Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Welsh theatre charity launch pioneering learning disabilities project in Lesotho     

Welsh theatre charity launch pioneering learning disabilities
project in Lesotho Award-winning theatre company, Hijinx, is taking a group of learning disabled actors and staff to tour the landlocked country of Lesotho from 10-25 of February, in a ground-breaking performance project called Able to Act.

During an initial scoping visit to Lesotho in 2016, Hijinx found that learning disabilities are widely perceived as a curse, with many disabled children abandoned in orphanages by their parents. Through the Able to Act project, Hijinx aims to present a positive view of people with learning disabilities in a way that has never been done before.
Four specially trained professional actors with Down’s Syndrome from Hijinx’s performance training Academies in Wales will be undertaking the trip - Justin Melluish, Gareth Clark, Laura Tilley and Victoria Walters.
During the trip, they will be partnering with local students from the Machabeng International College to train learning disabled children from the Phelisanong orphanage to rehearse a new piece of creative theatre, which has been initially developed in the Hijinx Academies across Wales.

One of the actors, Victoria Walters said: “This will be my first visit to the African continent and I feel excited about the challenges we face and the positive impact we can make.”

Local participants will be performing the final production, titled ’KE LABALABELA HO BA….’ (I aspire to be) alongside the Hijinx Actors in a series of open-air performances. This will be a totally new experience for the actors from Wales and everyone involved in the production. Its’ ambition is to highlight to the local community that not only can people with learning disabilities achieve far more than they think, but they can also work alongside people without learning disabilities as equal partners, and make a valuable contribution to civic life.

“We want to work with the local rural communities in Lesotho to help them recognise the value of giving aspiration to people with disabilities’, adds Jon Dafydd-Kidd, who heads Hijinxs’ outreach programme, ’to this end we are devising a new production that will involve young people from a Machabeng College in Maseru and children from the Phelisanong Orphanage.”

The Able to Act project has been made possible through funding from Welsh Government’s Wales for Africa programme through Hub Cymru Africa, the British Council, and in association with Machabeng International College and Dolen Cymru.

Hannah Sheppard, Grants Manager at Hub Cymru Africa said: “People with disability are often the most excluded and discriminated against in any society, and I hope that this project can begin to change the way that people see disability and how learning disabled young people view themselves and their own capabilities. It’s an exciting project for everyone involved and I look forward to seeing the results.”

About Hijinx
Hijinx are pioneers of training learning disabled adults to become professional actors and at the heart of their mission is the aim to create a more inclusive society. They have recently been awarded Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact (Lloyds Bank Foundation Awards 2015) and Arts Organisation of the Year (Arts & Business Cymru Awards 2016) in recognition of their work. In 2018 alone Hijinx will tour their productions and share their inclusive working methods beyond national borders to Europe, Asia, America, in addition to this trip to Africa.
To follow the blogs of the four Hijinx actors during this unique trip – Gareth and Laura from Cardiff, Justin from Flintshire and Victoria from Pembrokeshire, go to www.hijinx.org.uk or follow Hijinx on social media @HijinxTheatre and Facebook.com/hijinxtheatre
To meet all of the 60+ Learning Disabled Hijinx actors see www.hijinxactors.co.uk
To find out more about Hijinx please follow us on Facebook and Twitter or visit www.hijinx.org.uk
Images from the initial scoping trip to Lesotho in 2016 are available on request.

HUB CYMRU AFRICA
Hub Cymru Africa is a partnership bringing together the work of Wales Africa Community Links, the Wales for Africa Health Links Network, the Sub Saharan Advisory Panel, Fair Trade Wales and the Wales International Development Hub.

To find out more about Hub Cymru Africa visit: www.hubcymruafrica.wales

Abran Advisory Panel, Fair Trade Wales and the Wales International Development Hub.


Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Yn ystod ymweliad cwmpasu cychwynnol â Lesotho yn 2016, canfu Hijinx fod anawsterau dysgu yn cael eu hystyried yn eang fel melltith, gyda llawer o blant anabl yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad gan eu rhieni. Trwy'r prosiect Galluogi i Ddeddf, nod Hijinx yw cyflwyno golwg gadarnhaol ar bobl ag anableddau dysgu mewn ffordd na wnaed erioed o'r blaen.
Bydd pedwar actor proffesiynol gyda Syndrom Down wedi'u hyfforddi'n arbennig trwy Academi Hijinx yng Nghymru yn ymgymryd â'r daith - Justin Melluish, Gareth Clark, Laura Tilley a Victoria Walters.
Yn ystod y daith, byddant yn cyd-weithio gyda myfyrwyr lleol o Goleg Rhyngwladol Machabeng i hyfforddi plant ag anableddau dysgu o gartref i blant amddifad Phelisanong i ymarfer darn newydd o theatr greadigol, a ddatblygwyd i ddechrau yn Academïau Hijinx ledled Cymru.

Dywedodd un o'r actorion, Victoria Walters: "Dyma fydd fy ymweliad cyntaf â chyfandir Affrica ac rwy'n teimlo'n gyffrous am yr heriau a wynebwn a'r effaith gadarnhaol y gallwn ei wneud."

Bydd cyfranogwyr lleol yn perfformio'r cynhyrchiad terfynol, o'r enw 'KE LABALABELA HO BA ....' (Rwy'n anelu i fod) ochr yn ochr âg actorion Hijinx mewn cyfres o berfformiadau awyr agored. Bydd hwn yn brofiad cwbl newydd i'r actorion o Gymru a phawb sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad. Ei 'uchelgais yw tynnu sylw at y gymuned leol nad yn unig y gall pobl ag anableddau dysgu gyflawni llawer mwy nag y maent yn ei feddwl, ond gallant hefyd weithio ochr yn ochr â phobl heb anableddau dysgu fel partneriaid cyfartal, a gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd dinesig.
'Rydym am weithio gyda'r cymunedau gwledig lleol yn Lesotho i'w helpu i gydnabod gwerth rhoi dyhead i bobl ag anableddau', meddai Jon Dafydd-Kidd, sy'n penodi rhaglen allgymorth Hijinxs, 'i'r perwyl hwn rydym yn dyfeisio perfformiad newydd bydd yn cynnwys pobl ifanc o Goleg Machabeng ym Maseru a phlant o Orffdogaeth Phelisanong. '

Mae'r prosiect Galluogi i Ddeddf wedi'i wneud yn bosib trwy gyllid gan raglen Cymru i Blaid Affrica Llywodraeth Cymru trwy Hub Cymru Africa, y Cyngor Prydeinig, ac mewn cydweithrediad â Choleg Rhyngwladol Machabeng a Dolen Cymru.
Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau yn Hub Cymru Africa: "Yn aml, pobl â anabledd yw'r rhai sydd wedi'u gwahardd y mwyaf mewn unrhyw gymdeithas, ac rwy'n gobeithio y gall y prosiect hwn ddechrau newid y ffordd y mae pobl yn gweld anabledd a sut mae pobl ifanc anabl yn ei weld eu hunain a'u galluoedd eu hunain. Mae'n brosiect cyffrous i bawb dan sylw ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau. "


Ynglŷn â Hijinx
Mae Hijinx yn arloeswyr o hyfforddi oedolion anabl dysgu i fod yn actorion proffesiynol ac wrth wraidd eu cenhadaeth yw'r nod o greu cymdeithas fwy cynhwysol. Yn ddiweddar, maent wedi ennill Elusen y Flwyddyn ar gyfer Effaith Eithriadol (Gwobrau Sylfaen Banc Lloyds 2015) a Sefydliad Celfyddydau'r Flwyddyn (Gwobrau Celf & Busnes Cymru 2016) i gydnabod eu gwaith. Yn 2018 yn unig, bydd Hijinx yn teithio eu cynyrchiadau ac yn rhannu eu dulliau gweithio cynhwysol y tu hwnt i'r ffiniau cenedlaethol i Ewrop, Asia, America, yn ogystal â'r daith hon i Affrica.
I ddilyn blogiau'r pedwar actor Hijinx yn ystod y daith unigryw hon - ewch i www.hijinx.org.uk neu ddilynwch Hijinx ar gyfryngau cymdeithasol @ HijinxTheatre a Facebook.com/ Gareth a Laura o Gaerdydd, Justin o Sir y Fflint a Victoria o Sir Benfro. hijinxtheatre
I gwrdd â'r holl actorion Hijinx Anabl Dysgu 60+ gweler www.hijinxactors.co.uk
I ddarganfod mwy am Hijinx, dilynwch ni ar Facebook a Twitter neu ewch i www.hijinx.org.uk
Mae delweddau o'r trip cwmpasu cychwynnol i Lesotho yn 2016 ar gael ar gais.

HUB CYMRU AFRICA
Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy'n dod â gwaith Cysylltiadau Cymunedol Affrica Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Panel Ymgynghorol Is-Sahara, Masnach Deg Cymru a Chanolfan Datblygu Rhyngwladol Cymru.
I ddarganfod mwy am Hub Cymru Affrica ewch i: www.hubcymruafrica.cymru
Hijinx Theatre  
web site
: http://www.hijinx.org.uk/
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Wednesday, January 31, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk