Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SHERMAN THEATRE LAUNCHES NEW SCHEME TO DEVELOP NEW VOICES IN PLAYWRITING FROM DIVERSE BACKGROUNDS     

SHERMAN THEATRE LAUNCHES NEW SCHEME TO DEVELOP NEW VOICES IN PLAYWRITING FROM DIVERSE BACKGROUNDS This autumn Sherman Theatre will launch a new course which aims to introduce students aged 15-18 (GCSEs to A level) to writing for the stage. Led by Sherman Theatre Associate Director David Mercatali, Brad Birch, and other leading Welsh or Wales-based playwrights, Introduction to Playwriting will give participants a unique opportunity to explore writing for theatre. Participants will create characters and situations, take stories they feel passionately about and transform them into play form whilst discovering more about the techniques needed to write plays. Introduction to Playwriting is supported by Esmée Fairbairn Foundation.
Sherman Theatre is committed to both nurturing emerging Welsh and Wales-based talent and ensuring that anyone can pursue a career in the arts regardless of background. This major new scheme delivers on both of those commitments. Places on the course are free of charge and participants will have travel provided through a dedicated minibus to help ensure they can attend sessions. Furthermore, Sherman Theatre will particularly welcome sign-ups to the course from participants who may face barriers to involvement in the arts.
Alongside the New Welsh Playwrights Programme and JMK / Sherman Directors Group (for artists aged over 18 which are both generously supported by The Carne Trust) this new scheme forms part of what is now one the most comprehensive artist development programmes in the UK.
Sherman Theatre’s Artistic Director Rachel O’Riordan has said: “I am delighted to announce this new project; Sherman has been at the heart of new Welsh writing in recent years. We are so excited to mentor the next generation of writers. Most especially, we are delighted to provide opportunities for talented young people from backgrounds which may not make a career in the arts feel viable, or even tangible. We are committed to making these voices heard.”


Introduction to Playwriting will begin on Saturday 13 October at 10.00am. Anyone interested in booking a place should call 029 2064 6975 or email david.mercatali@shermantheatre.co.uk
Yr hydref hwn bydd Theatr y Sherman yn lansio cwrs newydd sy’n bwriadu cyflwyno disgyblion 15-18 oed (TGAU i Lefel A) i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan. Wedi’i arwain gan Gyfarwyddwr Cyswllt Theatr y Sherman David Mercatali a Brad Birch a dramodwyr Cymreig eraill neu’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru, bydd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn rhoi’r cyfle unigryw i gyfrannogwyr archwilio ysgrifennu ar gyfer y theatr. Bydd cyfrannogwyr yn creu cymeriadau a sefyllfaoedd, cymryd straeon maent yn angerddol amdanynt a’u trawsnewid i ffurf drama wrth ddarganfod mwy am y technegau sy’n angenrheidiol er mwyn ysgrifennu dramâu. Cefnogir Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan y Esmée Fairbairn Foundation.
Mae Theatr y Sherman yn ymrwymedig i feithrin talent newydd Cymreig a’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru a sicrhau bod unrhyw un yn medru dilyn gyrfa yn y celfyddydau beth bynnag fo’u cefndir. Mae’r cynllun newydd hwn o bwys yn cyflawni’r ddau ymrwymiad yma. Mae lleoedd ar y cwrs yn rhad ac am ddim a bydd trafnidiaeth yn cael ei ddarparu i’r cyfrannogwyr ar ffurf bws mini pwrpasol i helpu sicrhau eu bod yn medru mynychu’r sesiynau. At hynny, bydd Theatr y Sherman yn rhoi croeso neilltuol i’r cyfrannogwyr hynny sy’n arwyddo i fyny i’r cwrs sydd efallai’n wynebu rhwystrau wrth geisio ymrwymo â’r celfyddydau.
Yn gyfochrog â’r Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd a Grŵp Cyfarwyddwyr y JMK/Sherman (i artistiaid dros 18 mlwydd oed ill dau wedi’u cefnogi’n hael gan The Carne Trust) mae’r cynllun newydd hwn yn ffurfio un rhan o un o raglenni datblygu artistiaid mwyaf cynhwysfawr y DU bellach.
Mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman Rachel O’Riordan wedi dweud: “’Dwi wrth fy modd i fedru cyhoeddi’r prosiect newydd hon; mae’r Sherman wedi bod wrth wraidd ysgrifennu Cymreig newydd yn ddiweddar. Rydyn ni’n hynod gyffrous i gael mentora’r genhedlaeth nesaf o ysgrifennwyr. Yn fwy penodol, rydyn ni wrth ein boddau i fedru darparu cyfleoedd i bobl ifanc talentog o gefndiroedd ble efallai nad yw gyrfa yn y celfyddydau’n teimlo’n ymarferol, neu hyd yn oed yn wirioneddol. Rydyn ni’n ymrwymedig i sicrhau fod y lleisiau hynny’n cael eu clywed.”
Bydd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn dechrau ar Ddydd Sadwrn 13 Hydref am 10.00am. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynnu lle alw 029 2064 6975 neu ebostio david.mercatali@shermantheatre.co.uk

Sherman Theatre Cardiff  
web site
: https://www.shermantheatre.co.uk/
Venessa Williams
e-mail: vanessa.williams@shermantheatre.co.uk
Wednesday, September 05, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk