Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Aberystwyth Arts Centre AR LAN Y MÔR | AT THE EDGE OF THE SEA 19.05.18 – 08.07.18     

Aberystwyth Arts Centre
AR LAN Y MÔR | AT THE EDGE OF THE SEA
19.05.18 – 08.07.18
 This summer Aberystwyth Arts Centre presents a show dedicated to the Edge of the Sea. In Gallery 1 there will be flying seagulls, empty beaches, abstract images and fleeting glimpses of children on windswept beaches. This group exhibition will include textiles, ceramics, paintings, photographs sculpture and films.

Artists have always been intrigued by the sea and those featured in this exhibition are no exception. The second show this year to include artists who responded to the Art Centre’s open call, this mixed media show displays work by makers from all over Wales.

“Each day I walk the beach searching for what is new. More often than not my walk takes me past the same accumulations of tangled seaweed, some days strewn across stones, clutching at shells and assorted debris, other days disported gracefully across sands as smooth as silk. Every day the temper of the tide is drawn anew.” - Helen Pugh (Exhibiting artist).

Helen Pugh, whose exquisite textiles are masterfully crafted from objects found on her visits to the sea shore, is not the only exhibiting artist to find solace in beachcombing and inspiration from objects found by the sea. Jane Williams’ bold ceramics were crafted only after six months of collecting, drawing and photographing shells, seaweed and pebbles found on regular walks. Tim Pugh will also display photographs of his site specific, painted rock installations, whose designs were taken from fragments of washed up Victorian pottery, alongside new work that explores the presence of plastic pollution in our oceans and marine life.

Another highlight of the show will be paintings by Karen Pearce, who studied locally in Aberystwyth but whose paintings have been distributed worldwide. Paul Butler, who is interested in capturing the banal and the sublime of coastlines, will be exhibiting paintings that contrast everyday seaside objects with dramatic rock figures. Watch out for the seagulls of David Jones and a variety of swooping seabirds in Malcolm Ryan’s paintings. The exhibition will also include textiles based on maritime flags by local artist and weaver Llio James, a salt installation by Jessica Callan, photographs by Dewi Roberts, bold paintings by Zac Dutton and beautiful hand coloured lino prints of boats by Stuart Evans.

Aberystwyth Arts Centre, which boasts stunning views over Cardigan Bay, is perhaps the perfect place for an exhibition focused on the activities that take place At The Edge of the Sea. Do come and enjoy this celebration of the sea.AR LAN Y MÔR | AT THE EDGE OF THE SEA
19.05.18 – 08.07.18


Yn ystod yr haf eleni mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyflwyno sioe sy’n seiliedig ar y thema Ar Lan y Môr. Yn Oriel I gwelir gwylanod yn hedfan, traethau gweigion, delweddau haniaethol a chipolygon ar blant ar draethau gwyntog. Bydd yr arddangosfa hon ar y cyd yn cynnwys tecstiliau, serameg, paentiadau, ffotograffau, cerflunwaith a ffilmiau.

Mae artistiaid wedi ymddiddori yn y môr erioed ac nid yw’r rhai a nodweddir yn yr arddangosfa hon yn eithriad. Dyma’r ail sioe eleni i gynnwys artistiaid a ymatebodd i alwad agored Canolfan y Celfyddydau, ac mae’r arddangosfa gyfrwng cymysg hon yn dangos gwaith gan artistiaid o bob rhan o Gymru.


“Bob dydd 'rwy'n cerdded y traeth yn edrych am yr hyn sy'n newydd. Yn amlach na pheidio mae fy nhro yn mynd â fi heibio yr un casgliadau o wymon clymog; weithiau wedi'i wasgaru ar draws cerrig, yn cydio mewn cregyn a gwahanol weddillion, tro arall yn gorwedd yn osgeiddig ar draws y tywod, mor llyfn â sidan. Bob dydd mae tymer y llanw yn cael ei harlunio o'r newydd.” - Helen Pugh (Artist sy’n arddangos).


Mae tecstiliau cywrain Helen Pugh yn cael eu crefftio’n feistrolgar o eitemau y mae’n dod o hyd iddynt ar y traeth ac nid hi yw’r unig artist yn yr arddangosfa hon sy’n ffeindio cysur mewn cribinio’r traeth ac ysbrydoliaeth yn yr eitemau y deuir o hyd iddynt yno. Crewyd serameg trawiadol Jane Williams yn dilyn dim ond chwe mis o gasglu, arlunio a ffotograffu cregyn, gwymon a cherrig crynion y daethpwyd o hyd iddynt wrth iddi gerdded yn rheolaidd. Bydd Tim Pugh hefyd yn arddangos ffotograffau o’i osodweithiau mewn lleoliadau neilltuol sy’n seiliedig ar greigiau paentiedig - ysbrydolwyd y dyluniau gan ddarnau o grochenwaith Fictoraidd a olchwyd i fyny ar y traeth. Ochr yn ochr â’r rhain arddangosir gwaith newydd sy’n ystyried presenoldeb llygredd plastig yn ein moroedd a bywyd morol.


Uchafbwynt arall o’r sioe bydd paentiadau gan Karen Pearce, a astudiodd yn lleol yma yn Aberystwyth, ac sydd wedi dosbarthu ei gwaith ledled y byd. Bydd Paul Butler, sy’n ymddiddori yn y gwrthddywediad rhwng y cyffredin a’r aruchel, yn arddangos paentiadau sy’n cyferbynnu eitemau glan môr cyffredin bob dydd gyda ffurfiau creigiog dramatig. Ac edrychwch allan am wylanod môr David Jones a’r amrywiaeth o adar môr ysblennydd yn lluniau Malcolm Ryan. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys tecstiliau yn seiliedig ar fflagiau arforol gan yr artist a’r gwehydd lleol Llio James, gosodwaith halen gan Jessica Callan, ffotograffau gan Dewi Roberts, paentiadau trawiadol gan Zac Dutton a phrintiau leino prydferth o gychod, wedi eu lliwio â’r llaw, gan Stuart Evans.


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sy’n cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Ceredigion, yw’r lleoliad delfrydol efallai ar gyfer arddangosfa sy’n ffocysu ar y gweithgareddau sy’n digwydd Ar Lan y Môr. Ymunwch â ni i fwynhau’r dathliad hwn o’r môr.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, May 07, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk