Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

cyd-gynyrchiadau canolfan mileniwm cymru yn creu argraff ar y byd ym mis mawrth 2019/Wales Millennium Centre CO-PRODUCTIONS impress the world in march 2019     

cyd-gynyrchiadau canolfan mileniwm cymru yn creu argraff ar y byd ym mis mawrth 2019/Wales Millennium Centre CO-PRODUCTIONS impress the world in march 2019
Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cael mis Mawrth llwyddiannus iawn, yng ngwledydd Prydain a’r tu hwnt, gyda’i chyd-gynyrchiadau diweddaraf yn cyffroi cynulleidfaoedd ac yn cael adolygiadau cadarnhaol gan y wasg yn Auckland, Adelaide, Dulyn, Caersallog a Chaergrawnt.


Ar ddechrau’r mis, cafodd Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff), sioe gerdd un fenyw unigryw yn cyfuno gwyddoniaeth a chomedi gan yr actores Carys Eleri, ei pherfformio yn Awstralia yng Ngŵyl Ymylon Adelaide. Yn ystod ei chyfnod yno, enillodd Lovecraft Wobr yr Ymylon am y sioe gabare orau.


Gŵyl Ymylon Adelaide yw’r ŵyl ymylon flynyddol fwyaf ond un yn y byd, a’r fwyaf yn Hemisffer y De. Cafodd y sioe adolygiad pedair seren a hanner gan yr Advertiser, papur newydd mwyaf de Awstralia, a ddisgrifiodd y sioe fel ‘y ddarlith wyddoniaeth fwyaf hwyliog gewch chi byth’. Ym mis Awst 2018, roedd Lovecraft hefyd yn llwyddiant ysgubol yng Ngŵyl Ymylon Caeredin – gŵyl gelfyddydau fwya’r byd – lle cafodd sawl adolygiad pedair seren a phum seren.


Yn y cyfamser, llwyddodd sioe gyfareddol y gantores enigmatig Camille O’Sullivan, sef Cave – archwiliad theatrig o gerddoriaeth Nick Cave – i werthu pob tocyn ar gyfer ei dwy noson yn y Palais ar Afon Torrens fel rhan o Ŵyl Adelaide ac yn y Theatr Ddinesig fawreddog yng Ngŵyl Gelfyddydau Auckland, lle cafodd adolygiadau gwych. Fis nesaf, bydd O’Sullivan yn mynd â’i sioe, sydd wedi’i disgrifio ganddi fel ‘llythyr caru at Nick Cave’, i Neuadd Gerddoriaeth Wilton’s yn Llundain am gyfnod o wythnos (9-13 Ebrill), lle mae bron pob tocyn wedi’u gwerthu eisoes.Cynhaliwyd première Cave a Lovecraft yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais2018, fis Mehefin diwethaf. Mae’r ŵyl, sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd ac sydd wedi’i chreu a’i chynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr y mis yma – sef Gwobrau Cardiff Life a Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd.


Llwyddodd Gŵyl y Llais i ddenu dros 26,000 o bobl dros gyfnod o 11 diwrnod ym mis Mehefin 2018, ac roedd yn cynnwys perfformiadau gan Patti Smith, Gruff Rhys gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Elvis Costello, Billy Bragg, Angelique Kidjo a llawer mwy.


Mae cynhyrchiad theatrig diweddaraf Canolfan Mileniwm Cymru, The Mirror Crack’d, sef yr addasiad llwyfan cyntaf erioed o nofel gyffro Miss Marple Agatha Christie yng ngwledydd Prydain, wedi bod ar daith lwyddiannus ers mis Chwefror – gan werthu dros 25,000 o docynnau.


Cafodd y stori dditectif eiconig, sydd wedi’i chyd-gynhyrchu gyda chwmni Wiltshire Creative, ei haddasu i’r llwyfan gan Rachel Wagstaff, ei chyfarwyddo gan Melly Still ac mae’n serennu Susie Blake fel Miss Marple. Agorodd y sioe yn y Playhouse, Caersallog, cyn teithio i Ddulyn a Chaergrawnt. Agorodd y sioe yn y Theatr Newydd yng Nghaerdydd yr wythnos hon ar nos Fawrth 26 Mawrth a bydd yno tan nos Sadwrn 6 Ebrill.


Meddai Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru, Graeme Farrow: “Uchelgais y Ganolfan yw curadu cynyrchiadau teithiol sy’n cael canmoliaeth y beirniaid ac sy’n dangos doniau Cymru i’r byd.

Mae’n wych gweld felly bod Cave, Lovecraft a The Mirror Crack’d wedi cael croeso mor gynnes gan gynulleidfaoedd yng ngwledydd Prydain ac ym mhen draw’r byd.


Rydw i’n ddiolchgar i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r cynyrchiadau amrywiol a rhagorol yma – maen nhw wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y bobl sy’n dod i weld ein sioeau yn cael profiad bythgofiadwy”.


Adolygiadau – Cave

Roedd llais Gwyddelig bendigedig ac unigryw O’Sullivan yn dirdynnu ac yn lleddfu yn ôl gofyn pob cân.

The Music

Awr a hanner ysblennydd a chofiadwy gyda pherfformwraig gyfareddol ac angerddol.

13th Floor

Mae’n tywynnu mor llachar â Cave, os nad yn fwy llachar. Tra bo Cave yn dyheu am weld wyneb Duw, roedd O’Sullivan yn dawnsio neithiwr gyda llawenydd rhywun sydd wedi’i weld ac sydd wedi byw i adrodd yr hanes


Wales Millennium Centre has enjoyed a successful March, both in the UK and further afield, with its latest co-productions playing to thrilled audiences and receiving positive media reviews in Auckland, Adelaide, Dublin, Salisbury and Cambridge.At the beginning of the month Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff), a unique one-woman science-comedy musical from Welsh actress and singer Carys Eleri, performed in Australia at the prestigious Adelaide Fringe Festival. During its run, Lovecraft won a Fringe Award for ‘Best Cabaret’ show.The Adelaide Fringe is the world’s second largest annual fringe festival and the largest in the Southern Hemisphere. The Advertiser, South Australia’s largest newspaper, gave the show a 4-and-a-half-star review, describing it as the ‘the most enjoyable science lecture you’ll ever experience’.In August 2018, Lovecraft, was also a huge success at the Edinburgh Fringe Festival – the world’s largest arts festival – where it received several 4- and 5-star reviews during its run at the Summerhall.Meanwhile enigmatic singer Camille O’Sullivan’s spellbinding show, Cave – a theatrical exploration of Nick Cave’s music - played two sell out nights at the Palais on the Torrens River as part of the Adelaide Festival and at the prestigious Civic Theatre at the Auckland Arts Festival, receiving rave reviews.Next month, O’Sullivan will be taking her show, which she describes as a ‘love letter to Nick Cave’, to Wilton’s Music Hall in London for a week-long run (9-13 April), where it has almost sold out.Both Cave and Lovecraft premiered at Cardiff’s International Arts Festival, Festival of Voice 2018 last June. The biennial festival, which is created and produced by Wales Millennium Centre has been shortlisted for two awards this month – at the Cardiff Life Awards and the Cardiff Music Awards.Festival of Voice attracted over 26,000 people over 11 days in June 2018 and included performances from Patti Smith, Gruff Rhys with the BBC National Orchestra of Wales, Elvis Costello, Billy Bragg, Angelique Kidjo and many more.Wales Millennium Centre’s latest theatrical production The Mirror Crack’d, which is the first ever UK stage adaptation of Agatha Christie’s Miss Marple thriller, has been enjoying a successful tour since February – selling over 25,000 tickets.The iconic Marple murder mystery which has been co-produced with Wiltshire Creative is adapted for stage by Rachel Wagstaff, is directed by Melly Still and stars Susie Blake as Miss Marple. The Mirror Crack’d opened at the Salisbury Playhouse before travelling to Dublin and Cambridge. It opened in Cardiff’s New Theatre this week on Tuesday 26th March where it will run until Saturday 6th April.Wales Millennium Centre’s Artistic Director, Graeme Farrow, said: “It is our ambition to create critically acclaimed touring productions that showcase Wales to the world. Therefore, it is fantastic to see that Cave, Lovecraft and The Mirror Crack’d have been so enthusiastically received by audiences in the UK and on the other side of the world.

I am extremely proud and grateful to everyone involved in these diverse yet equally brilliant productions – they have worked tirelessly to ensure that the people who come to see our shows have an unforgettable experience”.Reviews – Cave

O'Sullivan's unique and stunning Irish croon convulsed or soothed as each song required.

The MusicA lush, opulent, memorable hour and a half with an intriguing, impassioned performer.

13th FloorShe burns just as bright as Cave, if not brighter. Where Cave longs to see the face of God, O’Sullivan danced last night with the ecstasy of one who has seen Him and lived to tell the tale

Theatre ScenesReviews - Lovecraft

Lovecraft… is an excellent example of how good a performance can be when properly funded to succeed.

Glam Adelaide ★★★★1/2Carys Eleri’s first fringe show in Adelaide, which blurs the lines between cabaret and comedy in the most enjoyable science lecture you’ll ever experience

The Advertiser ★★★★1/2Reviews – The Mirror Crack’d

A wonderfully successful production then. One which will collect accolades throughout its coming tour of Dublin. Cambridge, Cardiff and beyond.

British Theatre GuideA thoroughly entertaining and cinematic take on one of Christie’s best.

The StageThis excellent production is thoroughly deserving of a wide audience.

West End Wilma
Wales Millennium Centre  
web site
: https://www.wmc.org.uk/en/
Elin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Thursday, March 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk