Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

    

Caiff The Stick Maker Tales gan National Theatre Wales, sef sioe alwadol un dyn am amgylchedd caled fferm fynydd ac emosiynau dynol iawn ei ffermwr oedrannus, ei pherfformio i gynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru y gwanwyn hwn.


Wedi'i hysgrifennu gan Peter Cox a'i chyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig y cwmni, Kully Thiarai, mae'n cyflwyno'r cynulleidfaoedd i ffermwr mynydd eofn a hindreuliedig o ganolbarth Cymru sy'n dynesu at ymddeol, sy'n myfyrio ar oes o waith ar y fferm a'i atgofion o fywyd cyn cychwyn y Gwasanaeth Iechyd.

Efallai bod y bugail Geth Roberts mewn gwth o oedran, ond mae'n dal i fyw ar ei ben ei hun, yn uchel i fyny yng Nghwm Elan uwchben tref farchnad Rhaeadr.

Mae'n storïwr heb ei ail sydd wedi treulio ei oes gyfan yn gweithio ar ei fferm wyllt a gwyntog, wedi'i chuddio ym mynyddoedd tragwyddol Cambria tragwyddol o dan harddwch eithriadol awyr nos cwm Elan.

Ond bellach mae Geth yn wynebu ei her fwyaf erioed: mae ei olwg yn methu, ac os nad yw'n gallu gweld yna does dim pwrpas i'w fywyd - ni all weithio ar y fferm, gofalu am ei annwyl gi na cherfio'r ffyn bugail cywrain y mae'n enwog amdanynt.

Mae'r actor arobryn Llion Williams yn ailgydio yn ei rôl fel Geth yn y daith tair wythnos hon, y mae tocynnau ar ei chyfer yn bellach ar werth.

Meddai’r Cyfarwyddwr, Kully Thiarai: “Roeddem ni wrth ein boddau’n creu’r sioe hardd a barddonol hon wedi’i ysgrifennu gan Peter Cox a’i berfformio gan yr anhygoel Llion Williams y llynedd, ac ar bigau’r drain isio ei rannu gyda chynulleidfa mwy eang ar draws Cymru. Mae’n talu teyrnged i, ac yn ymgydio yn ysbryd, rhai o’r ffermwyr mynydd wnaethom ni gwrdd â nhw. Mae cenedlaethau wedi bod yn gweithio ar y tir ac mae eu traddodiadau wedi eu pasio ymlaen. Mae The Stick Maker Tales yn dathlu y bobl a’r lle, ac yn gofyn i’w gynulleidfa ystyried beth sydd yn nyfodol y genhedlaeth nesaf o ffermwyr mynydd.”

Cafodd The Stick Maker Tales ei pherfformio'n wreiddiol yn Llandrindod a'r Trallwng yn mis Gorffennaf 2018; un o'r pum monolog neu lythyr caru i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol oedd yn rhan o ŵyl NHS70 NTW, yn dathlu 70ain pen-blwydd y gwasanaeth.
National Theatre Wales’ The Stick Maker Tales, an evocative one-man show about the unforgiving environment of a hill farm and the very human emotions of its ageing farmer, will be performed to audiences the length and breadth of Wales this Spring.

Written by Peter Cox and directed by the company’s Artistic Director, Kully Thiarai, it introduces audiences to a hardy and weathered mid-Wales hill farmer nearing retirement, who reflects on a lifetime’s work on the farm and his memories of life before the National Health Service came to being.

Shepherd Geth Roberts might be getting on in years, but he still lives alone, high in the Elan Valley above the market town of Rhayader.


He is a born storyteller who has spent his whole life working his wild and windswept farm, hidden away in the timeless Cambrian Mountains beneath the awesome beauty of the Elan night skies.

But now Geth faces his greatest ever challenge: his sight is failing and if he can't see then his life has no purpose - he can't work the farm, look after his beloved dog or carve the exquisite Shepherd's Crooks for which he's famous.

Award-winning actor Llion Williams reprises his role as Geth in this three-week tour, for which tickets are now on sale.

Director Kully Thiarai said: “We really enjoyed working on this beautiful and poetic show written by Peter Cox and performed by the wonderful Llion Williams last year, and can’t wait to share it with a wider audience across Wales. It pays tribute to, and captures the spirit of, some of the hill farmers we met. Generations have worked this land and their traditions have been passed on. The Stick Maker Tales celebrates both the people and the place and makes you consider what the future might hold for the next generation of hill farmers.”The Stick Maker Tales was originally performed in Llandrindod Wells and Welshpool in July 2018; one of five monologues or Love Letters to the National Health Service that formed part of NTW’s NHS70 Festival, celebrating the Service’s 70th birthday.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept.Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, April 3, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk