Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

National Dance Company Wales announce appointment of new Artistic Director     

National Dance Company Wales announce appointment of new Artistic Director Fearghus Ó Conchúir named as National Dance Company Wales’ new Artistic Director
National Dance Company Wales (NDCWales) have today announced the appointment of their new Artistic Director, Fearghus Ó Conchúir.
Fearghus will take up his new position on in the autumn (2018) joining Chief Executive, Paul Kaynes at the helm of Wales’ leading dance organisation to continue developing dance in all kinds of settings with all kinds of people, across all the Company’s work, locally, nationally and internationally.
Commenting on his new role, Fearghus Ó Conchúir said “It’s an honour to take on this role as Artistic Director of NDCWales. What excites me about the company is how we use dance to express an inclusive and robust vision of what Wales is and can be in the future. I’m joining a company that’s up for bringing its work from the stage and the studio to all kinds of other platforms – from nightclubs to social clubs, from schools to care homes, online and up close. I want to support the company to learn from all kinds of people and places across Wales and to make connections between them and the international dance network in which NDCWales already represents Welsh talent and potential.”
With over 20 years experience as a choreographer, performer, teacher and mentor, Fearghus has most recently worked as Artistic Director of The Casement Project, one of Arts Council of Ireland’s largest projects for the centenary commemorations of the 1916 Easter Rising. It engaged 90,000 people in a varied programme of dance events and was also one of the 14-18 NOW co-commissions for the centenary of the First World War.
Born and raised in Ireland, Fearghus has presented his choreography in the UK, across Europe, the USA and China, collaborating with award-winning performers, directors, composers and designers. He has also worked as a dance teacher for companies such as Adventures in Motion Pictures, Arc Dance, Company and Ballet Preljocaj, as well as being a lecturer on professional training courses at LCDS, Middlesex University and London Studio Centre. He has gained a wealth of artistic experience and an international network of creative collaborators and partners in and beyond dance. He holds a strong focus on diversity and has developed dance projects within the LGBT and refugee communities, with dance enthusiasts over 50, and with Irish integrated dance company, Croí Glan.
In addition to being a Fellow of the Clore Leadership Programme, Fearghus has gained a wealth of experience as a facilitator, coach, and contributor to the Clore Leadership Programme, having been part of the delivery of its Fellowship, Intensive and Emerging Leaders’ Courses for over ten years.. He has also worked with Clore to deliver the Advanced Cultural Leadership Programme in Hong Kong.
National Dance Company Wales Chair Jane McCloskey said "My fellow board members and I are delighted that Fearghus is joining the company at such an important time in its evolution. He brings a wonderful track record as an innovator and leader in contemporary dance both in the UK and internationally and will help us to fully embody our place as the National Dance Company for Wales."
Paul Kaynes, Chief Executive of NDCWales added “The whole Company is enormously excited by Fearghus’ appointment. His track record of international leadership, his evident interest in the culture of Wales and how we help embody and add to it, and his commitment to diversifying the people of the arts make this an appointment which will help us achieve our ambitious plans for Wales and for dance.”
Nick Capaldi, Chief Executive of Arts Council of Wales said, “We are delighted that NDCWales has been able to attract an Artistic Director of the calibre of Fearghus Ó Conchúir. This is an exciting appointment and brings to the company someone whose vision and energy will drive forward the next chapter in NDCWales’ creative endeavours. We look forward to welcoming him to Wales.”
Fearghus will take up the role of Artistic Director previously held by Caroline Finn, who remains with the Company and was appointed Resident Chorepgrahper in December last year.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi penodiad Cyfarwyddwr Artistig newydd

Fearghus Ó Conchúir yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Heddiw, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (NDCCymru) wedi cyhoeddi mai Fearghus Ó Conchúir sydd wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr Artistig newydd.

Bydd Fearghus yn dechrau yn ei swydd newydd yn y hyfref (2018) gan ymuno â'r Prif Weithredwr, Paul Kaynes i arwain y sefydliad mwyaf blaenllaw ym myd dawns yng Nghymru ac i barhau i ddatblygu dawns mewn lleoliadau o bob math, gyda phobl o bob math, ar draws holl waith y Cwmni, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Wrth drafod ei rôl newydd, dywedodd Fearghus Ó Conchúir "Mae'n anrhydedd i mi gael fy mhenodi i'r rôl hon yn Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Yr hyn sy'n rhoi'r mwyaf o gyffro i mi am y cwmni yw ein bod yn defnyddio dawns i fynegi gweledigaeth gynhwysol a chadarn o beth yw Cymru a beth all fod yn y dyfodol. Rwy'n ymuno â chwmni sydd am ddod â'i waith o'r llwyfan a'r stiwdio i bob math o lwyfannau eraill - o glybiau nos i glybiau cymdeithasol, o ysgolion i gartrefi gofal, ar-lein ac yn fyw. Rwyf am helpu'r cwmni i ddysgu gan bob math o bobl a llefydd ar draws Cymru ac i wneud cysylltiadau rhyngddynt a'r rhwydwaith dawns rhyngwladol lle mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru eisoes yn cynrychioli talent a photensial Cymru. "

Mae gan Fearghus dros 20 mlynedd o brofiad fel coreograffydd, perfformiwr, athro a mentor, a'i waith diweddaraf oedd bod yn Gyfarwyddwr Artistig ar Brosiect Casement, un o brosiectau mwyaf Cyngor Celfyddydau Iwerddon fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg 1916. Bu 90,000 o bobl yn rhan o raglen amrywiol o ddigwyddiadau dawns ac roedd hefyd yn un o gyd-gomisiynau 14-18 NOW ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd Fearghus ei eni a'i fagu yn Iwerddon ac mae ei waith coreograffi wedi ei weld yn helaeth yn y DU, ledled Ewrop, yr Unol Daleithiau a Tsieina; mae wedi cydweithio gyda pherfformwyr, cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr a chynllunwyr sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae hefyd wedi gweithio fel athro dawns i gwmnïau megis Adventures in Motion Pictures, Arc Dance, Cwmni a Bale Preljocaj, yn ogystal â bod yn ddarlithydd ar gyrsiau hyfforddi proffesiynol yn LCDS, Prifysgol Middlesex a'r London Studio Centre. Mae ganddo brofiad artistig helaeth ac mae wedi datblygu rhwydwaith rhyngwladol o gydweithwyr creadigol a phartneriaid o fewn y byd dawns ac yn ehangach. Mae gweithio gyda chymunedau amrywiol yn bwysig iawn iddo ac mae wedi datblygu prosiectau dawns mewn cymunedau LGBT a ffoaduriaid, gyda dawnswyr dros 50 oed, a chyda'r cwmni dawns integredig Gwyddelig, Croí Glan.

Yn ogystal â bod yn Gymrawd ar Raglen Arweinyddiaeth Clore, mae gan Fearghus brofiad helaeth o weithio fel hwylusydd, hyfforddwr a chyfrannwr i Raglen Arweinyddiaeth Clore, wedi iddo gyfrannu at gyflwyno ei Chyrsiau Cymrodoriaeth, Cyrsiau Dwys i Arweinwyr a Chyrsiau i Arweinwyr Newydd am ddeng mlynedd a mwy. Mae hefyd wedi gweithio gyda Clore i gyflwyno'r Rhaglen Arweinyddiaeth Ddiwylliannol Uwch yn Hong Kong.

Dywedodd Jane McCloskey, Cadeirydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, "Rwyf fi a fy nghyd-aelodau ar y bwrdd wrth ein boddau bod Fearghus yn ymuno â'r cwmni ar gyfnod mor bwysig yn ei esblygiad. Mae'n dod â'i brofiad anhygoel fel arloeswr ac arweinydd mewn dawns gyfoes yn y DU ac yn rhyngwladol a bydd yn ein helpu i gadarnhau ein statws fel Cwmni Dawns Cenedlaethol i Gymru."

Ychwanegodd Paul Kaynes, Prif Weithredwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru "Mae'r pawb yn y cwmni yn hynod frwdfrydig ynglŷn â phenodiad Fearghus. Mae ei hanes o arweinyddiaeth ryngwladol, ei ddiddordeb amlwg yn niwylliant Cymru a'n cyfraniad at ei gynnal ac ychwanegu ato, a'i ymrwymiad at gael mwy o amrywiaeth ymhlith pobl y celfyddydau yn golygu bod hwn yn benodiad a fydd yn ein helpu i gyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol dros Gymru a byd dawns."

Dywedodd Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, "Rydym wrth ein bodd bod Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi gallu denu Cyfarwyddwr Artistig o safon Fearghus Ó Conchúir. Mae hwn yn benodiad cyffrous ac yn dod â rhywun i'r cwmni y bydd ei weledigaeth a'i egni yn llywio'r bennod nesaf yn ymdrechion creadigol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Edrychwn ymlaen at ei groesawu i Gymru. "

Bydd Fearghus yn ymgymryd â rôl y Cyfarwyddwr Artistig - rôl a lenwyd gynt gan Caroline Finn, sy'n parhau gyda'r Cwmni wedi iddi gael ei phenodi'n Goreograffydd Preswyl fis Rhagfyr diwethaf.
National Dance Company Wales  
web site
: www.ndcwales.co.uk/
Press
e-mail: press@ndcwales.co.uk
Wednesday, May 02, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk