Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

    
Richard Davies to be commemorated with sand portrait on Ynyslas Beach for Danny Boyle's armistice commission.
Cyhoeddwyd mai Richard Davies, a gollodd ei fywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, fydd yn cael ei goffáu gan bortread tywod graddfa fawr yn Ynyslas ar gyfer comisiwn Cadoediad Danny Boyle, Pages of the Sea. Ar ddydd Sul 11 Tachwedd, gwahoddir y cyhoedd i ymgynnull ar un o ddeg ar hugain o draethau o gwmpas y DU a Gweriniaeth Iwerddon ar lanw isel am weithgred goffa anffurfiol ledled y wlad ar gyfer y dynion a'r menywod a adawodd eu glannau cartref yn ystod y Y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd portread graddfa fawr o Richard Davies, ddylunwyd gan artistiaid tywod, Sand in your Eye, yn cael ei lunio yn y tywod ar draeth Ynyslas, i’w olchi ymaith wrth i'r llanw ddod i mewn. Yn ogystal, gofynnir i'r cyhoedd ymuno trwy greu silwetau o bobl yn y tywod, i gofio'r miliynau o fywydau a gollwyd neu a newidiwyd am byth gan y gwrthdaro. Bydd pob un o'r traethau sy'n cymryd rhan yn y prosiect yn coffáu colledion gwahanol o'r RhByd1af.

Ganed Richard Davies yn y Borth ar 29 Rhagfyr 1863. Yn briod â Mary Davies, roedd ganddynt chwech o blant ac roedd Richard yn gweithio fel labrwr yn ogystal â bod yn Llyngheswr Brenhinol wrth gefn. Cafodd ei alw'n ôl i'w lifrau ar ddechrau'r rhyfel a’i benodi i i’r dreill-long HM Evangel. Fe'i defnyddiwyd ar gyfer dyletswyddau gwrth-danforol ym Môr Iwerddon, gan hwylio o'i gorsaf yn Aberdaugleddau. Ar 25 Mawrth 1917, roedd Evangel ar batrôl oddi ar Milffwrdd pan drawodd ffrwydryn a osodwyd gan y llong danfor Almaenig UC-48. Fe suddodd gyda cholled 25 o fywydau. Roedd Richard (54) ymhlith y dynion a laddwyd y diwrnod hwnnw. Adferwyd ei gorff o'r môr, a chladdwyd ef ym Mynwent Methodistiaid Calfinaidd Pen-y-garn, Tirymynach yng Ngheredigion.

Gwahoddwyd y bardd Carol Ann Duffy gan Boyle i ysgrifennu cerdd newydd, a fydd yn cael ei darllen gan unigolion, teuluoedd a chymunedau wrth iddynt ymgasglu ar draethau ar 11 Tachwedd. Mae’r gerdd, Y Clwyf mewn Amser, hefyd ar gael ar-lein.

Mae'r gwaith yn cael ei gomisiynu a'i gynhyrchu gan 14-18 NOW, ac mae'n benllanw'r rhaglen bum mlynedd o gomisiynau celfyddydol i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe'i cyflwynir gyda sefydliadau partner ledled y DU: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; Activate Performing Arts; Creative Foundation; Eden Project; National Theatre Scotland; Nerve Centre; Sunderland Culture; Taliesin. Mae'r gwaith mewn cydweithrediad â Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth; The Grand Theatre of Lemmings; Magna Vitae; MOSTYN; SeaChange Arts; Cyngor Abertawe; Prifysgol Abertawe; Theatre Orchard; a Visit Blackpool. Gwahoddwyd pob un i greu eu digwyddiad eu hunain gan ganolbwyntio ar y celf tywod ar y traeth a darlleniad y gerdd ac sy’n adlewyrchu aberth eu cymuned leol. Cefnogir gan y Loteri Genedlaethol a'r Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, gyda chefnogaeth bellach gan Backstage Trust, Bloomberg Philanthropies, Sefydliad Calouste Gulbenkian (Cangen y DU) and National Rail.Gall y cyhoedd weld pa draethau sy’n cymryd rhan drwy fynd i www.pagesofthesea
#PagesoftheSea

Richard Davies, who lost his life in the First World War, will be commemorated by a large-scale sand portrait for Danny Boyle’s Armistice commission Pages of the Sea it was announced today. On Sunday 11 November, the public is invited to assemble at one of thirty-two beaches around the UK and the Republic of Ireland at low-tide for an informal, nationwide gesture of remembrance for the men and women who left their home shores during the First World War.

A large-scale portrait of Richard Davies designed by sand artists Sand In Your Eye, will be drawn into the sand on the beach and washed away as the tide comes in. In addition, the public will be asked to join in by creating silhouettes of people in the sand, remembering the millions of lives lost or changed forever by the conflict. Each of the beaches taking part in the project will commemorate a different WW1 casualty.

Richard was born at Borth on 29 December 1863, and married in 1878, residing with his wife, Mary Davies, and their 6 children at 5, Wesleyan Place, Borth. Richard worked as a labourer prior to the war but was also a Royal Naval Reservist. He was recalled to the colours at the outbreak of war, and was posted to HM Trawler Evangel. She was used for anti-submarine duties in the Irish Sea, sailing from her base at Milford Haven. On 25 March 1917, Evangel was on patrol off Milford when she struck a mine which had been laid by the German submarine UC-48, and sank with the loss of 25 lives. Richard was among the men killed that day, and was 54 years old. His body was recovered from the sea, and he was buried at Penygarn Calvinistic Methodist Cemetery, Tirymynach.

Poet Carol Ann Duffy has been invited by Boyle to write a new poem, which will be read by individuals, families and communities as they gather on beaches on 11 November. The Wound in Time will be read by individuals, families and communities as they gather on beaches on 11 November and is also available online.

The work is commissioned and produced by 14-18 NOW, and is the culmination of the five-year programme of arts commissions marking the First World War centenary. It is delivered with partner organisations across the UK: National Trust; Activate Performing Arts; Creative Foundation; Eden Project; National Theatre Scotland; Nerve Centre; Sunderland Culture; Taliesin. The work is in association with Aberystwyth Arts Centre; The Grand Theatre of Lemmings; Magna Vitae; MOSTYN; SeaChange Arts; Swansea Council; Swansea University; Theatre Orchard; and Visit Blackpool. Each has been invited to create their own event centering around the sand art on the beach and reading of the poem, tailored to reflect the sacrifices of their local community. Supported by The National Lottery and the Department for Digital, Culture, Media and Sport, with additional support from Backstage Trust, Bloomberg Philanthropies, Calouste Gulbenkian Foundation (UK Branch) and National Rail.

The public can see which beaches are taking part by visiting www.pagesofthesea.org.uk
#PagesoftheSea
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, November 06, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk