Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Nelson Mandela Centenary Exhibition comes to Wales Millennium Centre alongside Black History Month celebrations     

Nelson Mandela Centenary Exhibition comes to Wales Millennium Centre alongside Black History Month celebrations

Marking 100 years since the iconic leader’s birth, the Nelson Mandela Centenary Exhibition joins a programme of Black History Month events celebrating Black history, arts and culture

The Nelson Mandela Centenary Exhibition opens at Wales Millennium Centre on 5 October during Black History Month, the nationwide celebration of Black history, arts and culture.

The major free exhibition explores six themes of the iconic leader’s life – Character, Comrade, Leader, Prisoner, Negotiator and Statesman – tracing his Long Walk to Freedom through a series of dramatic visual panels, films, artefacts and a Children’s Trail. It is jointly presented by the Apartheid Museum in South Africa, Anti-Apartheid Movement Archives and Southbank Centre, marking the centenary of Nelson Rolihlahla Mandela’s birth (1918 – 2013).

The Nelson Mandela Centenary Exhibition opened at London’s Southbank Centre in July, attended by the Duke and Duchess of Sussex, after various successful iterations of the exhibition around the world. The exhibition comes to Wales Millennium Centre, Cardiff for its second-ever UK outing from 5 October until 18 November.

Items in the exhibition include one of the pick axes which Mandela and his colleagues used in the lime quarry on Robben Island, and a letter of thanks from Mandela to the British public, written on the 16 April 1990, the day he attended the Nelson Mandela: An International Tribute for a Free South Africa concert at Wembley Stadium.

Former Secretary of State for Wales and anti-apartheid leader, Lord Peter Hain, who is author of Mandela: His Essential Life and Chair of the London Mandela Centenary Committee said:

“I’m delighted that the magnificent Mandela Centenary Exhibition is coming to Wales’ national arts centre – Wales Millennium Centre – this autumn. It has drawn huge crowds at the Southbank Centre in London – from all walks of life and of all ages. It is a ‘must-see’ which depicts the anti-apartheid struggle and Mandela’s vision of non-racial rainbow democracy based upon justice, equality and human rights. I hope that many people from across Wales get the opportunity to see this important free exhibition while it is in Cardiff”.

The exhibition hosted by Wales Millennium Centre will also feature artefacts from prominent Cardiff activist and founder of the Wales Anti-Apartheid Movement, Hanef Bhamjee. Mr Bhamjee, who met and was inspired by Nelson Mandela as a 10-year-old living in South Africa, later moved to the UK and set up the Anti-Apartheid Movement in Wales, which went on to become one of the largest and most active hubs of campaigners in the world.

Nelson Mandela commented during his 1998 visit to Cardiff:

“The Wales Anti-Apartheid Movement spoke for a people who cared for our freedom as their own.”

More Nelson Mandela events and Black History Month celebrations at the Centre

In addition to the Nelson Mandela Centenary Exhibition (5 October – 18 November, 10am daily, free) there will be a programme of supporting activities and Black History Month events at Wales Millennium Centre, which people can plan their visit around.

Schools Trail (5 October – 18 November, free)
Students, school pupils and families will be able to learn about the historical context of apartheid and Mandela’s life-long struggle against racism and violent oppression through the interactive youth trail, associated with the Nelson Mandela Children’s Fund. A free bilingual handout will be available at Wales Millennium Centre.

Black History Month in Ffresh (6, 13 & 20 October, 8pm, £15 per event)
A series of Saturday evening events presented by Race Council Cymru and Wales Millennium Centre around the themes of The Windrush Generation (6 Oct), African Dance and Storytelling (13 Oct) and Youth Icons (20 Oct).

Young Icons of Black Wales (20 October, 11am – 6pm, free)
Race Council Cymru’s Black History Month Wales Youth Forum present an extravaganza celebrating and showcasing the young talent of Black Wales. The full day of performances will be compered by Christopher Nation, co-ordinator of Black History Youth Forum, and musician Miss Ify Iwobi.

Making a Stand - Panel Discussion (1 November, 6pm, free)
Hosted by Wales Millennium Centre and Stand up to Racism Wales, Joe Redmond has invited key members of the community to discuss freedom of speech in society today, reflecting on Nelson Mandela's life, his work, and his commitment to the anti-apartheid movement.

Nelson Mandela: Songs & Stories (9 November, 9pm, £15)
Joined by local musicians and spoken word writers, Keith Murrell presents a night of songs and stories inspired by the life of Nelson Mandela.

For more information on each of the events at Wales Millennium Centre visit wmc.org.uk or call 029 2063 6464

For the full programme of Black History Month Wales events visit bhmwales.org.uk
Twitter - @Mandela100UK
Facebook - @Mandela100UK
#Mandela100UK

Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru ochr yn ochr â dathliadau Mis Hanes Pobl Dduon


Bydd Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela, sy'n cofnodi can mlynedd ers geni'r arweinydd eiconig, yn dod yn rhan o raglen o ddigwyddiadau ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon fydd yn dathlu hanes, celfyddydau a diwylliant pobl dduon

Bydd Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 5 Hydref yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon, dathliad cenedlaethol o hanes, celfyddydau a diwylliant pobl dduon.

Bydd yr arddangosfa o bwys, sydd am ddim, yn ystyried chwe thema ym mywyd yr arweinydd eiconig – Cymeriad, Cymrawd, Arweinydd, Carcharor, Trafodwr a Gwladweinydd – gan ddilyn ei Daith Hir at Ryddid drwy gyfres o baneli gweledol, ffilmiau, gwrthrychau a Llwybr Plant. Mae'r arddangosfa'n cael ei chyflwyno ar y cyd gan yr Amgueddfa Apartheid yn Ne Affrica, Archifau'r Mudiad Gwrth-Apartheid a Chanolfan Southbank, gan nodi can mlynedd ers geni Nelson Rolihlahla Mandela (1918 – 2013).

Agorodd Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela yng Nghanolfan Southbank Llundain ym mis Gorffennaf, lle roedd Dug a Duges Sussex yn bresennol, ar ôl sawl dangosiad llwyddiannus o gwmpas y byd. Daw'r arddangosfa i Ganolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ar gyfer yr ail ddangosiad erioed yng ngwledydd Prydain, a hynny rhwng 5 Hydref a 18 Tachwedd.

Bydd eitemau yn yr arddangosfa yn cynnwys caib y bu Mandela a'i gyd-garcharorion yn ei defnyddio yn y chwarel galch ar Ynys Robben, a llythyr o ddiolch gan Mandela i'r cyhoedd ym Mhrydain, a ysgrifennwyd ar 16 Ebrill 1990, a diwrnod y bu yng nghyngerdd Nelson Mandela: Teyrnged Ryngwladol i Dde Affrica Rydd yn Stadiwm Wembley.

Meddai cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac un o arweinwyr y mudiad gwrth-apartheid, yr Arglwydd Peter Hain, sef awdur Mandela: His Essential Life a Chadeirydd Pwyllgor Canmlwyddiant Mandela Llundain:

"Rwy'n falch iawn bod Arddangosfa Canmlwyddiant Mandela yn dod i ganolfan celfyddydau cenedlaethol Cymru – Canolfan Mileniwm Cymru – yr hydref yma. Mae wedi denu torfeydd i Ganolfan Southbank yn Llundain – pobl o bob oedran ac o bob cefndir. Mae'n arddangosfa y dylai pawb ei gweld, sy'n portreadu'r frwydr yn erbyn apartheid a gweledigaeth Mandela o ddemocratiaeth enfys nad oedd wedi'i seilio ar hil ond ar gyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau dynol. Rwy'n gobeithio y bydd llawer o bobl o bob rhan o'r wlad yn cael cyfle i ddod i weld yr arddangosfa bwysig yma am ddim tra bydd hi yng Nghaerdydd".

Bydd yr arddangosfa, sy'n cael ei chynnal gan Ganolfan Mileniwm Cymru, hefyd yn cynnwys gwrthrychau gan ymgyrchydd blaenllaw o Gaerdydd, sefydlydd Mudiad Gwrth-Apartheid Cymru, sef Hanef Bhamjee. Cyfarfu Mr Bhamjee â Nelson Mandela pan oedd yn fachgen deng mlwydd oed yn byw yn Ne Affrica, a chael ei ysbrydoli ganddo. Symudodd i Gymru yn ddiweddarach a sefydlu'r Mudiad Gwrth-Apartheid yma, a daeth mudiad Cymru i fod yn un o'r grwpiau o ymgyrchwyr mwyaf gweithgar yn y byd.

Yn ystod ei ymweliad â Chaerdydd yn 1998, dywedodd Nelson Mandela:

"Roedd Mudiad Gwrth-Apartheid Cymru yn cynrychioli pobl oedd yn poeni am ein rhyddid ni fel eu rhyddid nhw'u hunain".

Rhagor o ddigwyddiadau Nelson Mandela a dathliadau Mis Hanes Pobl Dduon yn y Ganolfan

Yn ogystal ag Arddangosfa Canmlwyddiant Nelson Mandela (5 Hydref – 18 Tachwedd, 10am, am ddim), bydd rhaglen o weithgareddau eraill a digwyddiadau ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a gall pobl drefnu eu hymweliad â'r arddangosfa ar sail hynny.

Llwybr Ysgolion (5 Hydref – 18 Tachwedd, am ddim)
Bydd myfyrwyr, disgyblion ysgol a theuluoedd yn gallu dysgu am gyd-destun hanesyddol apartheid a brwydr oes Mandela yn erbyn hiliaeth a gormes treisgar drwy'r llwybr ieuenctid rhyngweithiol, sy'n gysylltiedig â Chronfa Blant Nelson Mandela. Bydd taflen ddwyieithog ar gael am ddim yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mis Hanes Pobl Dduon yn Ffresh (6, 13 a 20 Hydref, 8pm, digwyddiadau yn £15 yr un)
Cyfres o ddigwyddiadau nos Sadwrn wedi'u cyflwyno gan Gyngor Hil Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru ar themâu Cenhedlaeth Windrush (6 Hydref), Adrodd Straeon a Dawns Affricanaidd (13 Hydref) ac Eiconau Ieuenctid (20 Hydref).

Eiconau Ifanc Cymru Ddu (20 Hydref, 11am – 6pm, am ddim)
Fforwm Ieuenctid Cymru Mis Hanes Pobl Dduon Cyngor Hil Cymru yn cyflwyno sioe i ddathlu ac arddangos doniau ifanc Cymru Ddu. Bydd y diwrnod llawn o berfformiadau yn cael eu cyflwyno gan Christopher Nation, cydlynydd Fforwm Ieuenctid Hanes Pobl Dduon, a'r cerddor Miss Ify Iwobi.

Gwrthsefyll – Trafodaeth Panel
Yn y drafodaeth panel yma wedi’i threfnu gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Stand Up to Racism Cymru, mae Joe Redmond wedi gwahodd aelodau allweddol o’r gymuned i drafod rhyddid i lefaru yn ein cymdeithas ni heddiw, gan adlewyrchu ar fywyd, gwaith ac ymrwymiad Nelson Mandela i’r symudiad gwrth-apartheid.

Nelson Mandela: Caneuon a Straeon (9 Tachwedd, 9pm, £15)
Yng nghwmni awduron gair llafar a cherddorion lleol, bydd Keith Murrell yn cyflwyno noson o ganeuon a straeon sydd wedi'u hysbrydoli gan fywyd Nelson Mandela.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ewch i yganolfan.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6464

I weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau Mis Hanes Pobl Dduon Cymru ewch i bhmwales.org.uk
Twitter - @Mandela100UK
Facebook - @Mandela100UK
#Mandela100UK
Wales Millennium Centre  
web site
: http://wmc.org.uk/
Elin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Wednesday, September 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk