Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi manylion taith | announces the tour details for Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd     

Theatr Genedlaethol Cymru 
yn cyhoeddi manylion taith | announces the tour details for 
Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd
 Perfformiadau yng Nghnolfan y Celfyddydau Aberystwyth 29 & 30 Mawrth, 2019
Performance in Aberystwyth Arts Centre 29 & 30 March 2019
Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith Nyrsys yn ddiweddar, mae’n bleser o’r mwyaf gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi manylion pellach am daith Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd, sef cynhyrchiad nesaf y cwmni. Mae Merched Caerdydd yn waith newydd gan Catrin Dafydd a Nos Sadwrn o Hyd yn gyfieithiad gan Roger Williams o’i ddrama boblogaidd Saturday Night Forever. Bydd y ddwy ddrama’n cael eu cyflwyno un ar ôl y llall ac yn teithio ledled Cymru yn ystod y gwanwyn.

Mae’r ddwy ddrama yn dilyn hanes cymeriadau amrywiol sy’n byw yn ein prifddinas, ac yn weithiau gan awduron poblogaidd sy’n deall pobl a chymunedau Caerdydd i’r dim. Yn dilyn ei lwyddiant yn chwarae’r rhan yn ystod y llwyfaniad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, fe fydd Sion Ifan yn chwarae rhan Lee yn Nos Sadwrn o Hyd. Bydd Emmy Stonelake yn chwarae un o dair o ferched yn Merched Caerdydd, gyda gweddill y cast i’w gyhoeddi’n fuan.
Following the resounding success of the recent Nyrsys tour, Theatr Genedlaethol Cymru is delighted to announce further details about the company’s next tour, namely a production of Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd. Merched Caerdydd is a new work by Catrin Dafydd, and Nos Sadwrn o Hyd is a translation by Roger Williams of his own popular play Saturday Night Forever. The plays will be presented as one programme, and will tour throughout Wales during the spring of 2019.

Both plays follow the stories of the diverse characters who live in our capital city, and are works by popular authors who understand Cardiff’s people and communities to a tee. Following his success playing the part during the first staging of the play at the 2018 Cardiff National Eisteddfod, Sion Ifan will play Lee in Nos Sadwrn o Hyd. Emmy Stonelake will play the part of one of the three women in Merched Caerdydd, with other members of the cast to be announced soon.
Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd
Mawrth | March 29 & 30
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Tocynnau | Tickets £14 (£10)
Ar werth nawr | On sale now
Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Mas ar y Maes ac OOMFF, gyda chefnogaeth Theatr Clwyd.

A Theatr Genedlaethol Cymru production in association with the National Eisteddfod of Wales, Mas ar y Maes and OOMFF supported by Theatr Clwyd.

Manylion y cynhyrchiad | Details of the production

MERCHED CAERDYDD - Catrin Dafydd

Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i'w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas. Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol. Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

Bu 2018 yn flwyddyn arbennig iawn i Catrin Dafydd. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, a hynny’n fuan ar ôl ennill Gwobr Ffuglen Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2018 am ei nofel arbrofol Gwales. Cyflwynwyd darlleniad o Merched Caerdydd am y tro cyntaf fel gwaith-ar-waith, yn rhan o raglen Theatr Gen Creu yn y Steddfod, a hynny mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Wedi cyfnod pellach o ddatblygu, dyma gyflwyno mewn amryw o leoliadau y ddrama gignoeth hon gan un o sêr y byd llenyddol yng Nghymru.

Cardiff is home to Cariad, Liberty and Awen. Whilst they each tread a very different path in life, they have more in common than their city alone. Here are three young, bright, and perhaps unexpected women from contemporary Wales, each trying to make sense of their messy lives. Women trying to come to terms with their past whilst navigating their futures. But will change be possible? Or has their fate already been sealed?

2018 was a very special year for Catrin Dafydd. She won the Crown at the Cardiff National Eisteddfod, very soon after winning the Fiction category in the Welsh Book of the Year Awards 2018 for her experimental novel Gwales. A reading of Merched Caerdydd was presented for the first time as a work-in-progress as part of the ‘Theatr Gen Creu yn y Steddfod’ programme, in association with the National Eisteddfod of Wales. Following a further period of development, we will be producing this raw play by one of the stars of the literary world in Wales in several venues across the country.

NOS SADWRN O HYD - gan Roger Williams

Wedi i Take That chwalu perthynas Lee a Matthew mewn clwb nos yn y brifddinas, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd. Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl i gyd, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul. Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.

Mae Nos Sadwrn o Hyd yn addasiad Cymraeg gan Roger Williams ei hun o’i ddrama boblogaidd Saturday Night Forever. Bu’r ddrama Saesneg wreiddiol yn boblogaidd o’r cychwyn cyntaf gyda chynulleidfaoedd ac adolygwyr fel ei gilydd, ac fe gyflwynwyd y gwaith yn y Gymraeg am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, gan gwmni OOMFF, fel rhan o raglen Mas ar y Maes, sef prosiect newydd ar y cyd rhwng yr Eisteddfod, Stonewall Cymru a’r gymuned LGBTQ+ yng Nghymru. Mae Roger yn enw adnabyddus ym myd y ddrama yng Nghymru, yn arbennig felly am gyfresi teledu poblogaidd fel Caerdydd a Bang. Enillodd Bang nifer o wobrau nodedig, yn cynnwys Medal Efydd Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2018 – Rhaglen Adloniant Orau (Drama Drosedd), ac enillodd wobr Drama Teledu BAFTA Cymru 2018. Mae gwaith Roger ar gyfer y llwyfan yn cynnwys Tir Sir Gâr (Theatr Genedlaethol Cymru, 2013).

Following a messy break-up sound-tracked by Take That in a city centre nightclub, Lee goes looking for love and finds it. For a short while life is sweet, but after every Saturday night dawns the harsh reality of Sunday morning and, as Lee discovers, nothing lasts forever.

Nos Sadwrn o Hyd is a Welsh adaptation by the author Roger Williams himself of his popular play Saturday Night Forever. The original English play was popular from the start with audiences and reviewers alike; the work was presented in Welsh for the first time at this year’s Cardiff National Eisteddfod by the company OOMFF as part of the Mas ar y Maes programme – a new project arranged jointly between the Eisteddfod, Stonewall Cymru/Wales and the LGBTQ+ community in Wales. Roger Williams is a well-known name in the field of drama in Wales, particularly so for his popular television series such as Caerdydd and Bang. The series Bang won a number of notable awards, including the Bronze Medal at the New York International Television and Film Awards 2018 – Best Entertainment Programme (Crime Play). It also won the BAFTA Cymru/Wales Award 2018 for a Television Play. Roger’s work for the stage includes Tir Sir Gâr (Theatr Genedlaethol Cymru, 2013).
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, December 10, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk