Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

INTERACTIVE, MAGICAL FUN AND FANTASTIC SHOWS FOR FAMILIES THIS EASTER AT WALES MILLENNIUM CENTRE     

INTERACTIVE, MAGICAL FUN AND FANTASTIC SHOWS FOR FAMILIES THIS EASTER AT WALES MILLENNIUM CENTRE
 Spark your children’s imagination and immerse the whole family in magically inspiring sights and sounds this Easter at Wales Millennium Centre – with spellbinding shows, interactive storytelling, creative craft shows … and the return of the popular, free Family Dance Festival.

The Centre’s exciting line up of drama, music and craft activities will provide entertainment for visitors of all ages and includes Relaxed Performances which offer a more relaxed environment specifically adapted for families with children with an Autistic Spectrum Condition, individuals with sensory and communication disorders and those with learning disabilities.

Almost Always Muddy (1-8 April) is an exhilarating, interactive show for children aged 7+. Taking place outdoors in The Story Yard *, families are invited to let their imagination run wild, creating story props from a treasure trove of materials which the Story Yard keepers then magically weave into their unique, improvised tales. Each performance is completely unique, thanks to the amazing contributions of the young visitors taking part.

Older children will love Matthew Bourne's Cinderella (3-7 April) a thrilling love story with energetic choreography and dazzling sets and costumes that has sold out theatres across the country.

Also coming to the Donald Gordon Theatre following a record-breaking UK and Ireland Tour, is the hilarious and spectacular production of family favourite Shrek (10-22 April). This all-singing, all-dancing, must-see musical comedy stars Welsh actor Steffan Harri in the lead role.

The Girl with Incredibly Long Hair (10-15 April) promises to be a delightful and unforgettable experience for children aged 4+. A We Made This production in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, the family show reimagines the story of Rapunzel for our times, taking the audience on an imaginative journey through the forest.

Back by popular demand, Wales Millennium Centre (in partnership with Coreo Cymru, Chapter and National Dance Company Wales) presents the Family Dance Festival, which takes place in front of the Centre for daily performances 11-14 April. A jam-packed hour of pop-up dance from some of Wales’ most animated, mesmerising and lively companies, and a chance to dance for all. This event is free and suitable for all ages.

In addition to our imaginative line up, there will be additional craft workshops taking place within the Centre for messy creative play and the regular fun continues with our weekly Family Saturdays and monthly Toddler Time. More information can be found at www.wmc.org.uk/families/

The Centre also offers a full menu of child friendly meals and snacks and drinks, including seasonal treats for children, in its cafes and restaurant. The Centre is a family-friendly venue with breastfeeding mothers welcome, bottle warming facilities available, changing facilities for babies, and an accessible changing facility for older children and adults with additional needs.

Full details for all events, including dates and times, are listed below.

Almost Always Muddy
When: Sun 01 Apr – Sun 08 Apr 18, 11am & 3pm
Age: 7+ Please note this is an energetic performance with loud sounds
Where: Outside the Centre, The Story Yard *
Cost: £7
Relaxed performances: 8 April 11am & 3pm with BSL interpretation.
*We’ll also be bringing this show to the FIS Event on 6 April, at Eastern Shelter, Barry
Island.

Matthew Bourne’s Cinderella
When: 03 Apr - 07 Apr 2018 7.30pm, Thu 5 & Sat 7: 2.30pm
Age: 5+ (No under 2s)
Where: Donald Gordon Theatre
Cost: from £18

Shrek
When: Tue 10 Apr – Sun 22 Apr 18, 7pm daily plus 2.30pm on Thu, Sat & Sun
Sat 14 – show with Audio description and BSL interpretation
Age: 5+
Where: Donald Gordon Theatre
Cost: from £19

The Girl with Incredibly Long Hair
When: Tue 10 Apr – Sun 15 Apr 18, 11am & 3pm
Age: 4+
Where: Weston Studio
Cost: £7
Relaxed performances: 14 & 15 April @ 11 am, BSL performance: 13 April @ 11am &
3pm. Touch Tour: 14 & 15 April @ 10:15am.

Family Dance Festival
When: 11 Apr – 14 Apr 2018
Wed 11 & Fri 13 @ 10.30, 12.30 & 14.30
Thu 12 & Sat 14 @ 10.30, 12.30 & 16.00
A chance to dance! Take part in a short workshop after the performances to try some of the moves you’ve just seen.
Age: all ages
Where: Outside The Centre
Cost: Free


*Almost Always Muddy is an outside event but if it’s too wet, we'll be moving inside to the Glanfa area of Wales Millennium Centre.


SIOEAU RHYNGWEITHIOL, HWYL A HUDOLUS I’R TEULU YNG NGHANOLFAN MILENIWM CYMRU Y PASG HWN

Rhowch rwydd hynt i ddychymyg y rhai bach a throchwch y teulu cyfan yng ngolygfeydd a synau ysbrydoledig a hudolus y Pasg hwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – gyda sioeau sy’n swyno, storïa rhyngweithiol a sioeau crefftus creadigol… a dychweliad y digwyddiad poblogaidd sy’n rhad ac am ddim, Gŵyl Ddawns i’r Teulu.
Mae rhaglen gyffrous y Ganolfan llawn drama, cerddoriaeth a gweithgareddau crefftus yn darparu adloniant i ymwelwyr o bob oedran. Mae'r rhain yn cynnwys perfformiadau ymlaciedig sy’n cynnig awyrgylch anffurfiol wedi eu haddasu’n arbennig ar gyfer teuluoedd gyda phlant â Chyflwr Spectrwm Awtistig, unigolion ag anableddau synhwyraidd a chyfathrebu a rheini ag anableddau dysgu.

Mae Almost Always Muddy (1-8 Ebrill) yn sioe ryngweithiol a chyffrous i blant 7+. Gan ddigwydd yn yr awyr agored yn yr Iard Stori*, gwahoddir teuluoedd i roi rhwydd hynt i’r dychymyg, creu propiau i’r straeon gan ddefnyddio’r sothach o’r gist trysorau ac yna bydd ceidwadwyr yr Iard Stori yn gwneud gwaith hudolus o blethu’r creadigaethau gyda’u chwedleuon unigryw a byrfyfyr. Bydd bob perfformiad yn hollol unigryw, diolch i gyfraniadau anhygoel ein hymwelwyr ifanc.
Bydd plant hŷn yn caru Matthew Bourne’s Cinderella (3-7 Ebrill), stori gariad wefreiddiol a choreograffi egnïol gyda golygfeydd a gwisgoedd disglair mewn sioe sydd wedi gwerthu allan mewn theatrau dros y wlad.

Hefyd yn dod i Theatr Donald Gordon ar ôl taith o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon sydd wedi torri pob record, yw’r cynhyrchiad doniol a rhyfeddol o’r ffefryn teuluol Shrek (10 – 22 Ebrill). Dyma sioe gerdd llawn canu, dawnsio a chomedi gyda’r actor Cymreig Steffan Harri yn chwarae rhan y prif gymeriad.

Mae The Girl with Incredibly Long Hair (10 – 15 Ebrill) yn addo bod yn brofiad hyfryd a bythgofiadwy i blant 4+. Mewn cyd-gynhyrchiad gan We Made This, Sefydliad y Glöwyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, mae’r sioe deulu yma’n ail-ddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni, gan dywys y gynulleidfa ar daith ddychmygus drwy’r goedwig.
Yn dychwelyd diolch i alw mawr mae Canolfan Mileniwm Cymru (mewn partneriaeth gyda Coreo Cymru, Chapter a Chwmni Dawns Genedlaethol Cymru) yn cyflwyno Gŵyl Ddawns i’r Teulu. Bydd yr ŵyl yn digwydd o flaen y Ganolfan gyda pherfformiadau dyddiol 11 – 14 Ebrill. Mewn awr dan ei sang o ddawnsio dros dro gan rhai o gwmnïoedd mwyaf bywiog, lliwgar a rhyfeddol Cymru, a chyfle i bawb gyd-ddawnsio. Mae’r digwyddiad yma am ddim ac yn addas i bob oedran.

Yn ogystal â’n rhaglen dychmygus, bydd gweithdai crefft ychwanegol yn digwydd drwyddi draw’r Ganolfan a chyfle i chwarae’n greadigol ac mae’r hwyl arferol yn parhau gyda’n Sadwrn i’r Teulu wythnosol ac Amser Plantos misol. Am ragor o wybodaeth ewch i
www.wmc.org.uk/teuluoedd

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig bwydlen lawn o brydau, byrbrydau a diodydd i blant, gan gynnwys danteithion melys i blant, yn ei chaffis a’i bwytai. Mae’r Ganolfan yn lleoliad sy’n ystyriol o deuluoedd ac mae croeso i famau sy’n bwydo ar y fron. Mae cyfleusterau twymo potel ar gael, cyfleusterau newid babanod, a chyfleuster newid hygyrch i blant hÿn ac oedolion ag anghenion ychwanegol.

Ceir fanylion lawn ar gyfer pob digwyddiad isod, gan gynnwys dyddiadau ac amseroedd.

Almost Always Muddy
Pryd: Sul 01 Ebr – Sul 08 Ebr 18, 11am a 3pm
Ble: Tu fas y Ganolfan, Yr Iard Stori *
Cost: £7
Perfformiadau ymlaciedig: 8 Ebrill 11am a 3pm gyda dehongliad BSL
*Byddwn ni hefyd yn dod â’r sioe i ddigwyddiad FIS ar 6 Ebrill, Eastern Shelter, Ynys y Barri.

Matthew Bourne’s Cinderella
Pryd: 03 Ebr - 07 Ebr 2018 7.30pm, Iau 5 a Sad 7: 2.30pm
Oed: 5+ (Dim plan o dan 2 oed)
Ble: Donald Gordon Theatre
Cost: o £18

Shrek
Pryd: Maw 10 Ebr – Sul 22 Ebr 18, 7pm yn ddyddiol a 2.30pm ar Iau, Sad a Sul
Sad 14 – Sioe gyda disgrifiad Sain a dehongliad BSL
Oed: 5+
Ble: Theatr Donald Gordon
Cost: o £19

The Girl with Incredibly Long Hair
Pryd: Maw 10 Ebr – Sul 15 Ebr 18, 11am a 3pm
Oed: 4+
Ble: Stiwdio Weston
Cost: £7
Perfformiadau ymlaciedig: 14 a 15 Ebrilll @ 11 am, Perfformiad BSL: 13 Ebrill @ 11am a
3pm. Taith Gyffwrdd: 14 a 15 April @ 10:15am.

Gŵyl Ddawns i’r Teulu
Pryd: 11 Ebr – 14 Ebr 2018
Mer 11 a Gwen 13 @ 10.30, 12.30 a 14.30
Iau 12 a Sad 14 @ 10.30, 12.30 a 16.00
Dewch i ddawnsio! Dewch i gymryd rhan mewn gweithdy byr ar ôl y perfformiadau er mwyn rhoi cynnig ar rhai o’r symudiadau y gwelsoch.
Oed: bob oedran

*Mae Almost Always Muddy yn ddigwyddiad yn yr awyr agored, felly os yw’r tywydd yn wlyb byddwn yn symud y digwyddiad i wagle’r Lanfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
Wales Millennium Centre  
web site
: www.wmc.org.uk
Rhian Richard
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Monday, March 19, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk