Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Radio Platfform raises the volume of young voices with a new second studio and daily shows from Wales Millennium Centre     

Radio Platfform raises the volume of young voices with a new second studio and daily shows from Wales Millennium Centre Wales Millennium Centre’s youth-led radio station and training programme, Radio Platfform, has opened a second studio in their newly redesigned space, allowing more young people from across Wales to create their own unique sound, use their voice and broadcast live with daily shows.

Since launching in 2016, Radio Platfform has supported 55 young people aged 14 - 25 through an accredited 6-week media training scheme in partnership with Promo Cymru. Teaching them everything they need to know about presenting and producing a radio programme, as well as other important life and career skills, a team of young people are now skilled, confident and ready to manage the station themselves and start delivering daily shows from the second studio - broadcasting via wmc.org.uk/radioplatfform.

BBC Radio Wales Presenter, Bethan Elfyn, who is a supporter of the project and has helped former trainees with a masterclass and tours of the BBC Radio Studios, said:

"It's more than just a six-week workshop learning about presenting and producing a radio show. It's also about teaching young people life skills, boosting their confidence and giving them the tools they need, to fulfil their potential."

The original Radio Platfform studio will continue to be used for accredited training, taster sessions and workshops at Wales Millennium Centre, running alongside the daily shows. And the studio also functions as a mobile unit, enabling the Radio Platfform team to deliver outreach sessions in both Welsh and English at schools, community groups and festivals.

One of the places that Radio Platfform has already been delivering outreach sessions is at Grassroots, a Cardiff-based charity who offer information, advice and support to 16-25 year olds in the city. Specifically working with Grassroots’ young parents group and with young people with Asperger’s, the Radio Platfform sessions have provided an opportunity for them to take time out from their everyday lives and boost their confidence.

“It helped me realise that I’ve got a path into the future” Tom, young person from Grassroots.

At the unveiling of the new Radio Platfform space last night, Wales Millennium Centre also launched a 30 Days of Giving fundraising campaign - Pump Up The Volume - aiming to raise £15K by 20 December to fund the places of 30 young people from Grassroots on the full 6-week training programme.

Jason Camilleri, Creative Learning Producer at Wales Millennium Centre said: “To work with the young people with Asperger’s and the young mums group was something that we really wanted to do - and we've seen them thrive inside and out of the radio sessions. Taking part in the 6-week programme will make a huge difference to them - that’s why we’re fundraising over the next 30 days to support them through the course.”

To help 30 young people find their voice - visit wmc.org.uk/donate

To find out more about Radio Platfform, tune in, or apply to take part (open to 14-25 year olds) - visit wmc.org.uk/radioplatfform

#30Days30People #RadioPlatfform

Radio Platfform yn rhoi mwy o lais i bobl ifanc gydag ail stiwdio newydd a rhaglenni radio dyddiol o Ganolfan Mileniwm CymruMae rhaglen hyfforddi a gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru sy'n cael ei harwain gan bobl ifanc, Radio Platfform, wedi agor ail stiwdio yn ei gofod ar ei newydd wedd sy'n rhoi llwyfan i fwy o bobl ifanc Cymru greu eu sŵn unigryw eu hunain, i ddefnyddio'u lleisiau ac i ddarlledu rhaglenni dyddiol byw.

Ers ei lansio yn 2016, mae Radio Platfform wedi cefnogi 55 o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ar gynllun achrededig 6 wythnos o hyd sy'n cynnig hyfforddiant cyfryngau, mewn partneriaeth â Promo Cymru. Ar ôl cael hyfforddiant i gyflwyno a chynhyrchu rhaglenni radio, yn ogystal â dysgu sgiliau bywyd a gyrfaol pwysig eraill, mae tîm o bobl ifanc bellach wedi magu'r sgiliau a'r hyder angenrheidiol er mwyn rheoli'r orsaf eu hunain, ac i ddechrau creu rhaglenni radio o'r ail orsaf a fydd yn cael eu darlledu ar wmc.org.uk/radioplatfform.

Meddai'r gyflwynwraig radio o'r BBC, Bethan Elfyn, sy'n cefnogi'r prosiect ac sydd wedi cynnal sesiynau a theithiau o amgylch Stiwdios Radio'r BBC ar gyfer ein hyfforddeion:

"Mae'r gweithdy'n fwy na chwech wythnos o ddysgu sut i gyflwyno a chynhyrchu sioe radio. Mae'n ffordd hefyd o ddysgu sgiliau bywyd i bobl ifanc, gan roi hyder iddyn nhw a rhoi'r offer sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn cyflawni'u potensial."

Bydd stiwdio wreiddiol Radio Platfform yn parhau i gael ei defnyddio i ddarparu hyfforddiant achrededig, sesiynau blasu a gweithdai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ochr yn ochr â rhaglenni dyddiol. Mae'r stiwdio hefyd yn uned symudol, sy'n golygu bod modd i dîm Radio Platfform gynnal sesiynau Cymraeg neu Saesneg mewn ysgolion, grwpiau cymunedol a gwyliau.

Mae Radio Platfform eisoes wedi bod yn cynnal sesiynau allgymorth gyda Grassroots, sef elusen leol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yn y brifddinas. Mae sesiynau Radio Platfform, sydd wedi bod yn gweithio'n benodol gyda grŵp rhieni ifanc Grassroots a phobl ifanc sydd â chyflwr Asperger, wedi darparu cyfleon iddyn nhw gael seibiant o'u bywydau bob dydd ac i fagu hyder.

"Fe helpodd y gweithdy i fi sylweddoli fod gen i lwybr i'r dyfodol" Tom, un o bobl ifanc Grassroots.

Yn y digwyddiad i agor gofod newydd Radio Platfform, lansiodd Canolfan Mileniwm Cymru ymgyrch codi arian, sef 30 Diwrnod o Roi - Codi'r To. Nod yr ymgyrch yw codi £15,000 erbyn 20 Rhagfyr er mwyn ariannu llefydd i 30 o bobl ifanc o Grassroots ar y rhaglen hyfforddi chwe wythnos o hyd.

Meddai Jason Camilleri, Cynhyrchydd Dysgu Creadigol Canolfan Mileniwm Cymru: "Roedden ni'n frwdfrydig iawn i weithio gyda'r bobl ifanc â chyflwr Asperger a'r rhieni ifanc, ac rydyn ni wedi'u gweld nhw'n ffynnu y tu mewn a'r tu allan i'r sesiynau radio. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen chwe wythnos o hyd yn gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw - dyna pam ein bod ni'n codi arian dros y 30 diwrnod nesaf i'w cefnogi nhw ar y cwrs."

Er mwyn helpu 30 person ifanc i ddod o hyd i'w lleisiau, ewch i wmc.org.uk/rhoi

I gael rhagor o wybodaeth am Radio Platfform, tiwniwch i mewn, neu i gofrestru i gymryd rhan (ar agor i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed), ewch i wmc.org.uk/radioplatfform

#30Diwrnod30Person #RadioPlatfform
Wales Millennium Centre  
web site
: https://www.wmc.org.uk
Gemma White
e-mail: gemma.white@wmc.org.uk
Wednesday, November 21, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk