Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

There’s hijinx at Cardiff Airport thanks to Arts & Business Cymru’s 100th Investment     

There’s hijinx at Cardiff Airport thanks to Arts & Business Cymru’s 100th Investment An initiative that will see staff at Cardiff Airport being trained by actors with learning disabilities to help improve their communications skills is the 100th project to benefit from a funding injection by Arts & Business (A&B) Cymru’s CultureStep programme.
The forward-thinking scheme will see 20 members of the Airport’s security staff undergoing training with six learning disabled actors from Hijinx Theatre, who will role-play scenarios from daily life. As well as improving the security’s team ability to communicate with a wide-range of customers, the initiative aims to complement existing customer service practices and further enhance the travel experience of vulnerable passengers at Wales’ national airport.
If the project is successful, there is scope to roll out the training to other frontline teams and develop a customer-facing filmed guide for more staff members at Cardiff Airport.
It is one of 12 projects from across Wales that have just received funding through A&B Cymru’s CultureStep programme – and is the 100th project to be funded since CultureStep was launched in May 2014, thanks to funding support from The Hodge Foundation and the Moondance Foundation.
Deb Barber, Chief Executive of Cardiff Airport said: “We are very committed to delivering the best possible customer experience for everyone choosing to fly from Cardiff, and we are particularly proud of our PRM (Passengers with Reduced Mobility) service – it incorporates everything we’ve learned so far from our partners which include Autism Puzzles and Age Cymru.
“It’s great to continue on this path and further expand our knowledge with the support of Hijinx Theatre. The scheme is a unique and dynamic way to engage our staff and I’ve no doubt this is the beginning of an exciting chapter in our training and development.”
CultureStep is designed to encourage new sponsorship and develop existing partnerships between businesses and the arts. All projects benefit individuals living in Wales and address one or more priority issues which include tackling poverty, engaging disadvantaged children or socially excluded older people, promoting diversity, demonstrating a commitment to environmental issues, assisting health and wellbeing and training and developing employees.
Since its inception, CultureStep has invested almost £246,000 in 102 partnerships, levering a further £950,000 from business directly to the arts across Wales – that represents a return of around £3.87:£1 and a total investment of £1.2 million in just four years.
Over the past four years, programmes funded by CultureStep have helped almost 30,000 disadvantaged children and 13,000 vulnerable older people, whereas those that focus on tackling poverty have helped almost 14,000 individuals living in Wales.
Rachel Jones, Chief Executive at A&B Cymru, said: “The partnership between Hijinx and Cardiff Airport is the perfect project to mark such an important milestone in CultureStep’s history. Not only does it meet one of our aims to help progress Wales’s skills agenda through facilitating arts partnerships, but it also makes a positive difference to those involved as well as to the thousands of passengers who travel through Cardiff Airport daily.
“CultureStep invests £80,000 annually into business and arts partnerships. This, in turn, levers a further £300,000 from business into arts projects that benefit socially disadvantaged groups and address a range of critical issues in Wales from health to poverty and the environment.
“The projects CultureStep has supported over the past four years show the tangible benefits for individuals and communities when A&B Cymru, businesses and arts organisations come together, proving the relevance and value of the scheme. I am truly grateful to the continued support and vision of the Moondance Foundation and Hodge Foundation, without which, none of this would be possible.”
The next CultureStep applications will be considered at a panel meeting in July 2018. For further information about the programme go to http://www.aandbcymru.org.uk.
Ends
Media enquiries to Carolyn Pugsley at Freshwater on Carolyn.pugsley@freshwater-uk.com or contact 029 20 545387

Hwyl a helynt Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru
Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.
Mi fydd y cynllun blaengar yn gweld 20 aelod o staff diogelwch y Maes Awyr yn derbyn hyfforddiant gyda chwe actor sydd ag anableddau dysgu o Theatr Hijinx, a fydd yn chwarae rhannau mewn sefyllfaoedd sy'n deillio o fywyd bob dydd. Yn ogystal â gwella gallu'r tîm diogelwch i gyfathrebu gydag ystod eang o gwsmeriaid, nod y fenter yw ychwanegu at ymarferion gwasanaeth i gwsmeriaid presennol ac i wella ymhellach profiad teithio teithwyr sy'n agored i niwed ym Maes Awyr cenedlaethol Cymru.
Os yw'r prosiect yn llwyddiannus, mae yna gyfle i gyflwyno'r hyfforddiant i dimoedd llinell flaen eraill a datblygu canllaw wedi'i ffilmio ar weithio'n uniongyrchol â chwsmeriaid ar gyfer mwy o aelodau staff Maes Awyr Caerdydd.
Mae'n un o ddeuddeg prosiect o ledled Cymru sydd newydd dderbyn arian trwy raglen CultureStep C&B Cymru – a hwn yw'r canfed prosiect i dderbyn cyllid ers i CultureStep ei lansio ym Mai 2014, diolch i gefnogaeth ariannol gan Y Sefydliad Hodge a'r Sefydliad Moondance.
Dywedodd Deb Barber, Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd: “Rydym wedi llwyr ymrwymo i ddarparu'r profiad gorau posib i bawb sy'n dewis i hedfan o Gaerdydd, ac rydym yn falch iawn o'n gwasanaeth ar gyfer Teithwyr ag Anawsterau Symud – mae'n cynnwys popeth rydym wedi ei ddysgu hyd yn hyn gan ein partneriaid sy'n cynnwys Autism Puzzle ac Age Cymru.
“Mae'n wych i barhau ar hyd y llwybr hwn ac i ehangu ein gwybodaeth ymhellach gyda chefnogaeth Theatr Hijinx. Mae'r cynllun yn ffordd unigryw a deinamig i ymgysylltu â'n staff a does gen i ddim amheuaeth mai dyma ddechrau pennod gyffrous yn ein hyfforddiant a datblygiad.”
Cynllunnir CultureStep er mwyn annog nawdd newydd ac i ddatblygu partneriaethau presennol rhwng busnesau a'r celfyddydau. Mae'r prosiectau i gyd yn dod â budd i unigolion sy'n byw yng Nghymru, ac yn mynd i'r afael ag o leiaf un flaenoriaeth yn cynnwys tlodi, ymgysylltu â phlant difreintiedig neu bobl hŷn sydd wedi'u hallgau'n gymdeithasol, hybu amrywiaeth, dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol, cynorthwyo iechyd a lles a hyfforddiant a datblygiad gweithwyr.
Ers ei sefydlu, mae CultureStep wedi buddsoddi bron i £246,000 mewn 102 o bartneriaethau, a denu £950,000 mwy o fusnes yn uniongyrchol i'r celfyddydau ledled Cymru – mae hyn yn cynrychioli elw o tua £3.87:£1 a chyfanswm o £1.2miliwn wedi'i fuddsoddi mewn pedair blynedd yn unig.
Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae rhaglenni sydd wedi'u noddi gan CultureStep wedi helpu mwy na 30,000 o blant difreintiedig a 13,000 o bobl hŷn sydd yn agored i niwed, tra bod y rheini sy'n canolbwyntio ar fynd i’r afael â thlodi wedi helpu bron i 14,000 o unigolion sy'n byw yng Nghymru.
Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: “Mae'r bartneriaeth rhwng Hijinx a Maes Awyr Caerdydd yn brosiect perffaith i nodi carreg filltir mor bwysig mewn hanes CultureStep. Nid yn unig y mae'n cyflawni un o'n nodau i helpu gyrru agenda sgiliau Cymru trwy hwyluso partneriaethau celfyddydol, ond mae hefyd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r rheini sy'n cymryd rhan yn ogystal â'r miloedd o deithwyr sy'n teithio trwy Faes Awyr Caerdydd bob dydd.
“Mae CultureStep yn buddsoddi £80,000 y flwyddyn i bartneriaethau rhwng busnes a'r celfyddydau. Mae hyn, yn ei dro, yn denu £300,000 ychwanegol o fusnes i brosiectau celfyddydol sydd o fudd i grwpiau sydd o dan anfantais gymdeithasol ac yn mynd i'r afael ag ystod o faterion hollbwysig yng Nghymru o iechyd i dlodi a'r amgylchedd.
“Mae'r prosiectau sydd wedi cael eu cefnogi gan CultureStep dros y pedair blynedd ddiwethaf yn dangos buddion gwirioneddol ar gyfer unigolion a chymunedau pan ddaw C&B Cymru, busnesau a sefydliadau'r celfyddydau at ei gilydd, sydd yn profi perthnasedd a gwerth y cynllun. Rwyf yn wir ddiolchgar i gefnogaeth a gweledigaeth barhaol Y Sefydliad Moondance a Sefydliad Hodge – hebddynt, ni fyddai hyn yn bosib.”
Caiff y ceisiadau CultureStep nesaf eu hystyried mewn cyfarfod y panel yn Orffennaf 2018. Am wybodaeth bellach am y rhaglen, ewch i http://www.aandbcymru.org.uk.
Hijinx Theatre  
web site
: www.hijinx.org.uk
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Tuesday, April 24, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk