Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

OLIVIER AWARD NOMINATION FOR SHERMAN THEATRE CO-PRODUCTION     

OLIVIER AWARD NOMINATION FOR SHERMAN THEATRE 
CO-PRODUCTION Killology, a co-production between Cardiff’s Sherman Theatre and London’s Royal Court Theatre has been nominated for an Olivier Award in the Outstanding Achievement in Affiliate Theatre category. The nomination for the world premiere production of Gary Owen’s play follows on from recent recognition for Sherman Theatre’s success under Rachel O’Riordan’s artistic directorship and the Sherman’s increasingly important role in UK Theatre. In January, Sherman Theatre won Best Regional Theatre of the Year at The Stage Awards 2018 recognising the Sherman as the best theatre in the UK outside of London and Rachel O’Riordan appeared in the Stage 100, the definitive list of the most influential people in British Theatre.

Rachel O’Riordan has said: ‘I am over the moon. I am hugely grateful to Vicky Featherstone for her generosity and support- the Royal Court is an incredible place to work. . I am proud to be the Artistic Director of the Sherman, and I hope our Cardiff audience are proud to see this major recognition for work made by welsh and wales based artists. Onwards and upwards.’

Co-productions are hugely important to Sherman Theatre, enabling the organisation to produce the best possible work for its audiences whilst giving exceptional Welsh and Wales based talent a UK-wide platform. Sherman Theatre’s strong relationship with the Royal Court is also a highly productive one. With Killology, Sherman Theatre became the first producing house in Wales to co-produce with this iconic powerhouse of new writing. The production, directed by Rachel O’Riordan, premiered at Sherman Theatre in the heart of the Welsh capital. The three-strong cast included Welsh actors Richard Mylan and Sion Daniel Young alongside Sean Gleeson. Killology’s run in Cardiff was a total sell out with the production then transferring to the Royal Court.

Killology, a powerful play about fatherhood, masculinity and violence, was the second collaboration between Welsh playwright Gary Owen and Rachel O’Riordan. It followed the huge success of Iphigenia in Splott which won best new play at the UK Theatre Awards in 2015 and the James Tait Black Prize for Drama for Gary Owen. Iphigenia in Splott played to sell out houses in Cardiff, at the Edinburgh Festival and on tour across Wales and the rest of the UK. A run of performances at the National Theatre in London saw Sherman Theatre become the first Welsh producing house to have work transferred there. Killology was followed by a major re-imagining of The Cherry Orchard set in 1980s Pembrokeshire which, when it was performed in October 2017, had its run extended due to popular demand. Rachel O’Riordan and Gary Owen’s partnership has developed an increasing audience for new Welsh writing and provided it with an international platform through performances in Berlin and New York. The importance of this relationship has been acknowledged by critics and commentators across Wales, the rest of the UK and internationally.

The winner will be announced at a ceremony at London’s Royal Albert Hall on 8 April.
Mae Killology, cyd-gynhyrchiad rhwng Theatr y Sherman yma yng Nghaerdydd a’r Royal Court yn Llundain wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Olivier yng nghategori Cyflawniad Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig. Mae’r enwebiad ar gyfer y cynhyrchiad byd cyntaf o ddrama Gary Owen yn dilyn cydnabyddiaeth ddiweddar o lwyddiant Theatr y Sherman dan gyfarwyddyd artistig Rachel O’Riordan a rôl gynyddol bwysig y Sherman o fewn Theatr y DU. Ym mis Ionawr, ennillodd Theatr y Sherman wobr Theatr Ranbarthol Gorau y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage 2018 gan gydnabod y Sherman fel y theatr gorau yn y DU tu allan i Lundain ac ymddangosodd Rachel O’Riordan yn 100 The Stage, y rhestr ddiffiniol o’r bobl mwyaf dylanwadol yn y Theatr Brydeinig.
Dywed Rachel O’Riordan : “Rwyf ar ben fy nigon. Rwy’n du hwnt o ddiolchgar i Vicky Featherstone am ei haelioni a’i chymorth – mae’r Royal Court yn le anhygoel i weithio ynddi. Rwy’n falch o gael bod yn Gyfarwyddwr Artistig y Sherman, ac rwy’n gobeithio fod ein cynulleidfa yng Nghaerdydd yn falch o weld y gydnabyddiaeth anhygoel hwn ar gyfer gwaith wedi’i greu gan artistiaid Cymreig a’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru. Ymlaen mae Canaan.”
Mae cyd-gynyrchiadau yn hynod bwysig i Theatr y Sherman, yn galluogi’r sefydliad i gynhyrchu’r gwaith gorau posib ar gyfer ei chynulleidfaoedd tra’n cynnig llwyfan DU-eang ar gyfer talent Cymreig a’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru. Mae perthynas gref Theatr y Sherman â’r Royal Court yn un hynod gynhyrchiol hefyd. Gyda Killology, Theatr y Sherman oedd y tŷ cynhyrchu cyntaf i gyd-gynhyrchu gyda’r pwerdy eiconig hwn o ysgrifennu newydd. Perfformiwyd y cynhyrchiad, a gyfarwyddwyd gan Rachel O’Riordan, yn gyntaf yn Theatr y Sherman yng nghalon y brifddinas Gymreig. Roedd y cast o dri yn cynnwys yr actorion Cymreig Richard Mylan a Sion Daniel Young ynghyd â Sean Gleeson. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer rhediad Killology yng Nghaerdydd cyn i’r cynhyrchiad yna adleoli i’r Royal Court.
Killology, drama bwerus am dadolaeth, gwrywdod a thrais, oedd yr ail gydweithrediad rhwng y dramodydd Cymreig Gary Owen a Rachel O’Riordan. Dilynodd lwyddiant ysgubol Iphigenia in Splott a ennillodd y wobr ar gyfer y ddrama newydd orau yng Ngwobrau Theatr y DU 2015 a Gwobr James Tait Black ar gyfer Drama i Gary Owen. Llwyfanwyd Iphigenia in Splott i gynulleidfaoedd llawn yng Nghaerdydd, yng Ngŵyl Caeredin ac ar daith ar draws Cymru a gweddill y DU. Wedi sicrhau rhediad o berfformiadau yn y Theatr Genedlaethol yn Llundain daeth Theatr y Sherman i fod y tŷ cynhyrchu Cymreig cyntaf i adleoli gwaith yno. Dilynwyd Killology gan ddehongliad newydd o bwys o The Cherry Orchard wedi’i gosod yn Sir Benfro’r 1980’au, a gafodd ei rhediad ei hestynu, pan y’i perfformiwyd ym mis Hydref 2017, yn sgil galw mawr. Mae’r bartneriaeth rhwng Rachel O’Riordan a Gary Owen wedi codi blas ar gynulleidfa gynyddol am ysgrifennu newydd Cymreig ac wedi cynnig llwyfan ryngwladol iddo trwy berfformiadau yn Berlin ac Efrog Newydd. Mae pwysigrwydd y berthynas hon wedi’i chydnabod gan adolygwyr a sylwebwyr ar draws Cymru, gweddill y DU ac yn rhyngwladol.
Bydd yr ennillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni yn Neuadd Albert yn Llundain ar 8 Ebrill.
Sherman Theatre Cardiff  
web site
: www.shermantheatre.co.uk/
Vanessa Williams
e-mail: Vanessa.Williams@shermantheatre.co.uk
Wednesday, March 07, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk