Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SAETHU CWNINGOD/SHOOTING RABBITS Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAI 9 MAY     

SAETHU CWNINGOD/SHOOTING RABBITS 
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAI 9 MAY SAETHU CWNINGOD/SHOOTING RABBITS
PowderHouse gyda cefnogaeth | supported by Theatr Sherman & Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

MAI 9 MAY

[Scroll down for English]

Mae Saethu Cwningod/Shooting Rabbits yn gwneud defnydd o gerddoriaeth fyw gynhyrfus a delweddau trawiadol wedi eu cyfuno â Chymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Basgeg, i adrodd stori dyn ifanc llawn angerdd sy’n teithio i Sbaen i frwydro dros ei gredoau. Ac yntau heb ei hyfforddi, heb ei brofi, a heb wneud unrhyw baratoadau, mae’n wynebu dewis radical rhwng delfrydiaeth a gweithredu. A fyddech chi’n fodlon peryglu popeth dros ddemocratiaeth?

Rhwng 1936 a 1939, ymunodd rhyw 300 o bobl o Gymru â’r Brigadau Rhyngwladol i ymladd yn erbyn twf ffasgaeth yn Sbaen. Eleni, 80 mlynedd ers diwedd Rhyfel Cartref Sbaen, mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, mae PowderHouse yn defnyddio hanes ymdrech un dyn er mwyn archwilio’r berthynas rhwng Cymru ac Ewrop mewn cyfnod argyfyngus.

Wrth drafod y sioe, dywedodd Chelsey Gillard, cyd-sylfaenydd PowderHouse: “Bydd Saethu Cwningod/Shooting Rabbits yn un ffrwydrad o sain a delweddau, gan archwilio sut brofiad yw cael llais gwleidyddol yng Nghymru ac yn y byd ehangach heddiw. Mae’r dull deinamig, corfforol o adrodd y stori, a’r gerddoriaeth fyw, yn golygu y bydd yn sioe yn ddealladwy i unrhyw un sy’n siarad un neu ddwy o’r ieithoedd a ddefnyddir yn y darn – neu dim un ohonyn nhw, hyd yn oed. Mae rhai pethau – fel cariad a rhyfel – yn ddealladwy mewn unrhyw iaith. Rydym yn creu’r sioe gydag artistiaid o wledydd ledled Ewrop sydd ar flaen y gad yn eu maes, ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ei theithio o gwmpas Cymru.”

Ychwanegodd Jac Ifan Moore, cyd-sylfaenydd PowderHouse: “Cynddaredd yw sail y cyfan. Ymddengys fod y Deyrnas Gyfunol yn ailddarganfod cynddaredd gwleidyddol, ar y ddwy ochr i’r sbectrwm gwleidyddol, ac mae gen i ddiddordeb yn hynny; p’un ai a ydych wedi colli’ch llais trwy floeddio dros weithredu i achub y blaned, dros ail refferendwm, neu dros Tommy Robinson.”

Mae PowderHouse, a sefydlwyd gan Chelsey Gillard a Jac Ifan Moore, yn gwmni theatr o Gaerdydd sy’n creu theatr gyfoes ac iddi flas rhyngwladol a llais sy’n amlwg Gymreig. Mae PowderHouse yn creu gwaith yn ieithoedd cenedlaethol Cymru, ac mae’n Gwmni Preswyl i Theatr y Sherman.

Mae Saethu Cwningod/Shooting Rabbits yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

>

Saethu Cwningod/Shooting Rabbits uses blistering live music and striking imagery blended with Welsh, English, Spanish and Basque to tell the story of an impassioned young man travelling to Spain to fight for his beliefs. Untrained, untested and totally unprepared, he faces a radical choice between idealism and action. Would you risk everything for democracy?

Between 1936-39, some 300 people from Wales enlisted into the International Brigades to fight the rise of fascism in Spain. In the 80th year since the end of the Spanish Civil War, at this time of political uncertainty, PowderHouse use the story of one man’s fight to explore the relationship between Wales and Europe in a time of crisis.

Talking about the show, PowderHouse co-founder Chelsey Gillard said: "Saethu Cwningod/Shooting Rabbits will be an explosion of sound and image, exploring what it is to have a political voice in Wales and the wider world today. The dynamic physical storytelling and live music will mean that the show can be understood by anyone who speaks one, two, or even none of the languages used in the piece. Some things - like love and war - can be understood in any language. We are making the show with artists from across Europe who are at the top of their game and we can't wait to tour it around Wales."

PowderHouse co-founder Jac Ifan Moore adds: “It’s about that rage. The UK seems to be rediscovering political rage, on both sides of the political spectrum, and I’m interested in that; whether your throat is hoarse from screaming for climate action, a second referendum or for Tommy Robinson.”

Founded by Chelsey Gillard and Jac Ifan Moore, PowderHouse is a Cardiff-based theatre company creating international-facing contemporary theatre with a distinctly Welsh voice. PowderHouse makes work in the national languages of Wales and is Sherman Theatre’s Company in Residence.

Saethu Cwningod/Shooting Rabbits is supported by the Arts Council of Wales.


Saethu Cwningod/Shooting Rabbits
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Mai 9 May, 7.45pm
£12 (£10)

Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan | Written and directed by Chelsey Gillard and Jac Ifan Moore
Perfformwyd gan | Performed by Alejandra Bacelar Pereira, Gwenllian Higginson and Neal McWilliams
gyda cherddoriaeth byw gan | with live music from Sam Humphreys


Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â | Please contact
Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894
Nia Edwards-Behi | nie@aber.ac.uk | 01970 622885
am ragor o wybodaeth. | for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, March 21, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk