Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SHERMAN THEATRE ANNOUNCES A COMPELLING NEW AUTUMN SEASON WITH WELSH LANGUAGE PRODUCTIONS AND EMERGING THEATRE COMPANIES AT ITS CORE     

SHERMAN THEATRE ANNOUNCES A COMPELLING NEW AUTUMN SEASON WITH WELSH LANGUAGE PRODUCTIONS AND EMERGING THEATRE COMPANIES AT ITS CORE Sherman Theatre’s Autumn season includes a new and necessary staging of a Welsh language classic, a new and dynamic platform for emerging Welsh theatre companies and a co-production with Theatr Clwyd.

Sherman Theatre’s Artistic Director Rachel O’Riordan said “Sherman Theatre’s wonderful new season builds on the work we have done so far. We are honoured and delighted to produce Fel Anifail by Meic Povey. This extraordinary Welsh language play is directed by Jac Ifan Moore, one of our directors nurtured though the Sherman artist development programme. The Sherman will continue to live its commitment to nurturing the best emerging Welsh and Wales based talent through our new Get It While Its Hot programme. This autumn also sees our first Company in Residence Cwmni Pluen present Mags - bilingual physical theatre made by one of Wales’ most exciting young companies.

We are also proud to share the first co-production between the Sherman and Theatr Clwyd which is an exciting development for Welsh theatre - and we have award-winning guest director Emma Jordan at the helm.”
The season opens with a Sherman Theatre production of a masterpiece of Welsh language theatre Fel Anifail (11 – 20 Oct). Written by one of the most important writers Wales has ever produced, Meic Povey, this production, approved by the playwright before his passing last year, is directed by Jac Ifan Moore (graduate of the JMK / Sherman Theatre directors group).

In the very first co-production between Sherman Theatre and Theatr Clwyd, Lord of the Flies by William Golding is performed on the main stage from 17 Oct – 3 Nov. Irish Theatre Awards Winner, Director Emma Jordan (Artistic Director, Prime Cut Productions) and Designer James Perkins (The Winter’s Tale, Globe Theatre) join forces for this bold re-imagining of the classic text adapted for the stage by Nigel Williams.

Get It While It’s Hot is the brand new platform for emerging theatre companies. Combining red hot, contemporary theatre with a play and a drink all for £12.50 - it is the perfect way to unwind with friends after work. Cardiff’s Clock Tower Theatre kick things off from 13 – 17 Nov with their new show Shed Man by Kevin Jones.
In recent years the Sherman has established itself as home to Cardiff’s finest Christmas family entertainment. This year ages 3 – 6 will enjoy fairy tale fun with Little Red Riding Hood / Yr Hugan Fach Goch in the Studio (9 – 10 Nov & 3 – 29 Dec). Directed by Sherman Theatre’s Associate Artist Gethin Evans, this reworking of the classic fairy tale is performed at separate performances in both English and Welsh.

For ages 7 and over our main house Christmas show is Alice in Wonderland (23 Nov – 29 Dec). Sherman Theatre Artistic Director Rachel O’Riordan will direct this fun, family show by Mike Kenny. An all Welsh / Wales-based cast bring the much-loved characters to life. Attenders of past Sherman Theatre Christmas shows may remember Hannah McPake from The Wind in the Willows, she played audience favourites the horse and a hedgehog (amongst many other parts); Keiron Self, a seasoned Sherman Theatre Christmas show performer played Mr Toad in The Wind in the Willows and Pod in The Borrowers; Elin Phillips was in The Emperor’s New Clothes; and Joseph Tweedale in The Lion, The Witch & The Wardrobe and The Borrowers. They are joined by James Ifan (Sleeping Beauty: The Rock ‘N’ Roll Panto, Theatr Clwyd), Francois Pandolfo (The Motherf**ker with the Hat), Alexandria Riley (How My Light Is Spent, The Cherry Orchard & The Motherf**ker with the Hat) & Elian West (Sleeping Beauty: The Rock ‘N’ Roll Panto, Theatr Clwyd). Before the summer break Sherman Theatre welcomed a fantastic host of comedians to Cardiff’s newest monthly comedy night Studio Comedy Club, this is set to continue once a month from the 12 Sept.
------------------------------
Alongside Sherman Theatre’s own productions there is also a programme of impressive productions from around the UK.

Sherman Theatre’s first Company in Residence, Cwmni Pluen Company presents Mags (25 – 28 Sept) a bilingual production that follows the life of one incredible woman as she explores how, as community structures break down, the human race is taking care of each other.

Following her sell out performance in 2017, Ruby Wax returns to the Sherman on the 3 & 4 Oct. With a little help from Monk Gelong Thubten and Neuroscientist Ash Ranpura, Ruby Wax is inviting you to use more of your mind for compassion in How to Be Human.

Autumn 2018 is a strong season for comedy fans: Jeremy Hardy visits on the 19 Sept, Marcus Brigstocke brings his Devil May Care tour to Cardiff on the 22 Sept and Chris Ramsey is Just Happy to get Out of the House on 5 Oct.

Stand up meets solo theatre in Let Me Look at You (23 & 24 Oct). Peppered with LGBT+ history and personal experience, this fascinating one man show marks the 50th Anniversary of the de-criminalisation of homosexuality.

For the littlest of theatregoers, Guess How Much I Love You an enchanting stage version of the much-loved book is at the Sherman from 14 – 15 Sept. Children will love to join Little and Big Nutbrown Hare on their magical journey discovering the delights of the seasons.

Dance Fans will love MK Ultra (28 & 29 Sept), Rosie Kay and filmmaker Adam Curtis (HyperNormalisation, Bitter Lake) collaborate to create a bold commentary on the rise of conspiracy.
Ï
Mae tymor yr Hydref Theatr y Sherman yn cynnwys llwyfaniad newydd a hanfodol o glasur iaith Gymraeg, llwyfan newydd a deinamig ar gyfer cwmnïau theatr Cymreig sy’n ymddangos a chyd- gynhyrchiad gyda Theatr Clwyd.
Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, Rachel O'Riordan, “Mae tymor aruthrol Theatr y Sherman yn datblygu ar y gwaith rydym wedi’i wneud yn barod. Mae’n bleser ac yn anrhydedd i ni fedru cynhyrchu Fel Anifail, gan y diweddar Meic Povey. Mae’r ddrama iaith Gymraeg eithriadol hon wedi’i gyfarwyddo gan Jac Ifan Moore, sydd wedi’i feithrin trwy raglen datblygu artistiaid y Sherman. Mae’r Sherman yn parhau i wireddu’r ymrwymiad o ddatblygu talent Gymreig a’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru trwy ein rhaglen newydd Get It While It’s Hot. Hefyd, yr Hydref hwn bydd ein Cwmni Preswyl cyntaf, Cwmni Pluen, yn cyflwyno Mags – darn o theatr gorfforol ddwyieithog wedi’i greu gan un o gwmniau ifanc mwyaf cyffrous Cymru.
Rydym hefyd yn falch o rannu’r cyd-gynhyrchiad cyntaf rhwng Theatr y Sherman a Theatr Clwyd, datblygiad arwyddocaol ar gyfer y theatr Gymreig – ac yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad fydd y cyfarwyddwr gwobrwyol Emma Jordan.”
Mae’r tymor yn agor gyda chynhyrchiad Theatr y Sherman o’r campwaith theatrig iaith Gymraeg Fel Anifail (11 – 20 Hyd). Wedi’i hysgrifennu gan un o’r dramodwyr pwysicaf i Gymru erioed ei chynhyrchu, Meic Povey, caiff y cynhyrchiad hwn, wedi’i chymeradwyo gan y dramodydd cyn ei farwolaeth y llynedd, ei chyfarwyddo gan Jac Ifan Moore (graddedig o grŵp cyfarwyddwyr y JMK/Theatr y Sherman).
Yn y cyd-gynhyrchiad cyntaf erioed rhwng Theatr y Sherman a Theatr Clwyd, caiff Lord of the Flies gan William Golding ei pherfformio yn y brif theatr o 17 Hyd – 3 Tach. Bydd Buddugwraig Gwobrau Theatr Iwerddon y Gyfarwyddwraig Emma Jordan (Cyfarwyddwr Artistig, Prime Cut Productions) a’r Cynllunydd James Perkins (The Winter’s Tale, Theatr y Globe) yn dod ynghyd ar gyfer yr ail-ddychmygiad eofn hwn o’r testun clasurol wedi’i haddasu ar gyfer y llwyfan gan Nigel Williams.
Get It While It’s Hot yw’r platfform newydd sbon ar gyfer cwmnïau theatr sy’n ymddangos. Yn cyfuno theatr gyfoes, chwilboeth gyda phastai a diod oll am £12.50 – hwn yw’r ffordd berffaith o ymlacio gyda’ch ffrindiau wedi’r gwaith. Bydd cwmni Clock Tower Theatre o Gaerdydd yn gwneud dechrau arni rhwng 13 – 17 Tach gyda’u sioe newydd Shed Man gan Kevin Jones.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r Sherman wedi sefydlu ei hun fel cartref i adloniant Nadolig teuluol gorau Caerdydd. Eleni bydd y rheiny rhwng 3 – 6 oed yn mwynhau hwyl y tylwyth teg gyda Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood yn y Stiwdio (9-10 Tach & 3 – 29 Rhag). Wedi’i chyfarwyddo gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman Gethin Evans, bydd yr ail-ddychmygiad o’r stori dylwyth teg enwog yn cael ei pherfformio mewn perfformiadau ar wahan yn y Gymraeg a’r Saesneg.
I’r rheiny dros 7 mlwydd oed ein sioe Nadolig ar y brif lwyfan yw Alice in Wonderland (23 Tach – 29 Rhag). Bydd Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman Rachel O’Riordan yn cyfarwyddo’r sioe deuluol, hwyliog hon gan Mike Kenny. Bydd cast o Gymry/rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru yn dod a’r cymeriadau hoffus yn fyw. Bydd mynychwyr sioeau Nadolig Theatr y Sherman yn y
@ShermanTheatre | shermantheatre.co.uk
Dan Embargo 8.00pm, 20 Meh 2018 gorffennol efallai’n cofio Hannah McPake o The Wind in the Willows, ble bu’n chwarae rhai o hoff
gymeriadau’r gynulleidfa, y ceffyl a’r draenog (ymhlith rhannau eraill); Keiron Self, sy’n hen law ar y brif lwyfan yn sioeau Nadolig Theatr y Sherman, chwaraeodd ran Mr. Toad yn The Wind in the Willows a Pod yn The Borrowers; roedd Elin Phillips yn Dillad Newydd yr Ymerawdwr / The Emperor’s New Clothes; a bu Joseph Tweedale yn The Lion, The Witch & The Wardrobe a The Borrowers. Yn ymuno â hwy mae James Ifan (Sleeping Beauty: The Rock ‘N’ Roll Panto, Theatr Clwyd), Francois Pandolfo (The Motherf**ker with the Hat), Alexandria Riley (How My Light Is Spent, The Cherry Orchard & The Motherf**ker with the Hat) a Elian West (Sleeping Beauty: The Rock ‘N’ Roll Panto, Theatr Clwyd).
Cyn ein toriad dros yr haf croesawodd Theatr y Sherman lu o gomediwyr gwych i noson gomedi fisol newydd Caerdydd Clwb Comedi’r Stiwdio, a bydd hyn yn parhau unwaith y mis o’r 12 Medi.
------------------------------
Law yn llaw â chynyrchiadau Theatr y Sherman ei hun mae hefyd rhaglen o gynyrchiadau trawiadol o ar draws y DU.
Bydd Cwmni Theatr Preswyl cyntaf Theatr y Sherman, Cwmni Pluen Company yn cyflwyno Mags (25 – 28 Medi), cynhyrchiad dwyieithog sy’n dilyn bywyd un fenyw hynod wrth iddi archwilio sut, wrth i strwythurau cymdeithasol chwalu, mae’r ddynol ryw yn gofalu am ei gilydd.
Yn dilyn perfformiad a werthwyd yn llwyr yn 2017, bydd Ruby Wax yn dychwelyd i’r Sherman ar 3 a 4 Hyd. Gydag ychydig o gymorth gan y Mynach Gelong Thubten a’r Gwyddonydd Niwrolegol Ash Ranpura, mae Ruby Wax yn eich annog i ddefnyddio mwy o’ch ymennydd er budd trugaredd yn How to Be Human.
Mae Hydref 2018 yn dymor cryf ar gyfer comedi: bydd Jeremy Hardy yn ymweld â ni ar 19 Medi, bydd Marcus Brigstocke yn dod a’i daith Devil May Care i Gaerdydd ar 22 Medi a bydd Chris Ramsey yn cyflwyno Just happy to get out of the house ar 5 Hyd.
Bydd ‘stand-up’ yn cyfuno â theatr undyn yn Let Me Look at You (23 & 24 Hyd). Yn frith o hanes LHDT+ a phrofiad personol, mae’r sioe undyn gyfareddol hon yn nodi hanner can mlwyddiant ers cyfreithloni gwrywgydiaeth.
I’r ymwelwyr lleiaf, mae Guess How Much I Love You yn fersiwn lwyfan swynol o’r llyfr hoffus a bydd yma yn y Sherman o 14 – 15 Medi. Bydd plant wrth eu boddau’n ymuno â Little a Big Nutbrown Hare ar eu siwrnai hudol yn darganfod pleserau’r tymhorau.
Bydd selogion y byd dawns wrth eu boddau â MK Ultra (28 & 29 Medi), gyda Rosie Kay a’r crewr ffilmiau Adam Curtis (HyperNormalisation, Bitter Lake) yn cyd-weithio i greu arsylwad eofn ar y cynnydd mewn cynllwynio.

Sherman Theatre  
web site
: www.shermantheatre.co.u
Vanessa Williams
e-mail: vanessa.williams@shermantheatre.co.uk
Wednesday, June 20, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk