Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRETHEATR DROS NEWID THEATRE FOR CHANGE Mis Tachwedd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth November, Aberystwyth Arts Cent     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRETHEATR DROS NEWID
THEATRE FOR CHANGE
Mis Tachwedd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
November, Aberystwyth Arts Cent Dros tymor yr hydref eleni mae rhaglen Theatr Dros Newid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn dychwelyd – cyfres o berfformiadau wedi’u dylunio i’n hatgoffa ni am faterion gwleidyddol a moesol sy’n bwysig yn ein byd heddiw, a gofyn cwestiynau am sut y dylwn ni ymdrin â nhw.

Y thema eleni yw Ymfudiad a Chyfiawnder.

Yn cychwyn y tymor yw Heart of Darkness (Tach. 16 & 17), addasiad aml-gyfrwng gwefreiddiol o nofel Joseph Conrad, sef yr ysbrydoliaeth am y ffilm Apocalypse Now. Mae’r sioe yn teithio prif theatrau Prydain ar ôl agor yn Aberystwyth.

Nesaf, mae’r dawnsiwr Kathak poblogaidd Aakash Odedra yn dychwelyd am ei drydydd ymweliad gyda chwmni newydd o ddawnswyr rhyngwladol i archwilio twf senoffobia, gwrthdaro ac atal rhyddid i lefaru yn #JeSuis (Tach. 24).

Mae’r trydydd cynhyrchiad, Evros, the Crossing River (Tach. 28) yn cyflwyno cwmni rhyngwladol arall sy’n archwilio drwy ddrama, symud a chân canlyniadau difäol y sefyllfa yn Syria, gan edrych am obaith yn y pen draw.

Mae’r Canolfan y Celfyddydau wedi partneru gydag Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth i gynnig sgyrsiau ac arddangosfeydd i archwilio’r materion sy’n cael eu codi gan y cynyrchiadau. Bydd #JeSuis yn cael ei dilyn gan sgwrs rhwng Dr. Ajmal Hussain o Adran Cymdeithaseg Prifysgol Manceinion a dau o ddawnswyr y sioe, wedi’i threfnu gan y Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Feirniadol a Diwylliannol a Hilio. Bydd Evros yn cael ei ragymadrodd gydag arddangosfa o gelf a gwybodaeth am Argyfwng Ffoaduriaid Syria, wedi’i curadu gan y darlithydd Dr. Gillian McFadyen.

Mae’r perfformiadau yn cymryd lle drwy fis Tachwedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, gyda thocynnau ar werth yn barod. Mae tocynnau ar gael i’w prynu o’r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232, neu ar-lein ar www.aberystwythartscentre.co.uk.
This autumn Aberystwyth Arts Centre brings back their Theatre for Change programme – a series of performances designed to remind us about political and moral issues that are important in our world today, and ask questions about how we should deal with them.


This year the theme is Migration and Justice.

Starting the season is Heart of Darkness (Nov. 16 & 17), a thrilling multi-media adaptation of Joseph Conrad’s novel, which was the inspiration for the film Apocalypse Now. The play is touring major theatres in the UK after opening in Aberystwyth.

Next, the popular Kathak dancer Aakash Odedra returns for his third visit with a new company of international dancers exploring the rise of xenophobia, conflict and the suppression of free speech in #JeSuis (Nov. 24).

The third production, Evros, the Crossing River (Nov. 28), presents another international company who explore through drama, movement and song the devastating consequences of the situation in Syria, and looks for hope in the end.

The Arts Centre has teamed up with Aberystwyth University’s Department of International Politics to offer talks and exhibitions to explore the issues raised in the productions. #JeSuis will be followed by a discussion between Dr. Ajmal Hussain of the Manchester University Sociology Department and two of the show’s dancers, arranged by the Critical and Cultural Politics and Racialisation Research Group. Evros will be prefaced by an exhibition and information display about the Syrian Refugee Crisis curated by lecturer Dr. Gillian McFadyen.


These performances take place throughout November at the Aberystwyth Arts Centre, with tickets on sale now. Tickets can be bought from the Box Office on 01970 623232, or online at www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Thursday, November 08, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk