Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

DOT AND BILLY Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAI 16 & 17 MAY     

DOT AND BILLY
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAI 16 & 17 MAY Mae Dot French, myfyriwr yn Aberystwyth, yn cwrdd â Billy Burditt pan fo’n cyrraedd efo Catrawd Frenhinol Swydd Gaer i hyfforddi ar gyfer y Ffrynt Gorllewinol yn 1915. Mae cyfeillgarwch yn arwain at gyfnewid llythyrau pan anfonir Billy i Ffrainc. Mae'r llythyrau yn llawn manylion bywiog am eu meddyliau, eu profiadau a'u gobeithion. Yn raddol mae cyfeillgarwch yn troi i rywbeth cryfach, ac mae'n rhaid iddynt ddysgu sut i garu o bellter mewn amseroedd peryglus ac ansicr. A wnaeth eu cariad oroesi'r Rhyfel?

Mae'r perfformiad hwn o ddetholiadau o lythyrau Dot a Billy yn mynd â chi gyda nhw ar eu taith. Mae'r iaith fywiol yn y llythyrau yn dod â dau unigolyn sy'n cael eu dal mewn byd nad ydynt wedi’i greu yn fyw, yn ceisio byw fel arfer mewn cyfnod annormal. Mae llythyrau’n amrywio o fanylion bywyd bob dydd i gyfrifon gwefreiddiol o effeithiau Rhyfel. Bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes profiad dynol yn ystod amser rhyfel, ac â chariad mewn cyfnod cythryblus, yn ymgysylltu â'r perfformiad hwn.

Mae Calista Williams a Patrick Kavanagh yn ymgymryd â rolau Dot a Billy. Mae Richard Hogger a Tom O’Malley wedi ysgrifennu'r darn gan ddefnyddio llythyrau o gasgliad Tom James, a fenthycwyd i Brosiect Aberystwyth yn Rhyfel: Profiad, Effaith, Legacy 1914-1919, gan Jane Bradly. Fe'i cyfarwyddir gan Richard Hogger.
Dot French, a student at Aberystwyth meets Billy Burditt when he arrives with the Royal Cheshire Regiment to train for the Western Front in 1915. Friendship leads to exchanges of letters when Billy is sent to France. The letters are full of vivid detail about their thoughts, experiences, and hopes. Friendship gradually becomes something stronger, and they have to learn how to love at a distance in dangerous and uncertain times. Did their love survive the War?


This performance of selections from the letters of Dot and Billy takes you with them on their journey. The vivid language in the letters brings to life two individuals caught up in a world not of their making, trying to live normally in abnormal times. They range from the details of everyday life, through charged accounts of the effects of War. Anyone with an interest in the history of human experience in war time, in what it was like to love in turbulent times, will engage with this performance.


Calista Williams and Patrick Kavanagh take on the roles of Dot and Billy. Richard Hogger and Tom O’Malley have written the piece using letters from the collection of Tom James, lent by Jane Bradly, to the Aberystwyth at War: Experience, Impact, Legacy 1914-1919 Project. It is Directed by Richard Hogger.
Mae prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri hwn wedi bod yn coffáu diwedd WW1 gyda chyfres o ddigwyddiadau. Dan arweiniad ffrwyth ymchwil gwirfoddolwyr y prosiect, ac yn seiliedig ar ddeunydd archif a roddwyd, mae'r prosiect wedi bod yn casglu, yn cadw ac yn cyflwyno straeon am y ffordd o fywyd yn Aberystwyth yn ystod y rhyfel 100 mlynedd yn ôl.
The Aberystwyth at War HLF funded project has been commemorating the end of WW1with a series of events. Led by research done by project volunteers, and based on donated archive material, the project has been gathering, preserving and presenting stories of what life was like in wartime Aberystwyth one hundred years ago.

Dot and Billy
Mai 16 & 17 May
7:45pm
£10 (£8)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/theatre/dot-and-billy
01970 623232
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, May 9, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk