Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Welsh theatre company Hijinx have been nominated for The Stage’s prestigious 2019 International theatre award, sponsored by the Ambassadors Theatre Group. The award recognises the theatre companies who have made the greatest impact in reaching inte     

Welsh theatre company Hijinx have been nominated for The Stage’s  prestigious 2019 International theatre award, sponsored by the Ambassadors Theatre Group.  The award recognises the theatre companies who have made the greatest impact in reaching inte Hijinx are a unique theatre company who train 70 talented learning disabled adults at Hijinx Academies to enable them to become professional actors. The award winning theatre productions they make always include these effortlessly talented neurodiverse and learning disabled actors. Hijinx’s success resulted in them being awarded Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact in 2016. Hijinx have their office headquarters in the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay but run their classes and rehearsals from Chapter Arts Centre in Cardiff, as well as in Carmarthen, Prestatyn, Aberytswyth and Bangor.

2018 has been Hijinx’s most successful international touring year to date. Their award winning, much loved show MEET FRED toured extensively across France, Germany, Belgium, Netherlands and Switzerland, as well as making its first foray into Scandinavia, the USA and China. It was also the year in which Hijinx took four Down’s Syndrome actors to Lesotho, in the south of Africa, to create and make a production with young disabled African people who are ostracised and ghettoised. The production travelled to isolated communities across the country changing the aspirations of hundreds of people who live with physical and intellectual disabilities. Hijinx were also given the opportunity to build new relationships with organisations in Shanghai and Singapore, with whom they will be working with to replicate the Hijinx Academy model in East Asia.

Clare Williams (Chief Executive) and Ben Pettitt-Wade (Artistic Director) will be attending the award ceremony in London in January, along with their friends and colleagues from Theatr Clwyd who have been nominated in the Regional Theatre of the Year category.

‘We are thrilled to have been nominated for this award’ said Ben and Clare, ‘ which recognises the brilliance of our actors and their distinctive collaboration in the making of great theatre which is in demand across the world. Hijinx’s international success is only possible because of the financial support from the Arts Council of Wales, Wales Arts International, the Welsh Government and the British Council.’

In 2019 Hijinx will be opening their newest production INTO THE LIGHT at the Sherman Theatre in February. It features a cast of neurodiverse and neurotypical performers from Wales, Spain and Italy and will tour the UK before going to Italy and Hong Kong.

Mae cwmni theatr Cymru Hijinx wedi’i enwebu ar gyfer gwobr fawreddog Theatr Ryngwladol 2019 gan The Stage - gwobr sy’n cael ei noddi gan The Ambassadors Theatre Group. Mae'r wobr yn cydnabod y cwmnïau theatr hynny sydd wedi creu’r effaith fwyaf wrth gyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol dramor neu drwy ddod â gwaith rhyngwladol i'r DU.

Mae Hijinx yn gwmni theatr unigryw sy'n hyfforddi 70 o oedolion talentog sydd ag anableddau dysgu yn Academïau Hijinx er mwyn eu galluogi i fod yn actorion proffesiynol. Mae'r cynyrchiadau theatr arobryn maen nhw'n eu llwyfannu bob amser yn cynnwys yr actorion niwroamrywiol diymdrech o dalentog hyn sydd ag anableddau dysgu. Yn sgil llwyddiant Hijinx maen nhw wedi ennill teitl ‘Elusen y Flwyddyn yng Nghymru am Greu Effaith Eithriadol yn 2016’ (Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact in 2016). Mae pencadlys a phrif swyddfa Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ond maen nhw’n rhedeg eu dosbarthiadau a’u hymarferion o Ganolfan y Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, yn ogystal â Chaerfyrddin, Prestatyn, Aberystwyth a Bangor.

2018 fu blwyddyn fwyaf llwyddiannus Hijinx hyd yn hyn o safbwynt teithiau rhyngwladol. Bu MEET FRED, ei sioe arobryn, boblogaidd yn teithio'n helaeth ar draws Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a'r Swistir, yn ogystal â mentro am y tro cyntaf i Sgandinafia, UDA a Tsieina. Eleni hefyd oedd y flwyddyn pan aeth Hijinx â phedwar actor â Syndrom Down i Lesotho, yn ne Affrica, er mwyn creu a llwyfannu cynhyrchiad gyda phobl ifanc anabl Affricanaidd sy'n cael eu gwrthod a'u cadw mewn getos. Teithiodd y cynhyrchiad i gymunedau anghysbell ar draws y wlad gan newid dyheadau cannoedd o bobl sy'n byw gydag anableddau corfforol a deallusol. Rhoddwyd cyfle i Hijinx hefyd greu perthynas newydd â sefydliadau yn Shanghai a Singapore, a byddant yn gweithio gyda’r rhain i atgynhyrchu model Academi Hijinx yn Nwyrain Asia.

Bydd Clare Williams (Prif Weithredwr) a Ben Pettitt-Wade (Cyfarwyddwr Artistig) yn mynychu'r seremoni wobrwyo yn Llundain ym mis Ionawr, ynghyd â'u ffrindiau a’u cydweithwyr o Theatr Clwyd a enwebwyd yn y categori ‘Theatr Ranbarthol y Flwyddyn’.

'Rydym wrth ein bodd o gael ein henwebu ar gyfer y wobr hon' meddai Ben a Clare, ‘gwobr sy'n cydnabod dawn ein hactorion a'u cydweithrediad nodedig wrth greu theatr wych sydd â galw mawr amdani ar draws y byd. Dim ond oherwydd y gefnogaeth ariannol mae’n ei derbyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig y mae llwyddiant rhyngwladol Hijinx yn bosibl.’

Yn 2019 bydd Hijinx yn agor eu cynhyrchiad diweddaraf, INTO THE LIGHT, yn Theatr y Sherman ym mis Chwefror. Mae'r ddrama yn cynnwys cast o berfformwyr niwroamrywiol a niwrogyffelyb o Gymru, Sbaen a'r Eidal a bydd y sioe yn mynd ar daith ar draws y DU cyn mynd ymlaen i'r Eidal a Hong Kong.


Hijinx Theatre  
web site
: www.hijinx.org.uk
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Tuesday, December 18, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk