Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TARZANNA Gan | By The Gramophones Theatre Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 15 APRIL     

TARZANNA
Gan | By The Gramophones Theatre Company

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
EBRILL 15 APRILNid yw Anna yn hoffi blerwch, mae hi’n licio pethau i fod mewn trefn. Mae ei byd taclus yn cael ei droi wyneb i waered pan mae hi’n cael ei chludo trwy hud i’r fforest law ac yn darganfod bob math o ryfeddodau newydd. Mae creaduriaid gwyllt yn ymddangos ac yn dawnsio o’i blaen wrth iddi siglo trwy jyngl ei breuddwydion. Pan mae ei chartref newydd yn cael ei fygwth, a fydd hi’n gallu newid ei ffyrdd a throi’n Tarzanna wyllt er mwyn achub ei chyfeillion newydd?
Anna doesn’t like mess and prefers all things to be in order. Her neat and tidy world is turned upside down when she is magically transported to the rainforest and discovers wonders she’s never seen before. Wild creatures appear and dance before her as she swings through the jungle of her dreams. When her new home is put in danger, she realises she can she let go of her need for tidiness and become the wild Tarzanna, facing her fears in order to save her newfound animal friends.
Yn ôl ymchwil wedi’i gyhoeddi yn y gyfrol Americanaidd Science, erbyn iddynt gyrraedd chwe blwydd oed, mae merched yn meddwl yn barod eu bod nhw’n llai galluog na bechgyn. Creodd The Gramophones Tarzanna er mwyn adrodd hanes o fodel rôl fenywaidd amgen sy’n arwr, gyda rheolaeth ar ei ffawd ei hun a gyda’r pŵer i greu newid.
According to a study published in the American periodical Science , by the time they are six, girls already think that they are less capable than boys. The Gramophones created Tarzanna to tell the story of an alternative female role model who is the hero, in charge of her own destiny and with the power to make change.

“We were sick of seeing role models that were princesses in towers waiting to be rescued, always the second string to a male protagonist. We thought how refreshing would It be to have a female hero who is physically strong and has to save everyone else!” - Hannah Stone, Gramophones Co-Artistic Director


Mae Tarzanna yn gwahodd plant i gyd i feddwl yn wahanol am rôl marched a’u pŵer a photensial i newid y byd. Mae’r sioe’n ddi-eiriau ac felly’n addas ar gyfer gynulleidfaoedd B/byddar a chynulleidfaoedd sydd ddim yn siarad Saesneg. Mae’r sioe’n swyno cynulleidfaoedd ifanc wrth iddynt gael eu hebrwng ar daith i fyd hudolus drwy adrodd stori awyrol chwareus, cerddoriaeth wreiddiol, momentau o hwyl ryngweithiol, pypedau a gwychder acrobatig.
Tarzanna invites all children to think differently about the role of girls and their power and potential to change the world. The show is non-verbal and is therefore suitable for D/deaf audiences and audiences who do not speak English. The show delights young audiences as they are taken on a journey into a magical world through playful aerial storytelling, original music, moments of interactive fun, puppetry and acrobatic brilliance.


Rhagflas o'r sioe | A taste of the show

Dyfeisiwyd Tarzanna yn wreiddiol gyda’r cwmni theatr o Sir Derby Babbling Vagabonds, ar gyfer y daith 2019 bydd y sioe wedi’i gyfarwyddo gan Ria Ashcroft a’i gyfarwyddo gan Hannah Stone, cyd-gyfarwyddwyr The Gramophones Theatre Company. The Gramophones yw cwmni theatre benywaidd a chwareus, sy’n dyfeisio theatr onest sy’n lleoli’r gynulleidfa yng nghanol perfformiadau. Maen nhw’n defnyddio ffyrdd dyfeisgar o adrodd straeon, theatr gorfforol, clownio, syrcas a gwaith hunangofiannol i greu theatr hygyrch.

Comisiynwyd yn wreiddiol gan Derby Festé, gyda chefnogaeth gan Déda a ariannu gan Arts Council England.
Tarzanna was originally devised with Derbyshire based theatre company Babbling Vagabonds , for the 2019 tour it will be directed by Ria Ashcroft and produced by Hannah Stone, co-directors of The Gramophones Theatre Company . The Gramophones are a playful female theatre company, who devise honest theatre that places the audience at the centre of the performances. They use inventive storytelling, physical theatre, clowning, circus and autobiographical work to create accessible theatre.

Originally commissioned by Derby Festé, supported by Déda and funded by Arts Council England.

TARZANNA
The Gramophones Theatre Company
Llun | Monday, Ebrill 15 April, 2pm
£8 (£6)
Oed | Age 3-8 + teuluoedd | families
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/family/tarzanna

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â | Please contact
Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894
Nia Edwards-Behi | nie@aber.ac.uk | 01970 622885
am ragor o wybodaeth. | for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, March 20, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk