Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

‘Cyfraniad Sylweddol’: CBCDC a Phrifysgol De Cymru yn croesawu Adolygiad Annibynnol yr Arglwydd Murphy o Ddarpariaeth Conservatoire yng Nghymru     

‘Cyfraniad Sylweddol’: CBCDC a Phrifysgol De Cymru yn croesawu Adolygiad Annibynnol yr Arglwydd Murphy o Ddarpariaeth Conservatoire yng Nghymru Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Phrifysgol De Cymru wedi croesawu cyhoeddiad adolygiad annibynnol yr Arglwydd Murphy o ddarpariaeth conservatoire a chelfyddydau perfformio mewn Addysg Uwch yng Nghymru.
Mae gan Gymru draddodiad cyfoethog o gynhyrchu artistiaid ac ymarferwyr celfyddydau o’r radd flaenaf. Mae’r adroddiad yn nodi bod CBCDC, fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru, yn chwarae rôl hollbwysig mewn darparu addysg a hyfforddiant yn y model conservatoire fel rhan o fywyd diwylliannol Cymru. Mae’n egluro mai Prifysgol De Cymru yw darparwr mwyaf addysg uwch ym maes diwydiannau creadigol a diwylliannol yng Nghymru, ac mae’n talu teyrnged i ddatblygiad y Coleg ers 2006 fel aelod o Grŵp Prifysgol De Cymru. Mae’r Arglwydd Murphy yn cynnig argymhellion ar gyfer cyllido i gefnogi model addysgu nodweddiadol CBCDC fel conservatoire o’r radd flaenaf, ac yn awgrymu opsiynau ar gyfer datblygu rôl genedlaethol y Coleg yn y dyfodol.
Gyda’r nod a rennir o ddatblygu i’r eithaf botensial y Coleg yn y dyfodol, bydd Byrddau Prifysgol De Cymru a CBCDC yn gweithio gyda’u timau gweithredol i ystyried argymhellion yr adroddiad, ar y cyd â CCAUC a Llywodraeth Cymru.
Dywedodd John Derrick, Cadeirydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol De Cymru:
“Y celfyddydau perfformio yw un o’r sectorau mwyaf egnïol a chyflym ei dwf yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyfleoedd amrywiol a chyffrous i bobl ifanc talentog ledled Cymru.
“Mae dewis yr Athro Helena Gaunt yn Brifathro newydd y Coleg a phenodiadau diweddar i Fwrdd CBCDC yn ein gosod ni gyd mewn sefyllfa gref i fanteisio ar gyfleoedd y dyfodol. Mae Bwrdd CBCDC yn edrych ymlaen at ystyried y cyfleoedd a amlinellir yn y ddogfen hon a gweithio gyda’r timau arweinyddiaeth i roi sylw i’w argymhellion a’r cyfleoedd. Rydym yn edrych ymlaen at archwilio ffyrdd pellach o gydweithio gyda phartneriaid ar draws y celfyddydau, diwydiant ac addysg er mwyn darparu’r dalent gywir ar gyfer twf yn y dyfodol.”

Meddai Gareth Williams, Cadeirydd Prifysgol De Cymru a chyn Gadeirydd Bwrdd CBCDC:
“Mae adroddiad yr Arglwydd Murphy yn gyfraniad sylweddol i’n syniadaeth. Mae Coleg Brenhinol Cymru wedi profi ei allu yn y blynyddoedd diwethaf i gystadlu ar flaen ei grŵp cymheiriaid rhyngwladol. Rydym wedi gweld y conservatoire cenedlaethol yn mynd o nerth i nerth ac felly, fel Grŵp Prifysgol De Cymru, croesawn yn fawr y cyfle i ymgysylltu â’r Adolygiad fel y gallwn roi ystyriaeth ddofn i’r ffordd orau i sicrhau y gall Coleg Brenhinol Cymru barhau i dyfu ei rôl mewn darparu perfformwyr ac ymarferwyr medrus iawn i’r diwydiannau creadigol a diwylliannol.”
Meddai’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:
“Rwy’n ddiolchgar dros ben i’r Arglwydd Murphy am gytuno i arwain yr adolygiad hwn ac am gynhyrchu adroddiad sy’n nodi’n glir sut y gallem gefnogi a datblygu darpariaeth conservatoire yng Nghymru. Croesawaf yr argymhellion hyn.
“Mae’r diwydiannau creadigol yn ffynnu yng Nghymru ac mae’n hollbwysig y gall y diwydiannau hynny barhau i recriwtio pobl sydd â’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen arnynt. Rhaid i ddarpariaeth conservatoire a chelfyddydau perfformio mewn addysg uwch yng Nghymru fod o’r ansawdd uchaf ac mae’n cyd-fynd â’n Cenhadaeth Genedlaethol ehangach, sef y dylem gefnogi rhagoriaeth lle bynnag y’i ceir.
“Bydd Llywodraeth Cymru a CCAUC yn parhau i weithio’n agos gyda CBCDC, Prifysgol De Cymru ac eraill i sicrhau bod darpariaeth conservatoire a chelfyddydau perfformio cysylltiedig yn parhau’n fywiog yng Nghymru a’i bod o’r safon uchaf.”

Gellir gweld datganiad llawn yr Ysgrifennydd Addysg trwy'r ddolen ganlynol:
https://beta.llyw.cymru/adolygu-darpariaeth-y-conservatoire-ar-celfyddydau-perfformio-2017


‘A Significant Contribution’: RWCMD & USW Welcome Lord Murphy’s Independent Review of Conservatoire Provision in Wales
The Royal Welsh College of Music & Drama and the University of South Wales have welcomed the publication of Lord Murphy’s independent review of conservatoire and performing arts provision in Higher Education in Wales.
Wales has a rich tradition of producing world class artists and arts practitioners. The report notes that RWCMD, as Wales’s National Conservatoire, plays a pivotal role in providing intensive education and training in the conservatoire model as part of the cultural life of Wales. It explains that USW is Wales’s largest provider of higher education in the creative and cultural industries sphere, and pays tribute to the College’s development since 2006 as a member of the University of South Wales Group. Lord Murphy advances recommendations for funding to support the characteristic teaching model of RWCMD as a world class conservatoire, and suggests options for future development of the College’s national role.
With the shared aim of maximising the College’s future potential, the Boards of USW and RWCMD will work with their executive teams to consider the recommendations of the report, in conjunction with HEFCW and the Welsh Government.
John Derrick, Chairman of the Royal Welsh College of Music & Drama and a member of the USW Board of Governors, said:
“The performing arts is one of the most vibrant and rapidly growing sectors in Wales, offering diverse and exciting opportunities for talented young people across Wales.
“The College’s recent selection of Professor Helena Gaunt as the new Principal and recent appointments to the RWCMD Board place all of us in a strong position to capitalise on future opportunities. The RWCMD Board looks forward to considering the opportunities outlined in this document and working with the leadership teams to consider its recommendations and opportunities. We look forward to exploring further collaboration with partners across the arts, industry, and education to deliver the right talent for future growth.”
Gareth Williams, Chair of the University of South Wales and a former Chair of the RWCMD Board, said:
“Lord Murphy’s report is a significant contribution to our thinking. The Royal Welsh College has proved its ability in recent years to compete at the forefront of its international peer group. We’ve seen the national conservatoire go from strength to strength and so as the USW Group we warmly welcome the opportunity to engage with the Review so that we can have the deepest possible consideration of the best way to ensure that the Royal Welsh College can continue to grow its role in delivering highly skilled performers and practitioners to the creative and cultural industries.”
Education Secretary, Kirsty Williams said:
“I am immensely grateful to Lord Murphy for having agreed to lead this review and for having produced a report which so clearly sets out how we might support and develop conservatoire provision in Wales. I welcome these recommendations.
“The creative industries sector is burgeoning in Wales and it is vital that those industries can continue to recruit people with the skills and expertise they need. Conservatoire and performing arts provision in higher education in Wales must be of the highest quality and it is in keeping with our wider National Mission that we should support excellence wherever it is to be found.
“The Welsh Government and HEFCW will continue to work closely with RWCMD, USW and others to ensure that conservatoire and related performing arts provision remains buoyant in Wales and is of the highest quality.”

The Education Secretary’s full statement can be seen via the following link:
https://beta.gov.wales/review-conservatoire-and-performing-arts-provision-2017


Royal Welsh College of Music and Drama  
web site
: www.rwcmd.ac.uk
Helen Dunning
e-mail: Helen.Dunning@rwcmd.ac.uk
Thursday, October 25, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk