Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Get Ready to Step into Theatr Brycheiniog’s Red-Hot Autumn Season!     

Get Ready to Step into Theatr Brycheiniog’s Red-Hot Autumn Season! Autumn Season at Theatr Brycheiniog is the busiest season of all, with over 50 shows, events and workshops taking place at the bustling canal-side venue. With the launch of live screenings, talks, live music, and plenty of family entertainment, the venue prides itself in having an event that will appeal to everyone this autumn!
Brecon Town Concert Band have a string of concerts in autumn, the first in September Last Night of the Proms, (Monday 10) is their annual concert, which incorporates the 2018 PromArt Competition for schools. Other musical offerings include Bringing On Back the 60’s, (12 September) featuring New Amen Corner, Mike D’Abo and Nancy Ann Lee, and traditional Welsh instrumental and vocal sextet Allan yn y Fan (14 September).Matt Monro JNR will celebrate the music of ‘the singer’s singer’ in The Matt Monro Story: The Final Tour (Saturday 29). Two bands return following sell-out previous performances, The Blues Band (Thursday 20), and Talon: The Best of Eagles (Sunday 30). Fresh from appearances at the Edinburgh Fringe is Hijinx Theatre’s anarchic and slightly rude The Flop (Saturday 15), and science has never been so exciting as Dawns Powys Dance’s playful and interactive Flying Atoms (Wednesday 19), featuring high-flying aerial dance.
October begins with an interesting and insightful talk on the Amazon by adventurer, Pip Stewart (Monday 1), followed by award-winning West End and Broadway star, John Owen Jones (Friday 5). Wales and Welshness is celebrated through poetry and music from the sixth century to present day in Made in Wales (Saturday 6). Ballet Cymru presents a timeless interpretation of a Dylan Thomas classic, complete with music by Welsh icon, Cerys Matthews, in A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs by Dylan Thomas (Friday 12). Fresh from his latest expedition in Papau New Guinea, ‘ultimate explorer’, Benedict Allen, tells the unvarnished truth of his headline hitting expedition (Saturday 13). The 2018 Brecon Baroque Festival (Friday 19 – Monday 22) explores the theme, Angels and Archangels, with concerts and events at Theatr Brycheiniog, Brecon Cathedral and The Plough Chapel. Described as being full of ‘lightning fast athleticism,’ James Wilton Dance’s The Storm (Wednesday 24) will blow audiences away with acrobatics, break dancing and martial arts. Nye & Jennie (Thursday 25) is the first of two powerful pieces of drama. It explores the lives of Aneurin Bevan and his wife Jennie Lee, in this, 70th anniversary year of the NHS. Heart-warming drama, Exodus (Saturday 27), is a Valleys adventure set in Aberdare, which makes anything seem possible. The music of Pink Floyd is celebrated by exciting tribute What the Floyd? (Friday 26); Brecon Town Band give their second concert, a Combined Concert (Monday 29), with the Salvation Army Band. To round the month off, Coast presenter, Neil Oliver, gives a talk on The Story of the British Isles in 100 Places (Wednesday 31).
The voice and face of Squeeze himself, Glenn Tilbrook (Friday 2) drops by the theatre in November, followed by a special Bonfire Night concert by some of the finest young jazz musicians studying at the Royal Welsh College of Music and Drama: Big Band: Smoke Gets in your Eyes(Sunday 4). The first children’s shows of the season come from Arad Goch and their Welsh and English production all about storytelling and learning through play: Slip Stones | Cerrig yn Slic (Monday 5). After a spectacular sell-out show last year, The Russian National Ballet return with the greatest of all romantic ballets, Swan Lake (Wednesday 7). Diverse music comes from international Classical stars, Brodsky Quartet (Thursday 8), winner of Best Newcomer at the National Tribute Music Awards, The Lionel Richie Songbook (Friday 9), and a multi-award winning collaboration between Welsh harpist, Catrin Finch and Senegalese kora player, Seckou Keita (Thursday 22). Black RAT Productions return with Loot (Saturday 10), a wickedly delicious, original version of playwright, Joe Orton’s dark comic masterpiece. Doug Scott CBE and Paul ‘Tut’ Braithwaite will take to the stage to give a mountaineering talk on ‘The Hard Road to Everest’ (Sunday 11), and to celebrate the 200th birthday of Mary Shelley’s masterpiece, Cascade Dance breathes new life into the ultimate gothic creation story, Frankenstein (Tuesday 13). Young talent is showcased in Shakespeare Schools Festival (Monday 19); childhood passion is also at the forefront of Humours of Bandon (Tuesday 27), a coming-of-age story for anyone who had a childhood passion that threatened to overwhelm their life. Bringing the month to a close is Ventoux (Wednesday 28), the sensational story of Lance Armstrong and Marco Pantani during 2000’s drug fuelled Tour de France.

Paratowch ar gyfer Tymor Tanbaid yr Hydref yn Theatr Brycheiniog!
Tymor yr Hydref yn Theatr Brycheiniog yw’r tymor prysuraf un, gyda dros 50 o sioeau, digwyddiadau a gweithdai’n cael eu cynnal yn y lleoliad prysur ar lan y gamlas. Gyda lansio dangosiadau byw, sgyrsiau, cerddoriaeth fyw a digonedd o adloniant i’r teulu, mae’r lleoliad yn ymfalchïo bod gennym ddigwyddiad a fydd yn apelio at bawb dros yr hydref eleni!
Mae gan Fand Cyngerdd Tref Aberhonddu gyfres o gyngherddau dros yr hydref, a’r cyntaf um mis Medi Last Night of the Proms, (Llun 10) yw eu cyngerdd blynyddol, sy’n ymgorffori Cystadleuaeth PromArt 2018 ar gyfer ysgolion. Ymysg cynigion cerddorol eraill mae Bringing On Back the 60’s, (12 Medi) gyda New Amen Corner, Mike D’Abo a Nancy Ann Lee, a’r chwechawd llais ac offerynnau traddodiadol Cymreig Allan yn y Fan (14 Medi). Bydd Matt Monro JNR yn dathlu cerddoriaeth ‘canwr y cantorion’ yn The Matt Monro Story: The Final Tour (Sadwrn 29). Daw dau fand yn ôl i’r theatr ar ôl i’w perfformiadau blaenorol werthu pob tocyn, sef The Blues Band (Iau 20), a Talon: The Best of Eagles (Sul 30). Ac yn fuan wedi ymddangos yng Ngŵyl Ymylol Caeredin mae The Flop (Sadwrn 15), drama anarchaidd ac ychydig yn ddrwg, a dyw gwyddoniaeth erioed wedi bod mor gyffrous ag y mae yn sioe chwareus a rhyngweithiol Dawns Powys Dance, Flying Atoms (Mercher 19), sy’n cynnwys dawns fry yn yr awyr.
Mae mis Hydref yn dechrau gyda sgwrs ddiddorol a dadlennol am yr Amason gan yr anturiaethwr Pip Stewart (Llun 1), yn dilyn hyn yw seren arobryn o’r West End a Broadway, John Owen Jones (Gwener 5). Dethlir Cymru a Chymreictod drwy farddoniaeth a cherddoriaeth o’r chweched ganrif hyd heddiw yn Made in Wales (Sadwrn 6). Mae Ballet Cymru’n cyflwyno dehongliad oesol o glasur gan Dylan Thomas, ynghyd â cherddoriaeth gan yr eicon o Gymraes, Cerys Matthews yn A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs by Dylan Thomas (Gwener 12). Ac yntau newydd ddychwelyd o’i anturiaeth ddiweddaraf ym Mhapwa Gini Newydd, mae’r ‘pen-anturiaethwr’, Benedict Allen, yn dweud y gwir diaddurn am ei anturiaeth a gipiodd benawdau (Sadwrn 13). Mae Gŵyl Faroc Aberhonddu 2018 (Gwener 19 – Llun 22) yn archwilio thema Angylion ac Archangylion, gyda chyngherddau a digwyddiadau yn Theatr Brycheiniog, Cadeirlan Aberhonddu a Chapel y Plough. Bydd The Storm (Mercher 24) sioe James Wilton Dance yn llawn o ‘athletrwydd fel mellt’ yn syfrdanu cynulleidfaoedd ag acrobateg, dawnsio ‘break’ a chrefft ymladd. Nye & Jennie (Iau 25) yw’r gyntaf o ddwy ddrama rymus. Mae’n archwilio bywydau Aneurin Bevan a’i wraig Jennie Lee, ym mlwyddyn dathlu pen blwydd y GIG yn 70. Mae’r ddrama dwymgalon, Exodus (Sadwrn 27), yr antur o’r Cymoedd, a leolir yn Aberdâr, ac mae’n gwneud i bopeth ymddangos yn bosib. Dethlir cerddoriaeth Pink Floyd gan y band teyrnged cyffrous What the Floyd? (Gwener 26); ceir ail gyngerdd gan Fand Tref Aberhonddu, Cyngerdd ar y Cyd (Llun 29), gyda Band Byddin yr Iachawdwriaeth. I ddod â’r mis i ben, ceir sgwrs gan gyflwynydd Coast, Neil Oliver, ar y pwnc The Story of the British Isles in 100 Places (Mercher 31).
Bydd llais ac wyneb Squeeze ei hun, Glenn Tilbrook (Gwener 2) yn galw heibio i’r theatr ym mis Tachwedd, ac yna ceir cyngerdd Noson Tân Gwyllt arbennig gan rai o’r cerddorion jazz gorau sy’n astudio yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru: Big Band: Smoke Gets in your Eyes (Sul 4). Daw’r cyntaf o sioeau plant y tymor gan Arad Goch a’u cynhyrchiad Cymraeg a Saesneg am ddweud straeon a dysgu drwy chwarae: Slip Stones | Cerrig yn Slic (Llun 5). Ar ôl cynnal sioe ragorol a werthodd bob tocyn y llynedd, mae Bale Cenedlaethol Rwsia’n dychwelyd gyda’r gorau oll o’r dawnsiau rhamantaidd, Swan Lake (Mercher 7). Ceir cerddoriaeth amrywiol gan y sêr Clasurol, Brodsky Quartet (Iau 8), enillwyr newydd-ddyfodiaid Gorau yn y Gwobrau Cerddoriaeth Deyrnged Cenedlaethol, The Lionel Richie Songbook (Gwener 9),a chydweithio sydd wedi ennill llawer o wobrau rhwng y delynores o Gymru, Catrin Finch a’r canwr kora o Senegal, Seckou Keita (Iau 22). Daw Black RAT Productions yn eu hôl gyda Loot (Sadwrn 10), fersiwn wreiddiol, ddiawledig o ddeniadol, o gampwaith comig tywyll y dramodydd Joe Orton. Bydd Doug Scott CBE a Paul ‘Tut’ Braithwaite yn camu i’r llwyfan i roi sgwrs am fynydda ar bwnc ‘The Hard Road to Everest’ (Sul 11), ac i ddathlu dau ganmlwyddiant campwaith Mary Shelley, bydd Cascade Dance yn anadlu bywyd newydd i’r stori greu gothig eithaf, Frankenstein (Mawrth 13). Rhoddir lle i dalent ifanc yng Ngŵyl Ysgolion Shakespeare (Llun 19); tanbeidrwydd plentyndod sydd flaenaf hefyd yn Humours of Bandon (Mawrth 27), stori dod-i-oed ar gyfer unrhyw un a fu mewn perygl o adael i ysfa plentyndod gymryd eu bywyd drosodd. Daw’r mis i ben â Ventoux (Mercher 28), stori gynhyrfus Lance Armstrong a Marco Pantani a’u brwydr dan ddylanwad cyffuriau yn ras Tour de France 2000.
Ym mis Rhagfyr, bydd y theatr yn troi golygon difyr ac afiach ar fyd hanes gyda dwy sioe anhygoel Horrible Histories: Terrible Tudors ac Awful Egyptians (Mawrth 4 – Sadwrn 8)! Yn union fel y goleuadau tymhorol, bydd ein sylw’n cael ei dynnu’n llwyr at y Nadolig wedyn. Mwynhewch gyd-ganu yn naws yr Ŵyl gyda chyngerdd Christmas Celebration gyda Band Cyngerdd Tref Aberhonddu (Llun 10), a noson hudolus o adloniant gan The West End at Christmas (Mercher 12), sy’n cynnwys ffefrynnau o’r sioeau cerdd a’r gorau o blith caneuon y Nadolig. Mewn cynhyrchiad fydd at ddant y teulu cyfan dros y Nadolig, caiff Ebenezer Scrooge ei gipio ar daith frawychus yn nrama lwyfan stori glasurol Charles Dickens, A Christmas Carol (Gwener 14 – Sul 16 Rhagfyr). Daw’r tymor, ac yn wir y flwyddyn, i ben yn odidog gydag Only Men Aloud (Gwener 21). Mae’r côr meibion eithriadol o Gymru yn ôl i ddathlu’r ddegawd ddiwethaf gyda rhai o’u hoff ganeuon.
Bydd digwyddiadau misol yn parhau drwy Dymor yr Hydref: bydd sgyrsiau Cymdeithas Gelfyddydol Brycheiniog bellach yn digwydd ar ail ddydd Mawrth y mis, a’r tymor hwn ymdrinnir â phynciau gan gynnwys Kyffin Williams (11 Medi), The Treasures of Far Cathay (9 Hydref), Music & Art in the Age of Vermeer (13 Tachwedd), a History and Art of the Nativity Crib (11 Rhagfyr). Ar ôl i bob tocyn werthu ar gyfer y noson glwb ddiwethaf ym mis Mehefin, Comedy Club yn dychwelyd ar nos Wener olaf y mis. Ymysg y digrifwyr a welir y tymor hwn bydd Colin Hoult (28 Medi), Tom Wiggleworth (26 Hydref) a Sam Fletcher (30 Tachwedd).
Bydd Oriel Andrew Lamont yn gartref i ragor o arddangosfeydd o safon uchel yn ystod y tymor. Ym mis Medi, dangosir gweithiau celf a ddaeth i restr fer cystadleuaeth PromArt 2018 (7 – 23 Medi. Mae’r gweithiau’n ymateb i waith Prokofiev, Peter & The Wolf. Arddangosfa mis Hydref fydd Canalworks gan Penny Hallas (5 Hydref – 11 Tachwedd), sy’n archwilio prosesau naturiol a gwaith dyn, wedi’i ganoli ar ddarn o Gamlas Aberhonddu a Sir Fynwy ger Llangatwg. Mae arddangosfa olaf y flwyddyn, From the Beacons to the Sea, (21 Tachwedd – 22 Rhagfyr) yn sioe serameg gan grŵp Crochenwyr De Cymru.
Mae Theatr Brycheiniog yn dal i gynnig dewis o ddosbarthiadau a gweithgareddau drwy gydol yr hydref, gan gynnwys Academi Ddawns Canolbarth Cymru, Chorus Line, Band Tref Aberhonddu, University of the Third Age a dosbarthiadau Pilates. Mae’r theatr wedi partneru â Beat It Percussion i gynnig rhagor o sesiynau creu cerddoriaeth cyfranogol, dementia-gyfeillgar ar gyfer pobl hŷn, Drums for All. Yn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref mae sesiynau Lunchtime Uplift Choir, dan ofal Tanya Walker o gôr Alive & Kicking. Bwriad y sesiynau yw chwistrellu wythnos cyfranogwyr â dôs o lesiant, iechyd a hapusrwydd drwy gyfrwng canu.

Mae The Waterfront yn parhau i agor ar gyfer gweini bwyd gyda’r nos o ddydd Mawrth tan ddydd Sadwrn, gan weini bwydlen flasus o fwyd a goginir yn ffres. I archebu bwrdd ar gyfer bwyta cyn sioe, cysylltwch yn uniongyrchol â Swyddfa Docynnau’r theatr ar 01874 611622. Mae The Waterfront hefyd ar agor saith niwrnod yr wythnos ar gyfer brecwast, cinio, danteithion ysgafn a choffi.
I gael manylion am berfformiadau, digwyddiadau neu unrhyw beth arall, ewch i brycheiniog.co.uk os gwelwch yn dda, neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01874 611622.


In December, the theatre takes a very interesting and gross look at history with two amazing Horrible Histories shows: Terrible Tudors and Awful Egyptians (Tuesday 4 – Saturday 8)! Just like fairy lights, attention is then firmly switched on to Christmas. Enjoy a festive sing along Christmas Celebration concert from Brecon Town Concert Band (Monday 10), and a magical evening of entertainment from The West End at Christmas (Wednesday 12), which includes hits from musicals and the best of Christmas song. In a production that all the family will love this Christmas, Ebenezer Scrooge is whisked away on a terrifying journey in a stage play of Charles Dickens’ classic tale, A Christmas Carol (Friday 14 – Sunday 16 December). Bringing the season, and indeed the year, to a close in style will be Only Men Aloud (Friday 21). The exceptional Welsh male voice choir are back to celebrate the last decade with some of their favourite songs.
Monthly events will continue into the Autumn Season: talks from The Arts Society Brecknock will now take place on the second Tuesday of the month, and this season will cover topics including Kyffin Williams (11 September), The Treasures of Far Cathay (9 October), Music & Art in the Age of Vermeer (13 November), and the History and Art of the Nativity Crib (11 December). Following the last sell-out club in June, Comedy Club will return on the last Friday of the month. Comedians this season will include Colin Hoult (28 September), Tom Wiggleworth (26 October) and Sam Fletcher (30 November).
The Andrew Lamont Gallery will house more high quality exhibitions this season. In September, the shortlisted artworks from the PromArt 2018 (7 – 23 September) competition will be displayed. The works respond to Prokofiev’s Peter & The Wolf. October’s exhibition will be Canalworks by Penny Hallas (5 October – 11 November), which explores natural processes and human activity, centred on a section of the Brecon and Monmouthshire Canal near Llangattock. The final exhibition of the year, From the Beacons to the Sea, (21 November – 22 December) is a ceramics exhibition from the South Wales Potters group.
Theatr Brycheiniog continues to offer a range of classes and activities throughout autumn, including Mid Wales Dance Academy, Chorus Line, Brecon Town Band, University of the Third Age and Pilates classes. The theatre has partnered with Beat It Percussion to offer more participatory, Dementia friendly, music making sessions for older people, Drums for All. New for Autumn Season are Lunchtime Uplift Choir Sessions, run by Tanya Walker of Alive & Kicking Choir. The sessions aim to inject participants’ weeks with a dose of wellbeing, health and happiness through singing.

The Waterfront continues to open for evening food service Tuesday – Saturday, serving a menu of delicious, freshly cooked cuisine. To book a table for pre-show dining, contact the theatre’s Box Office directly on 01874 611622. The Waterfront is also open seven days a week for breakfast, lunch, light bites and coffee.
For any details on performances, activities or anything else, please visit brycheiniog.co.uk or call the Box Office on 01874 611622.
Theatr Brycheiniog  
web site
: www.brycheiniog.co.uk/
Nia Sandford
e-mail: nia@brycheiniog.co.uk
Monday, August 20, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk