Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE MIKE PERRY: TIR/MôR LAND/SEA Oriel 1, 22ain Medi - 17eg Tachwedd Gallery 1, 22nd September - 17th November     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
MIKE PERRY: 
TIR/MôR LAND/SEA 
Oriel 1, 22ain Medi - 17eg Tachwedd
Gallery 1, 22nd September - 17th November
 Arddangosfa newydd Ffotogallery yn rhannu neges bwerus ynglyn â’r amgylchedd tir a môr yng Nghymru. Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal y sioe bryfoclyd hon yn Oriel 1, o ddydd Sadwrn 22ain Medi tan dydd Mercher 17eg Hydref.


New Ffotogallery exhibition has a hard-hitting message about the land and marine environments of Wales. Aberystwyth Arts Centre will host this thought provoking show in Gallery 1, Saturday the 22nd of September to Wednesday the 17th of October.

Artist yw Mike Perry sydd a’i waith yn ymgysylltu â materion amgylcheddol pwysig, yn enwedig y tensiwn rhwng gweithredoedd dynol ac ymyriadau yn yr amgylchedd naturiol, a’r bregusrwydd systemau eco y blaned. Arddangosfa bwysig newydd Ffotogallery yw Land/Sea sy’n dod â gweithiau diweddar ynghyd sy’n cyfeirio at sut mae bioamrywiaeth y tirwedd ac amgylchedd morol yn cael eu tanseilio a’u llygru gan esgeulustod dynol, camreoli amaethyddol a ceisio ennill elw byr-dymor yn hytrach na chynaliadwyedd hir-dymor.

Drwy ddefnyddio camera analog fformat mawr a chyfuno estheteg paentiog gyda naratif amgylcheddol ymyl galed, mae’r delweddau ffotograffig yn Wet Deserts yn dangos iechyd y tirwedd uchel mewn goleuni gwahanol i’r hyn y mae un wedi arfer ei weld mewn taflenni twristiaeth neu ddarluniau rhamantaidd a ffotograffi tirweddol. Mae Perry’n gosod ei olygon ar leoliadau cyffredin a rhai a gant eu hanwybyddu yma yng Nghymru, yn aml mewn mannau y cânt eu nodi fel ardaloedd o brydferthwch naturiol, ein parciau cenedlaethol. Nid yw’n cynnig golygfeydd awyrol ddramatig inni o dirweddau wedi’u llygru gan olew, ond yn hytrach delweddau agos, ongl-isel o brysgwydd wedi llosgi a thirweddau diffaith wedi’u heffeithio o dorri coed neu or-ffarmio dwys o ddefaid.

Corff o waith sy’n parhau yw Môr Plastig sy’n diffinio gwrthrychau wedi’u golchi i’r lan gan y môr mewn grŵpiau. Cyfres agored ydyw o ffotograffau wedi’u trefnu i Foteli, Esgidiau, Gridiau, Rhai Haniaethol, ac eraill. Mae Perry’n tynnu lluniau o’r pethau a ddarganfuwyd yn unigol, yn syth i’r camera gyda golau niwtral fflat. Drwy ddefnyddio camera eglurder-uchel i ddal y manylion, mae’r artist yn galluogi’r gwyliwr i ‘ddarllen’ y marciau a’r creithiau sydd wedi’u cerfio ar y gwrthrychau gan y cefnfor dros fisoedd, ac mewn rhai achosion blynyddoedd. Mae o’n dymuno i’r gwyliwr chwilfrydig gael y sialens o weld sut y gall peth sydd wedi’u lygru apelio’n esthetig. Yn ei eiriau ei hun, “yn ychwanegol i weld y darnau hyn fel symbolau o or-wneud a diffyg parch tuag at yr amgylchedd, rydw i hefyd yn eu gweld fel prawf o harddwch a phŵer natur i gerflunio ein byd.”

Mae gwaith Mike Perry yn gwrthsefyll cael ei gategoreiddio. Mae ffotograffi yn ganolog i’w waith, eto yn barhaus mewn perthynas a deialog aml-ochrog gyda phaentio a darlunio, cerflunio a chelf gosodol. Mae dylanwad minimaliaeth yn gryf gyda threfniannau cyfresol, gridiau, a diddordeb mewn ffurf, manylion arwynebol a haniaeth. Defnyddir ailadrodd motifau gweledol mewn cyrff penodol o weithiau fel strategaeth artistig sy’n gynyddol ac yn fwy o beth na’r rhannau bach, yn dod â gwahaniaethau cynnil i’r fei tra’n ein rhybuddio o’r canlyniadau dystopiaidd sydd i gynydd gwastraff a cham-reoli amgylcheddol.

Mae gwaith diweddaraf yr artist yn canolbwyntio ar yr arfodir a’r tirwedd garw yng Ngorllewin Cymru, ardaloedd agos i’r tyddyn y mae’n berchennog arno, a ble mae’n gweithredu’r arfer o blannu coed brodorol sy’n adfer ac yn cynnal y bioamrywiaeh naturiol. Drwy gasglu a chymryd ffotograffau o bethau wnaed gan ddyn sydd wedi’u golchi i’r lan ar y traeth, a chofnodi mewn manylder fforensig y tirwedd newidiol o’n hamgylch, mae Perry’n ein rhybuddio o effaith andwyol dyn ar y system eco, ond yn ogystal prydferthwch y blodau a phlanigion, a tueddiad natur i adnewyddu ei hun, hyd yn oed yng ngwyneb gwrthdaro.

Curadwyd yr arddangosfa gan David Drake, Ffotogallery, a Ben Borthwick, Canolfan Gelfyddydol Plymouth. Mae’n cynnwys gwaith sonig sy’n archwilio themàu’r arddangosfa grewyd gan yr artist a’r cyfansoddwr Matthew Lovett. Mae cyhoeddiad Ffotogallery sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa yn cynnwys cyfraniadau gan yr ysgrifenwyr George Monbiot a Skye Sherwin.


Mike Perry is an artist whose work engages with significant and pressing environmental issues, in particular the tension between human activity and interventions in the natural environment, and the fragility of the planet's ecosystems. Land/Sea is a major new Ffotogallery exhibition which brings together recent bodies of work addressing how the natural biodiversity of landscapes and marine environments is undermined and made toxic by human neglect, agricultural mismanagement and the pursuit of short-term profit at the expense of long-term sustainability.

Using a large format analogue camera and combining painterly aesthetics with a hard edged environmental narrative, the photographic images in Wet Deserts shed a very different light on the health of the upland landscape than one is accustomed to seeing in tourist brochures or romantic paintings and landscape photography. Perry focuses his gaze on mundane and typically overlooked locations here in Wales, often in places commonly referred to as areas of natural beauty, our national parks. He does not offer us dramatic aerial vistas of oil polluted landscapes, but low-angle, near distance images of charred scrubland and landscapes left barren from tree-felling or over-intensive sheep-farming. Môr Plastig (Welsh for ‘plastic sea’) is an ongoing body of work that classifies objects washed up by the sea into groupings. It is an open series of photographs ordered into Bottles, Shoes, Grids, Abstracts, and others. Perry photographs the found objects individually, straight to camera with a flat neutral light. By using a high-resolution camera to capture the surface detail, the artist allows the viewer to ‘read’ markings and scars etched into the objects by the ocean over months, and in some cases years. He wants the viewer to be intrigued and challenged by how a polluting object can be so aesthetically appealing. In his own words, “in addition to seeing these pieces as symbols of over-consumption and disregard for the environment, I also see them as evidence of the beauty and power of nature to sculpt our world”.

Mike Perry’s work resists easy categorisation. Photography is central to his practice, yet always in its multifaceted relationship to and dialogue with painting and drawing, sculpture and installation art. The influence of Minimalism is strong with serial arrangements, grids, and an interest in form, surface detail and abstraction. Repetition of visual motifs in specific bodies of work is deployed as an artistic strategy that is cumulative and greater than its parts, teasing out subtle differences whilst alerting us to the dystopian consequences of waste proliferation and environmental mismanagement.

The artist’s most recent work has focused on the coastline and rugged landscapes of West Wales, areas close to the smallholding he owns, on which he puts into practice the planting of native trees that restore and sustain the natural biodiversity. By collecting and photographing man-made objects washed up on the beaches, and recording in forensic detail the changing landscape around us, Perry alerts us to man’s negative impact on the ecosystem, but also to the beauty of the flora and fauna, and nature’s propensity to renew itself, even in the face of such adversity.

The exhibition is curated by David Drake, Ffotogallery, and Ben Borthwick, Plymouth Arts Centre. It includes a sonic work exploring the exhibition themes made by the artist and composer Matthew Lovett. The accompanying Ffotogallery publication includes contributions from the writers George Monbiot and Skye Sherwin.Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, September 18, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk