Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SHERMAN THEATRE ANNOUNCES SECOND BILINGUAL COMPANY IN RESIDENCE     

SHERMAN THEATRE ANNOUNCES SECOND BILINGUAL COMPANY IN RESIDENCE Sherman Theatre is delighted to announce PowderHouse as their second bilingual Company in Residence.
Sherman Theatre’s Artistic Director Rachel O’Riordan says “I am delighted to welcome PowderHouse to the Sherman as our next company in residence, and am so excited to see the work they make. Supporting Welsh artists is at the core of what we do here at the Sherman, and this is the second bilingual company we have nurtured. Our current company in residence, Cwmni Pluen, will have a new piece of work on our stage this Autumn. New talent is the future, and I am proud to be part of the journey of these exciting artists.”
Run by Chelsey Gillard and Jac Ifan Moore, PowderHouse is dedicated to making work in the national languages of Wales. Alongside Sherman Theatre and Theatr Genedlaethol Cymru, they are currently developing their new work Saethu Cwningod / Shooting Rabbits (working title) which explores Wales’ connection to European political action.
Both Chelsey and Jac’s careers have been developed through opportunities afforded to them by Sherman Theatre’s sector leading scheme the JMK / Sherman Directors Group supported by the Carne Trust. Through this programme, Chelsey has undertaken the Assistant Director role on Rachel O’Riordan’s production of The Weir by Conor McPherson which led to her appointment as the role of Director on The Burton Taylor Affair by Steven Paul. Most recently she has directed Sherman Youth Theatre in [ BLANK ] as part of the NT Connections Festival 2018. Jac was the first JMK Assistant
Director at Sherman Theatre assisting Rachel on A Doll’s House and The Lion, The Witch and The Wardrobe. He went on to direct Sherman Youth Theatre in Citizenship as part of the NT Connections Festival 2016 and World Domination by Lesley Hart. This year Jac will direct a classic Welsh language text in the Sherman Studio.
PowderHouse have said “We are very excited to be the Sherman’s new Company in Residence. In the last few years, the Sherman has risen as a major force, now recognised across the UK, and it’s a privilege to be working with the theatre more closely. This opportunity gives us some space and time to create in a different way, and a platform to show our work. As a new partnership, we are looking forward to continuing to develop our practice and exploring big ideas together.”

@SHERMANTHEATRE | www.shermantheatre.co.uk
@POWDER_HOUSE
THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI EU HAIL GWMNI PRESWYL DWYIEITHOG

Mae Theatr y Sherman yn falch i gyhoeddi mai PowderHouse fydd eu hail Gwmni Preswyl dwyieithog.
Dywed Rachel O’Riordan Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman “Rwyf wrth fy modd o fedru croesawu PowderHouse i’r Sherman fel ein cwmni preswyl nesaf, ac rwy’n hynod gyffrous i weld y gwaith y byddant yn ei greu. Mae cefnogi artistiaid Cymreig wrth wraidd yr hyn a wnawn yma yn y Sherman, a hon fydd yr ail gwmni dwyieithog y byddwn wedi’i meithrin. Bydd ein cwmni preswyl presenol, Cwmni Pluen, yn dangos darn newydd o waith ar ein llwyfan yr Hydref hwn. Talent newydd yw’r dyfodol, ac rwy’n falch o gael bod yn rhan o siwrnai’r artistiaid cyffrous hyn.”
Wedi’i rhedeg gan Chelsey Gillard a Jac Ifan Moore, mae PowderHouse yn ymrwymedig i greu gwaith yn ieithoedd cenedlaethol Cymru. Ynghyd â Theatr y Sherman a Theatr Genedlaethol Cymru maent wrthi’n datblygu eu gwaith newydd Saethu Cwningod/ Shooting Rabbits (teitl gweithredol) ar hyn o bryd sy’n archwilio cysylltiad Cymru â gweithgarwch gwleidyddol Ewropeaidd.
Mae gyrfaoedd Chelsey a Jac ill dau wedi’u datblygu trwy gyfleoedd a gyflwynwyd iddynt trwy gynllun blaengar Theatr y Sherman sef Grŵp Cyfarwyddwyr y JMK / Sherman wedi’i gefnogi gan The Carne Trust. Trwy’r rhaglen hon, ymgymrodd Chelsey â swydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gynhyrchiad Rachel O’Riordan o The Weir gan Conor McPherson a arweiniodd at ei aphwyntiad fel Cyfarwyddwr The Burton Taylor Affair gan Steven Paul. Yn fwy diweddar bu iddi gyfarwyddo Theatr Ieuenctid y Sherman yn [ BLANK ] yn rhan o Ŵyl NT Connections 2018. Jac oedd Cyfarwyddwr Cynorthwyol cyntaf y JMK yn Theatr y Sherman wrth iddo gynorthwyo Rachel O’Riordan ar A Doll’s House a The Lion, The Witch and The Wardrobe. Aeth yn ei flaen i gyfarwyddo Theatr Ieuenctid y Sherman yn Citizenship yn rhan o Ŵyl NT Connections 2016 a World Domination gan Lesley Hart. Eleni bydd Jac yn cyfarwyddo clasur iaith Gymraeg yn Stiwdio y Sherman.
Dywed PowderHouse “Rydym yn gyffrous iawn mai ni yw Cwmni Preswyl newydd y Sherman. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r Sherman wedi tyfu i fod yn rym o bwys, bellach wedi’i chydnabod ar draws y DU, ac mae’n fraint i gael gweithio’n agosach â’r theatr. Mae’r cyfle hwn yn cynnig yr amser a’r gwagle i ni greu mewn ffordd gwahanol, yn ogystal â llwyfan i arddangos ein gwaith. Fel partneriaeth newydd, rydym yn edrych ymlaen i barhau i ddatblygu ein sgiliau ac archwilio syniadau eang gyda’n gilydd.”

@SHERMANTHEATRE | www.shermantheatre.co.uk
@POWDER_HOUSE
Sherman Theatre  
web site
: www.shermantheatre.co.uk
Vanessa Williams
e-mail: Vanessa.Williams@shermantheatre.co.uk
Thursday, April 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk