Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y CAST YN CYRRAEDD AR GYFER HAF O OLIVER! YNG NGHANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH CAST ARRIVES FOR A SUMMER OF OLIVER! AT ABERYSTWYTH ARTS CENTRE     


Y CAST YN CYRRAEDD AR GYFER HAF O OLIVER! YNG NGHANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH

CAST ARRIVES FOR A SUMMER OF OLIVER! AT ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
 OLIVER!
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
9-31 Awst | August

Ym mis Awst bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyflwyno Oliver!, y sioe gerdd enwog gan Lionel Bart, fel cynhyrchiad mawr tymor yr haf. Ar ddydd Llun wnaeth cast mawr o actorion profiadol a sêr disglair byd y sioeau cerdd gyrraedd Aberystwyth am eu cyfnod yn y dref.

Mae'r addasiad cerddorol arobryn o nofel glasurol Dickens yn dod yn fyw, yn nodweddu rhai o'r cymeriadau a chaneuon mwyaf cofiadwy i daro'r llwyfan erioed. Yn seiliedig ar nofel Charles Dickens, Oliver Twist, mae'r sioe, sydd wedi ennill gwobrau Tony ac Olivier, yn un o'r ychydig sioeau cerdd i ennill Gwobr Academi am Ffilm Orau ac fe'i hystyrir yn eang fel gwir gampwaith theatraidd gan actorion ac aelodau'r gynulleidfa fel ei gilydd. Mae'n nodweddu llu o ganeuon adnabyddus yn cynnwys Consider Yourself, Who Will Buy, Food Glorious Food, a llawer mwy.

Wrth i’r rolau canolog o Oliver a’r Artful Dodger yn cael eu chwarae gan actorion ifanc lleol, bydd rhai o brif rannau’r oedolion yn cael eu llenwi gan Matthew Ashforde (Fagin), Richard Corgan (Sykes), ac Anna McGarahan (Nancy).

Cafodd Matthew Ashforde ei rôl broffesiynol gyntaf yn ddeg mlwydd oed yng nghynhyrchiad gyntaf Cameron Mackintosh o Oliver! yn y West End fel aelod o griw Fagin, ac aeth ymlaen i chwarae Noah Claypole yng nghynhyrchiad Oliver! y London Palladium, oedd wedi’i gyfarwyddo gan Sam Mendes. Mae ganddo hefyd lwyth o gredydau’r llwyfan a’r teledu i’w enw – gan gynnwys Hetty Feather ar CBBC. Mae Richard Corgan wedi’i weld ar y sgrin yng nghyfres BBC Wales Baker Boys a’r comedi gwyddonias Canaries; ac ar lwyfannau dros Brydain, o The Globe a The Arcola i National Theatre Wales a Sherman Cymru. Yn ddiweddar roedd Anna McGarahan yn rhan o gast cynhyrchiad Les Miserables y West End yn The Queen’s Theatre, ac mae hi wedi serennu mewn cynyrchiadau yn y West End ac ar draws Brydain.

Hefyd yn ymuno â’r cast yw nifer o wynebau cyfarwydd o theatr Gymraeg a theledu, gan gynnwys Gillian Elisa, bydd yn chwarae Widow Corney, ac Ieuan Rhys, bydd yn chwarae Mr. Bumble. Mae’r ddau’n adnabyddus am eu rolau ar Pobol y Cwm, ac mae ganddynt brofiad helaeth o berfformio ar lwyfan hefyd. Bydd Mr. Brownlow yn cael ei berfformio gan John Lyons, sydd mwyaf adnabyddus am ei rôl fel Ditectif Rhingyll George Toolan yn A Touch of Frost. Ganddo hefyd degawdau o brofiad theatr, gan gynnwys nifer o dymhorau fel rhan o gast The Mousetrap yn y West End.

Yn cymryd rolau Mr a Mrs Sowerberry yw Matthew Wellman ac Amy-Jane Ollies. Mae’r ddau wedi teithio gyda nifer o gynyrchiadau ar hyd Prydain. Yn chwarae Charlotte Sowerberry a Noah Claypole bydd Bethan Pearce a Sam Ebenezer, dau actor ifanc yn wreiddiol o Aberystwyth sy’n dychwelyd yma i berfformio’n broffesiynol. Bydd ill dau’n cael croeso cynnes yn ôl i lwyfan Theatr y Werin!

Bydd Oliver! yn agor ar Nos Wener, 9fed Awst, am 7:30pm, ac yn rhedeg tan diwedd y mis, yn cynnig digonedd o gyfleoedd i'r teulu cyfan i fwynhau'r clasur bywiog hwn. I archebu tocynnau ac am ragor o wybodaeth, ymwelwch â www.aberystwythartscentre.co.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01970 623232.This August Aberystwyth Arts Centre presents Lionel Bart’s Oliver!, its summer season musical. This Monday the show’s large cast of experienced actors and rising stars of musical theatre arrived in Aberystwyth for the summer.

The award-winning musical adaptation of the classic Dickens' novel springs to life with some of the most memorable characters and songs ever to hit the stage. Based on Charles Dickens' novel, Oliver Twist, the Tony and Olivier Award-winning show is one of the few musicals to win an Academy Award for Best Picture and is widely hailed as a true theatrical masterpiece by actors and audience members alike. It features a string of well-known songs including Consider Yourself, Who Will Buy, Food Glorious Food, and many more.

While the central roles of Oliver and Artful Dodger will be played by local young actors, taking on the most famous grown-up roles in the show are Matthew Ashforde as Fagin, Richard Corgan as Sykes and Anna McGarahan as Nancy.

Matthew Ashforde made his professional debut at the age of ten in Cameron Mackintosh’s first production of Oliver! in the West End as one of Fagin’s gang and went on to play Noah Claypole in the London Palladium production of Oliver! directed by Sam Mendes. He also has a whole host of stage and TV credits to his name – including CBBC’s Hetty Feather. Richard Corgan has been seen on screen in BBC Wales’ Baker Boys and the sci-fi horror comedy Canaries; and on stage across the UK, from The Globe and The Arcola to National Theatre Wales and Sherman Cymru. Anna McGarahan has most recently starred in the West End production of Les Miserables at The Queen’s Theatre, and has featured in productions in the West End and across the UK.

Also joining the company are some very familiar faces from Welsh theatre and TV, including Gillian Elisa, who’ll be playing Widow Corney, and Ieuan Rhys, who’ll play Mr Bumble. Both are known for long-running roles in Pobol y Cwm, and both boast a wealth of stage and musical experience. Mr. Brownlow will be played by John Lyons, most recognisable for his role as Detective Sergeant George Toolan in A Touch of Frost and with decades’ of theatrical experience, including seasons as part of the West End cast of The Mousetrap.

Taking on the roles of Mr and Mrs Sowerberry are Matthew Wellman and Amy-Jane Ollies. Both have toured extensively in productions across the UK. Playing Charlotte Sowerberry and Noah Claypole are Bethan Pearce and Sam Ebenezer, two Aberystwyth natives now performing professionally. Both will be making a welcome return to the stage of Theatr y Werin!

Oliver! will open on Friday, 9th August, at 7:30pm, and run through until the end of the month, offering plenty of opportunities to enjoy this lively classic for all the family. To book tickets and for more information, visit www.aberystwythartscentre.co.uk or call the box office on 01970 623232.


RHESTRIADAU | LISTINGS

Sioe Gerdd Haf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Nos Wener 9 - Dydd Sadwrn 31 Awst
Perfformiadau 7.30pm: Nos Fawrth tan Nos Sadwrn
Sioeau prynhawn 2.30pm: Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Sadwrn a Dydd Sul
£30 (£28) Teulu £112
Prisiau Cynnar tan 1 Mehefin: £28 (£26); £26 Grwpiau 8+; Teulu £99
Perfformiad gydag Iaith Arwyddion Brydeinig (BSL) 22ain Awst, 2:30pm (lleolir y dehonglwr i'r dde o'r llwyfan).

Aberystwyth Arts Centre Summer Season Musical
Friday 9 – Saturday 31 August
7.30pm Performances: Tuesdays to Saturdays
2.30pm Matinees: Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays
£30 (£28) Family £112
Early Bird prices until 1 June: £28 (£26); £26 Groups 8+; Family £99
BSL interpreted performance 22nd August, 2:30pm (interpreter will be stage right).
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, July 23, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk