Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TIM RUDMANGwlad yr Iā, Llonyddwch AnesmwythIceland, An Uneasy CalmSad 15 Medi i Sul 11 Tachwedd Sat 15 September to Sun 11 NovemberOriel / Gallery 2     

TIM RUDMANGwlad yr Iā, Llonyddwch AnesmwythIceland, An Uneasy CalmSad 15 Medi i Sul 11 Tachwedd Sat 15 September to Sun 11 NovemberOriel / Gallery 2 ‘Iceland, an Uneasy Calm’ is a series of photographs taken in Iceland over eight years by Tim Rudman, who is acknowledged as one of the finest landscape photographers working today. This stunning collection will be exhibited in Gallery 2 at Aberystwyth Arts Centre from September 15th to November 11th 2018.

In his book of the same name Tim describes Iceland thus: 'The Land of Fire and Ice’, has a strong and omnipresent ‘Middle Earth’ feel to it. Evidence of its volcanic origin is everywhere. Geysers spurt, mud pools boil and steam billows from the ground. The central highlands are unpopulated and barren. Glistening glacial caps crown the mountains and extend long white fingers down to light-sucking lava deserts, whilst bible-black beaches lie fringed with white surf.
Thundering waterfalls abound, whilst craggy caves and peaks, often shrouded in mist and low cloud, provide a home to some of Iceland’s trolls and ‘hidden people'. In summer the days extend through the nights. In winter the nights eat up the days. Changes in the weather are frequent and storms can be spectacular. Brooding skies accentuate the already dramatic and sometimes eerie landscape where trolls lurk at night and get turned to stone by daylight. It is a land of myth and magic, of fearsome subterranean power and spectacular scenery.”

The photographs in the exhibition are printed in black and white and chemically duo-toned, giving the images enhanced depth. Tim Rudman is regarded as a master printer and his skills in the darkroom, coupled with his skills behind the camera, create images with a heightened sense and unexpected depths. The work is printed on Ilford Multigrade Warmtone Fibre based paper and the exhibition kindly supported by Ilford Photo.
Tim’s work is represented in numerous public and private collections, including the Victoria & Albert museum, London.Cyfres o ffotograffau yw 'Gwlad yr Iâ, Llonyddwch Anesmwyth / Iceland, an Uneasy Calm’ a gymerwyd yng Ngwlad yr Iâ dros wyth mlynedd gan Tim Rudman, a gydnabyddir i fod yn un o ffotograffwyr tirwedd gorau'r oes bresennol. Arddangosir y casgliad syfrdanol hwn yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth o Fedi 15fed tan Tachwedd 11eg 2018.
Yn ei lyfr yn dwyn yr un teitl, mae Tim yn disgrifio Gwlad yr Iâ fel hyn: 'Mae gan Wlad y Tân a'r Iâ deimlad 'Daear Ganol' cryf ac hollbresennol iddi. Gwelir tystiolaeth o'i dechreuad folcanig ym mhobman. Mae giserau yn chwythu, pyllau llaid yn berwi a stêm yn codi'n donnau o'r ddaear. Mae'r ucheldiroedd canolog yn amhoblog ac yn ddiffaith. Mae capiau rhewlifol disglair yn coroni'r mynyddoedd ac yn ymestyn bysedd gwynion hir i lawr i ddiffeithdiroedd lafa sy'n sugno'r golau, tra bod traethau purddu yn gorwedd gyda'u rhimynnau o ewyn gwyn.
Mae rhaeadrau taranllyd yn niferus, tra bod ogofeydd a chribau creigiog, yn aml wedi eu cuddio mewn niwl a chwmwl isel, yn rhoi cartref i rai o ellyllon a 'phobl gudd' Gwlad yr Iâ. Yn yr haf mae'r dydd yn ymestyn trwy'r nos. Yn y gaeaf mae'r nos yn bwyta'r dydd i fyny. Mae'r tywydd yn newid yn aml a gall y stormydd fod yn anhygoel. Mae wybrennau bygythiol yn amlygu'r dirwedd sydd eisoes yn ddramatig ac weithiau'n annaearol, lle mae ellyllon yn stelcian yn y nos ac yn troi'n garreg yng ngolau dydd. Mae'n wlad o fyth ac hud, o bŵer tanddaearol arswydus a golygfeydd ysblennydd.”
Mae'r ffotograffau yn yr arddangosfa wedi eu hargraffu mewn du a gwyn a'u harlliwio'n gemegol, sy'n rhoi dyfnder ychwaneol i'r delweddau. Ystyrir Tim Rudman yn feistr ar argraffu ac mae ei sgiliau yn yr ystafell dywyll, ynghyd â'i sgiliau y tu ôl i'r camera, yn creu delweddau gydag arddwysedd arbennig a dyfnderoedd annisgwyl. Argreffir y gwaith ar bapur Ilford Multigrade Warmtone arbennig a chefnogir yr arddangosfa yn garedig gan Ilford Photo.
Cynrychiolir gwaithTim mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat niferus, gan gynnwys amgueddfa Victoria & Albert yn Llundain.

Image: Kirkjufell. Selenium and thiourea toned silver gelatine. ©Tim Rudman
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberytwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, August 28, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk