Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Wales Millennium Centre and Valleys Kids announce major partnership - Canolfan Mileniwm Cymru a Phlant y Cymoedd yn cyhoeddi partneriaeth fawr     

Wales Millennium Centre and Valleys Kids announce major partnership - 
Canolfan Mileniwm Cymru a Phlant y Cymoedd yn cyhoeddi partneriaeth fawr Two of Wales’ most significant cultural and social institutions combine to launch Together Stronger– a new artistic partnership for Wales to provide extraordinary creative experiences to inspire 400 vulnerable young people in the Rhondda.

‘Together Stronger’ launched on Friday 6 April 2018 marking a ground-breaking partnership between Wales Millennium Centre and Valleys Kids, delivering a long-term programme of creative performance and personal development opportunities to over 400 young people aged 11-25 living in the Rhondda Valley.

The artistic and cultural learning experiences have been designed to combat adverse childhood experiences by improving wellbeing, increasing confidence and strengthening friendships through the arts. Young people will further design and shape their own creative journeys with the support of the Together Stronger team. The programme will take place in family and community centres located in Communities First designated areas in the Rhondda Valley where Valleys Kids have a 40-year history in community regeneration.

To achieve its ambition, Together Stronger will include a number of impactful opportunities including workshops using multimedia digital platforms, curating performances and working alongside established artists via a residency.

Funding for the ‘Together Stronger’ partnership has been provided through a major £200K grant from the Paul Hamlyn Foundation. As one of the top 10 arts funders in the UK, their aim is “working to help people to overcome disadvantage and lack of opportunity so that they can realise their potential and enjoy creative and fulfilling lives”.

Mathew Milsom, Managing Director, Wales Millennium Centre said: “We are passionate about the impact of inclusive arts activities and the skills it fosters in young people; raising aspirations and positively impacting on resilience and wellbeing. Together Stronger is a vital project promoting even greater access for young people from some of our most disadvantaged communities. Developing our creative partnership with Valleys Kids, who are embedded in community practice, enables us to learn together and increase investment and opportunities with disadvantaged young people across Wales.”

Richard Morgan MBE, Director at Valleys Kids said: “Together Stronger has been designed following dialogue with 350 young people and our Valleys Kids Sparc (ArtWorks) team. We have seen first-hand the direct link between young people developing their artistic and cultural engagement and growth in their self-worth and employability. We are delighted to be creating a strategic partnership with the Wales Millennium Centre and facilitating this programme to meaningfully benefit disadvantaged and vulnerable young people”.

***

Mae dau o sefydliadau diwylliannol a chymdeithasol pwysicaf Cymru wedi lansio ‘Stronger Together’ (Cryfach gyda'n Gilydd) – partneriaeth artistig newydd i Gymru er mwyn darparu profiadau creadigol unigryw i ysbrydoli 400 o bobl ifanc sy'n agored i niwed yn y Rhondda

Cafodd ‘Together Stronger’ (Cryfach gyda'n Gilydd) ei lansio ar ddydd Gwener 6 Ebrill 2018, gan nodi partneriaeth arloesol rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Phlant y Cymoedd. Bydd yn darparu rhaglen hirdymor o gyfleoedd perfformio creadigol a datblygiad personol i dros 400 o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yng Nghwm Rhondda.

Mae'r profiadau dysgu artistig a diwylliannol wedi'u llunio er mwyn goresgyn profiadau niweidiol mewn plentyndod, drwy wella lles, magu hyder a chryfhau cyfeillgarwch drwy'r celfyddydau. Bydd pobl ifanc yn dylunio ac yn siapio eu teithiau creadigol ymhellach gyda chefnogaeth tîm Cryfach gyda'n Gilydd. Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal mewn canolfannau teuluol a chymunedol yn ardaloedd dynodedig Cymunedau yn Gyntaf Cwm Rhondda, lle mae gan elusen Plant y Cymoedd hanes o adfywio cymunedol ers 40 mlynedd.

Er mwyn cyflawni ei huchelgais, bydd Cryfach gyda'n Gilydd yn cynnwys nifer o gyfleoedd effeithiol, gan gynnwys gweithdai yn defnyddio llwyfannau digidol amlgyfrwng, curadu perfformiadau a gweithio ochr yn ochr ag artistiaid sefydledig ar gwrs preswyl

Darparwyd y cyllid ar gyfer partneriaeth Cryfach gyda'n Gilydd drwy grant mawr o £200 mil gan Sefydliad Paul Hamlyn. Fel un o ddeg prif gyllidwr y celfyddydau yng ngwledydd Prydain, ei nod yw "helpu pobl i oresgyn anfanteision a diffyg cyfleoedd, er mwyn iddynt allu gwireddu eu potensial a byw bywydau creadigol a gwerth chweil".

Meddai Mathew Milsom, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Mileniwm Cymru: "Rydyn ni'n angerddol am effaith gweithgareddau celfyddydol cynhwysol a'r sgiliau maen nhw'n eu meithrin mewn pobl ifanc; gan gynyddu dyheadau ac effeithio'n gadarnhaol ar wytnwch a lles. Mae Cryfach gyda'n Gilydd yn brosiect hanfodol sy'n hyrwyddo mwy o fynediad byth i bobl ifanc o rai o'n cymunedau mwyaf difreintiedig. Mae datblygu ein partneriaeth greadigol â Phlant y Cymoedd, sy'n rhan annatod o'u cymuned, yn ein galluogi ni i ddysgu gyda'n gilydd ac i gynyddu buddsoddiad a chyfleoedd mewn perthynas â phobl ifanc difreintiedig ar draws Cymru.

Meddai Richard Morgan MBE, Cyfarwyddwr Plant y Cymoedd: "Lluniwyd y rhaglen Cryfach gyda'n Gilydd ar ôl trafod gyda 350 o bobl ifanc a thîm Sparc (ArtWorks) Plant y Cymoedd. Rydyn ni wedi gweld ein hunain y cyswllt uniongyrchol rhwng datblygu ymgysylltiad artistig a diwylliannol pobl ifanc a thwf yn eu hunan-werth a'u cyflogadwyedd. Rydyn ni'n falch o greu partneriaeth strategol gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, ac o hwyluso'r rhaglen hon er mwyn i bobl ifanc difreintiedig ac sy'n agored i niwed elwa arni mewn modd ystyrlon".

Wales Millennium Centre  
web site
: www.wmc.org.uk
Rhian Richards
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Friday, April 13, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk