gweithi gyda thîm creadigol Theatr y Torch unwaith eto.
Caiff y cynhyrchiad ei gyfarwyddo gan ein Cyfarwyddwr Artistig arobryn, Peter Doran (Cyfarwyddwr Gorau, Gwobrau Theatr Cymru 2017) a gellir ei gweld yn Theatr y Torch o Ddydd Mawrth 20 Chwe i Iau 1 Maw 2018, cyn ei fod yn heidio am daith o Gymru yn ystod mis Mawrth 2018.
“Fe wnes i gomisiynu Owen i ysgrifennu The Wood ar gyfer canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd 1, ac ni wnes i erioed feddwl y bidden yn gorffen gyda’r fath theatr bwerus ac emosiynol. Wedi ei seilio ar syniad gan yr actor Ifan Huw Dafydd, mae’n olrhain taith hen ŵr yn ôl i Goediwg Mametz Wood i gy awni addewid a wnaethpwyd i’w ffrind gorau wnaeth golli ei fywyd ochr yn ochr ag ef ym 1916. Mae ganddi deimlad barddonol hyfryd ac mae wedi ei gosod i gerddoriaeth wreiddiol hyfryd gan James Williams, ac mae wir y un i’w gweld.”
Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig, yn siarad gydag Arts Scene In Wales
“Roedd Peter am nodi pen-blwydd diwedd y rhyfel mewn rhyw fodd a sut yr oedd yn cysylltu gyda barddoniaeth ac ysgrifennu yn y fath fodd â Sassoon a Wilfred Owen... Mae’n ddull weddol farddonol ac wedi ei seilio mewn cliriad yng Nghoedwig Mametz Wood ym 1966 pan mae milwr sydd wedi colli ei ffrind gorau yn y frwydr yn dychwelyd i roi ysbryd i’w orwedd.
“Roedd ymglymiad y Cymry yn y brwydrau, wrth gwrs, yn gryf iawn a phan ymwelais â’r sa e, treuliais ryw awr a hanner yn cerdded drwy’r goedwig yn amsugno’r amgylchedd. Mae dal sielio ar y llawr a baneri Cymru ar y coed. Mae’n lle hynod syfrdanol ac roeddwn am gynnwys hynny yn y ddrama hefyd. Gobeithiaf y bydd pobl yn cael eu cyffroi ganddi, roeddwn am iddi fod yn bro ad emosiynol.”
Awdur Owen Thomas, mewn cyfweliad gan Pembrokeshire Life, Chwefror 2017
Torch Theatre Milford Haven  
web site
: www.torchtheatre.co.uk/
James Gent
e-mail: james@torchtheatre.co.uk
Monday, January 22, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk