Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

PWY 'SGRIFENNODD HONNA? THEATR GEN AR DAITH Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 19 JUNE     

PWY 'SGRIFENNODD HONNA?
THEATR GEN AR DAITH
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 19 JUNE Darlleniadau o ddramâu gan y dramodwyr lleol Miriam Elin Jones a Naomi Nicholas.

Dyma benllanw cynllun Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru 2019, gyda chyfres o ddarlleniadau o ddramâu newydd gan y don nesaf o ddramodwyr Cymraeg.

Mae hwn yn gyfle unigryw i weld canlyniad 10 mis o waith creu a datblygu, dan arweiniad Theatr Genedlaethol Cymru, gan rai o’r dramodwyr Cymraeg newydd mwyaf cyffrous o bob cwr o Gymru.

Ym mhob digwyddiad ceir darlleniad o ddramâu newydd gan ddau ddramodydd, gyda sgwrs i ddilyn gyda’r dramodwyr, y cast a’r cyfarwyddwyr.


Rehearsed readings of plays by local playwrights Miriam Elin Jones and Naomi Nicholas.

Theatr Genedlaethol Cymru’s 2019 New Playwrights’ Group project culminates in a series of rehearsed readings across Wales of new plays by the new wave of Welsh-language playwrights.

This is an opportunity to enjoy the fruits of 10 months of writing and development, under the guidance of Theatr Genedlaethol Cymru, by some of Wales’s most exciting new Welsh-language playwrights.

Each event will include readings of new plays by two playwrights, followed by a conversation with the playwrights, cast and directors.
Nyts, Nag’yn Ni? gan | by Miriam Elin Jones

Mae Eleri yn gwneud pob dim o fewn ei gallu i ddal ei gafael ar yr unig beth sefydlog yn ei bywyd, ond dyw hynny ddim yn hawdd pan fo hwnnw, Gavin, yn gyndyn iawn o ymrwymo i unrhyw beth...

Eleri is doing everything she can to keep hold of the only stable thing in her life, Gavin - but that’s not an easy task when he’s very unwilling to commit to anything...

Wyau gan | by Naomi Nicholas

Meithrin bywyd newydd yw bara menyn pob ffarmwr. Ond nid yw llenwi’u nyth mor rhwydd i Mari a’i gŵr Gwyn.

Nurturing new life is every farmer’s bread and butter. But filling their own nest is not so easy for Mari and her husband Gwyn.
Mae Grŵp Dramodwyr Newydd yn cael ei gyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4C, Llenyddiaeth Cymru, Pontio, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman.

Bydd y darlleniadau ar gyfer y Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna? yn gweithio ar system Talwch faint a fynnwch, sy’n golygu nad oes raid i chi dalu hyd nes y byddwch wedi gweld y perfformiad.

Bydd angen bwcio tocynnau o flaen llaw fel arfer, ond does dim gorfodaeth arnoch i dalu hyd nes y byddwch wedi gweld y sioe. Gallwch wedyn benderfynu ar bris sydd, yn eich barn chi, yn addas, yn seiliedig ar eich profiad.

I gael manylion gweddill y daith, a gwybodaeth bellach am y dramâu, ynghyd â gwybodaeth am y cast a’r cyfarwyddwyr, ewch i theatr.cymru. Mae hwn yn gyflwyniad Cymraeg ei iaith.
The New Playwrights’ Group is a Theatr Genedlaethol Cymru initiative in association with S4C, Literature Wales, Pontio, Theatr Clwyd, Aberystwyth Arts Centre, Carmarthenshire Theatres, Wales Millennium Centre and the Sherman Theatre.

The readings for Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna? will work on a Pay What You Decide basis, which means you don’t have to pay until you have seen the performance.

Tickets will need to be booked in advance as usual, but there is no obligation for you to pay until after you have seen the show. You can then decide on a price which you think is suitable, based on your experience.

For details regarding the rest of the tour, and further information about the plays, including information about cast and directors, please visit theatr.cymru. This is a Welsh-language presentation.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: ww.ab erystwythartscenntre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, May 29, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk