Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Hijinx and Teatro La Ribalta’s Into The Light is a daring physical theatre production about the right to be seen and heard, performed by those we need to see and hear.     

Hijinx and Teatro La Ribalta’s Into The Light is a daring physical theatre production about the right to be seen and heard, performed by those we need to see and hear. • Into The light premieres at the Sherman theatre in Cardiff on the 15 February 2019 prior to touring England, Wales and Italy in March and April 2019.
• Directed by BAFTA nominated director/co-founder of Frantic Assembly, Scott Graham and Krista Vuori.
• The international cast includes neurotypical and learning disabled actors from Wales, Italy and Spain.
• Hijinx are Wales’ leading inclusive theatre company. Their mission is to create provocative, challenging contemporary theatre with brilliant collaborators – always including those who have a learning disability or are neurodivergent.
Into The Light is a powerful piece of Physical Theatre that has been devised by the company over the last three years. It explores the bittersweet attraction of the spotlight, and our constant desire for interaction and connection through social media. What does it mean to be in the light? Why do we strive for a presence and a need to be understood?
Featuring an inclusive cast of nine performers from three European countries, this show seeks to bring exposure to unique capabilities of neurodivergent and Down’s Syndrome performers.
Scott Graham witnessed first-hand the unique capabilities of Hijinx actors having led a residency course for them in 2013. Scott said “This is an emotive, honest and touching show where the performers will confound your expectations. It will blow your socks off.
“The diverse cast may not all share the same spoken language, but they all have a commonality in being able to tell a story and connect with the audience. This unique show reminds us that there’s a risk in stepping out into the limelight but that we all need to be acknowledged. We need to know that we’re alive.”
Into The Light, an exhilarating, beautiful and bold evening of entertainment, is supported by Arts Council Wales, Lottery Funding, Welsh Government, Arts Council England, Frantic Assembly and Sherman Theatre.

Connect with Hijinx Theatre online at: www.hijinx.org.uk on Twitter @hijinxtheatre instagram @hijinxtheatre Facebook at HijinxTheatre and YouTube at HijinxTheatreCompany #HIntoTheLight

For further information please contact Vanessa Davies: Vanessa.davies@hijinx.org.uk / 02920 300331

Into The Light
Cynhyrchiad Hijinx (Cymru) a Theatro La Ribalta (Bolzano) mewn cydweithrediad â Frantic Assembly mewn partneriaeth â Theatr y Sherman (Caerdydd) a Danza Mobile (Seville)
Mae Into the Light Hijinx a Theatro La Ribalta yn theatr gorfforol feiddgar am hawl rhywun i gael ei weld a'i glywed, ac mae’r sioe yn cael ei pherfformio gan y rhai y mae angen inni eu gweld a'u clywed.
• Cynhelir perfformiad cyntaf Into the light yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar 15 Chwefror 2019 cyn i’r sioe fynd ar daith yn Lloegr, Cymru a’r Eidal ym misoedd Mawrth ac Ebrill 2019.
• Cyfarwyddir y sioe gan Scott Graham, cyfarwyddwr enwebedig BAFTA/cyd-sylfaenydd Frantic Assembly a Krista Vuori.
• Mae'r cast rhyngwladol yn cynnwys actorion niwrogyffelyb ac actorion ag anableddau dysgu o Gymru, yr Eidal a Sbaen.
• Hijinx yw cwmni theatr gynhwysol mwyaf blaenllaw Cymru. Eu cenhadaeth yw creu theatr gyfoes herfeiddiol, heriol ar y cyd â chydweithwyr gwych - gan gynnwys bob amser y rheiny sydd ag anabledd dysgu neu sydd yn niwroamrywiol.
Mae Into The Light yn ddarn grymus o Theatr Ffisegol a ddyfeisiwyd gan y cwmni dros y tair blynedd diwethaf. Mae'n ymchwilio i atyniad chwerw-felys y goleuadau, a'n hawydd cyson am ryngweithiad a chysylltiad trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Beth mae'n ei olygu i fod yn y golau? Pam rydym ni'n ymlafnio am bresenoldeb ac am yr angen i gael ein deall?
Mae'r sioe hon, sy’n cynnwys cast cynhwysol o naw o berfformwyr o dair gwlad Ewropeaidd, yn ceisio taflu goleuni ar alluoedd unigryw perfformwyr niwroamrywiol a Syndrom Down.
Cafodd Scott Graham y profiad o weld doniau unigryw actorion Hijinx drosto’i hun gan iddo arwain cwrs preswyl ar eu cyfer yn 2013. Meddai Scott "Mae hon yn sioe emosiynol, onest a theimladwy lle bydd y perfformwyr yn trechu’ch disgwyliadau. Bydd yn eich syfrdanu’n llwyr.
"Efallai na fydd y cast amrywiol yn rhannu'r un iaith lafar, ond mae cyffredinedd yn perthyn i bob un ohonyn nhw yn eu gallu i ddweud stori a chysylltu â'r gynulleidfa. Mae’r sioe unigryw hon yn ein hatgoffa bod yna risg wrth gamu allan i lygad y cyhoedd, ond bod angen i bob un ohonom gael ein cydnabod. Mae angen inni wybod ein bod ni'n fyw."
Bydd Into The Light - noson fywiocaol, hyfryd a hyderus o adloniant cefnogir gan Cynogor Celfyddydau Cymru, Ariennir gan y Loteri, Lywodraeth Cymru, Arts Council England, Frantic Assembly a Sherman Theatr.

Cysyltwch â Theatr Hijinx ar-lein yn: www.hijinx.org.uk ar Twitter @hijinxtheatre instagram @hijinxtheatre Facebook yn HijinxTheatre ac YouTube yn HijinxTheatreCompany #HIntoTheLight

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Vanessa Davies: Vanessa.davies@hijinx.org.uk / 02920 300331


Hijinx Theatre Company  
web site
: www.hijinx.org.uk
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Sunday, February 10, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk