Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

NATIONAL THEATRE WALES INVITES WELSH WOMEN ARTISTS TO SUBMIT IDEAS FOR A 10TH ANNIVERSARY PRODUCTION     

NATIONAL THEATRE WALES INVITES WELSH WOMEN ARTISTS TO SUBMIT IDEAS FOR A 10TH ANNIVERSARY PRODUCTION RADICAL CREATURES IS A NEW INITIATIVE CALLING FOR ORIGINAL IDEAS FOR PERFORMANCE EXAMINING WHAT IT’S LIKE TO BE A WELSH WOMAN TODAY

In a new initiative called Radical Creatures, NTW are inviting Welsh women artists to submit extraordinary, original ideas that explore what it means to be a woman in Wales today.

Shortlisted artists will be paired with industry professionals who will mentor them to help them develop their proposal. The winning idea will then become a fully-staged production in 2020, as part of NTW’s 10th birthday season.

Announcing the call-out, NTW’s Artistic Director Kully Thiarai said: “Making art is difficult and exposing for everyone who tries, but making art as a woman presents some specific challenges. Amongst them, I believe that women are socialised to make less noise and take up less space, to defer and accommodate, to doubt themselves and to fear failure so keenly it can be stifling.

“At NTW, we receive markedly fewer ideas submitted by women than men, and proposals from women are often more modest in scale and demand fewer resources. This, I know, does not speak of the reservoir of talent, passion and artistry in Wales.

I wanted to create Radical Creatures to invite Welsh women artists to be bold. It’s a process that I hope supports them to unleash their imagination, innovation and excellence, fearlessly. Ultimately, I want them to trust us with their ideas and, with our support, build them into their greatest possible versions.”

Artists are invited to submit ideas that
• are led by (a) Welsh woman/women/anyone who identifies as a woman or a trans-woman/anyone who doesn’t identify with a binary gender. Artists should be Welsh or based in Wales and be able to demonstrate a commitment to development of new work in Wales,
• are compelling and innovative,
• are ambitious and large-scale,
• have live performance at their core,
• consider their audience, and
• are new and original;

and that might also

explore new writing or devised theatre approaches,
explore site-specific or conventional theatre contexts,
include multiple artforms and be interdisciplinary in nature,
engage with communities,
have an international perspective, and
include a digital strand or have the capacity for one to be developed in parallel.

Kully Thiarai will lead an open conversation about the call-out and about women’s creative work in Wales at the Women of the World Festival, Cardiff, 3pm on 25 November 2018, at Chapter Arts Centre.

The closing date for submissions is noon on Friday 18 January 2019. Following a mentoring and interview process in February, the winning submission commissioned for the 2020 season will be announced in March 2019.

Full details of the submission process, including timeline, eligibility criteria and terms & conditions, can be found on National Theatre Wales’ website here: nationaltheatrewales.org/projects/radical-creatures/

*****

NATIONAL THEATRE WALES YN GWAHODD ARTISTIAID BENYWAIDD CYMREIG I GYFLWYNO SYNIADAU AR GYFER CYNHYRCHIAD 10FED PEN-BLWYDD

MAE RADICAL CREATURES YN FENTER NEWYDD SY'N GALW AM SYNIADAU GWREIDDIOL I’W PERFFORMIO YN ARCHWILIO SUT BETH YW BOD YN FENYW YNG NGHYMRU HEDDIW

Mewn menter newydd o'r enw Radical Creatures mae NTW yn gwahodd artistiaid benywaidd Cymreig i gyflwyno syniadau rhyfeddol, gwreiddiol sy'n archwilio yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fenyw yng Nghymru heddiw.

Bydd artistiaid sy'n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu paru â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a fydd yn eu mentora i'w helpu i ddatblygu eu cynnig. Bydd y syniad buddugol wedyn yn dod yn gynhyrchiad llawn ar lwyfan yn 2020, fel rhan o dymor 10fed pen-blwydd NTW.

Wrth gyhoeddi'r alwad, dywedodd Cyfarwyddwr Artistig NTW Kully Thiarai: "Mae gwneud celf yn anodd ac yn gwneud pawb sy'n rhoi cynnig arni yn agored, ond mae gwneud celf fel menyw yn cyflwyno rhai heriau penodol. Ymhlith y rhain, rwy'n credu bod menywod yn cael eu llywio'n gymdeithasol i wneud llai o sŵn a chymryd llai o le, i barchu ac i ddarparu ar gyfer pobl eraill, i amau eu hunain ac ofni methu i'r fathr addau y gall eu rhwystro'n llwyr.

"Yn NTW, rydym derbyn nifer sylweddoli is o syniadau wedi'u cyflwyno gan fenywod na dynion, ac mae'r cynigion gan fenywod yn aml yn fwy cymedrol eu maint ac yn gofyn am lai o adnoddau. Rwy'n gwbod nad yw hyn yn cynrychioli'r gronfa o dalent, angerdd a chelfyddyd yng Nghymru.

Yr oeddwn i am greu Radical Creatures er mwyn gwahodd artistiaid benywaidd Cymreig i fod yn feiddgar. Mae'n broses yr wyf yn gobeithio y bydd yn eu cefnogi i ryddhau eu dychymyg, arloesedd a rhagoriaeth, yn eofn. Yn y pen draw, yr wyf am iddynt ymddiried ynom gyda'u syniadau a, gyda'n cymorth ni, eu troi yn eu fersiynau gorau posib."

Gwahoddir artistiaid i gyflwyno syniadau sydd
• wedi'u harwain gan fenyw/menywod Cymreig/menywod' i gynnwys unrhyw un sy'n uniaethu fel menyw, neu fenyw draws/unrhyw un nad yw'n uniaethu â rhywedd deuaidd. Dylai ymgeiswyr fod yn Gymry neu'n byw yng Nghymru ac yn gallu dangos ymrwymiad i ddatblygu gwaith newydd yng Nghymru.
• yn gymhellgar ac yn arloesol,
• yn uchelgeisiol ac ar raddfa fawr,
• â pherfformiad byw wrth eu gwraidd
• yn ystyried ei gynulleidfa, ac
• yn newydd a gwreiddiol;

ac y gallai hefyd o bosibl
• archwilio ysgrifennu newydd neu ddulliau theatr ddyfeisiedig,
• archwilio cyd-destunau theatr safle-benodol neu gonfensiynol,
• cynnwys mwy nag un ffurf ar gelfyddyd a bod yn rhyngddisgyblaethol eu natur,
• ymgysylltu â chymunedau,
• bod â safbwynt rhyngwladol
• cynnwys elfen ddigidol neu'r gallu i ddatblygu un ochr yn ochr â'r cynhyrchiad.

Bydd Kully Thiarai yn arwain trafodaeth agored ynghylch yr alwad ac am waith creadigol menywod yng Nghymru yng Ngŵyl Menywod y Byd, Caerdydd,3pm ar 25 Tachwedd 2018, yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw hanner dydd ar ddydd Gwener 18 Ionawr 2019. Yn dilyn proses fentora a chyfweld ym mis Chwefror, cyhoeddir y cyflwyniad buddugol a gomisiynwyd ar gyfer tymor 2020 ym mis Mawrth 2019.

Mae manylion llawn am y broses gyflwyno, gan gynnwys amserlen, meini prawf cymhwysedd a'r telerau ac amodau, ar gael ar wefan National Theatre Wales yma: nationaltheatrewales.org/cy/prosiectau/radical-creatures/
National Theatre Wales  
web site
: nationaltheatrewales.org/projects/radical-creatures/
Nia Llewelyn Jones
e-mail: press@nationaltheatrewales.org
Friday, November 16, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk