Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio dawns newydd am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, cyn cynnal perfformiadau arbennig yn Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019     

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio dawns newydd am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, cyn cynnal perfformiadau arbennig yn Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019 Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio’i ddawns newydd Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngogledd Cymru eleni
Yna, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio mewn digwyddiadau hollbwysig yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yn Japan
Caiff Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me ei ysbrydoli gan angerdd Cymru dros ei gêm genedlaethol – rygbi

Heddiw, cyhoeddodd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru y bydd yn perfformio’i ddawns newydd, sef Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me, am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, Gogledd Cymru eleni, cyn mynd ar daith i Japan i berfformio yng Nghwpan Rygbi’r Byd gerbron cynulleidfa fyd-eang.

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio dawns o’r enw Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me ar y Maes gerbron miloedd o Eisteddfodwyr wrth iddynt ddod yn llu i dref farchnad fechan Llanrwst y mis nesaf. Dawns awyr agored fer fydd hi yn dathlu rygbi yng Nghymru, yn ogystal â’r gobeithion, y bri a’r angerdd sydd ynghlwm wrth ddod ynghyd ar y cae ac oddi arno.

Cafodd y Prosiect Rygbi ei greu gyda, a’i ysbrydoli gan, chwaraewyr a chefnogwyr rygbi ledled Cymru, sydd hefyd wedi cael cyfle i gyfrannu at y ddawns. Hwn fydd perfformiad cyntaf Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol – bydd y ddawns yn cael ei pherfformio ar y Maes ddydd Iau’r 8fed a dydd Gwener y 9fed o Awst 2019.

image009.pngMae’r ddawns wedi’i chreu a’i choreograffu gan Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Fearghus Ó Conchúir, a ddywedodd fod “Rygbi – Annwyl i mi yn cysylltu dawns ag angerdd Cymru dros natur gorfforol, barddoniaeth ac emosiwn rygbi. Mae’n ymwneud â’r cymunedau a gaiff eu creu gan rygbi ar draws y wlad a’r arena ryngwladol lle y gwelir cyrff Cymreig yn perfformio gyda grym, angerdd a sgil.”

Meddai wedyn: “Mae ein prosiect newydd, Rygbi, yn dod ag arbenigedd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru mewn dawnsio ac arbenigedd y genedl mewn rygbi ynghyd, gan ddathlu timau sy’n gweithio gyda’i gilydd i ysgwyddo gobeithion a breuddwydion cymunedau trwy gyfrwng perfformiadau ymroddedig ar y llwyfan ac ar y cae. Er mai Gwyddel ydw i, rydw i’n gobeithio y gall Cymru sylweddoli cymaint o fraint i’r cefnder Gwyddelig hwn yw gallu dangos agwedd ‘ddawns’ ar y gêm genedlaethol.”

Caiff rygbi a dawns eu cysylltu trwy eu harbenigedd mewn symud a thrwy berfformiadau ymroddedig yn llawn grym ac emosiwn. Mae’r gêm yn uno cyflymder a sgiliau, dagrau â llawenydd a chwmnïaeth â balchder. Mae wedi dod ag enw da i Gymru o amgylch y byd ymhlith llawer sy’n hel atgofion am ‘Oes Aur’ tîm rygbi Cymru yng nghanol y 60au a dechrau’r 70au gydag arwyr fel Barry John, Gareth Edwards a JPR Williams. Ddegawdau’n ddiweddarach, gallwn yn awr ddathlu llwyddiant chwaraewyr Cymru unwaith eto wrth i wŷr Warren Gatland ennill tlws y Gamp Gyflawn yn gynharach eleni.

Mae rygbi’n dod â chymunedau ynghyd ac yn creu anfarwolion

image011.pngWrth i gefnogwyr rygbi rhyngwladol ddod ynghyd i ddathlu prif dwrnamaint rygbi’r byd, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn teithio i Japan ym mis Medi i gychwyn cyfres o berfformiadau ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019. Bydd perfformiad cyntaf y cwmni’n cael ei gynnal yn Nhŷ Cymru Llywodraeth Cymru yn Tokyo, cyn y gêm rhwng Cymru a Georgia.

Mae’r Prosiect Rygbi yn cynnwys amrywiaeth o berfformiadau byw – rhai dan do a rhai yn yr awyr agored – gyda gweithdai, gwaith digidol, sgyrsiau a mannau cymdeithasu. Bydd y rhain i gyd yn cael eu datblygu gyda chymunedau Cymru yn ystod y blynyddoedd nesaf. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.ndcwales.co.uk

Llwyddwyd i greu Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me gyda chefnogaeth hael y Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Dymuna Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ddiolch i Lywodraeth Cymru, y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru am eu cymorth parod.

National Dance Company Wales will premiere new dance piece to Welsh audiences at next week’s National Eisteddfod ahead of special performances in Japan for the 2019 Rugby World Cup

National Dance Company Wales will premiere its new dance piece, Rygbi Annwyl i mi / Dear to me, at this year’s National Eisteddfod in North Wales
National Dance Company Wales will then perform at key events within the Rugby World Cup 2019 schedule in Japan
Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me is inspired by Wales’ passion for its national sport - rugby
National Dance Company Wales (NDCWales) today announces that the company will premiere its new dance piece, Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me, to audiences in Wales at this year’s National Eisteddfod in Llanrwst, North Wales, before the company journeys to Japan to perform in the 2019 Rugby World Cup to a global audience.

NDCWales will perform a dance piece titled Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me on the ‘Maes’ to thousands of Eisteddfod-goers as they descend on the small market town of Llanrwst next month. The piece will be a short outdoor dance performance that celebrates rugby in Wales and the hopes, glory and passion of rallying together on and off the pitch.

The Rygbi Project has been created with and inspired by rugby fans and players across Wales who have also had an opportunity to input to the piece. This will be NDCWales’ debut performance at a national Eisteddfod – it will premiere the piece on the Maes on Thursday 8th and Friday 9th August 2019.

image015.pngThe dance piece has been created and choreographed by NDCWales’ Artistic Director, Fearghus Ó Conchúir who said “Rygbi – Annwyl i mi connects dance and Wales’ passion for the physicality, poetry and emotion of rugby. It’s about the communities that rugby makes across the country and the international arena where Welsh bodies perform with power, passion and skill.”

He continues “Our new project, Rygbi, brings National Dance Company Wales’ expertise in dance to the nation’s expertise in rugby and celebrates teams who work together to carry the hopes and dreams of communities through committed performances on stage and on the pitch. Though I’m Irish, I’m hoping the Welsh can recognise how honoured this Celtic cousin feels at being able to show a dance perspective on the national game.”

Rugby and dance are connected through their expertise in movement and through dedicated performances of power and emotion. The sport fuses speed and skills, tears with joy and camaraderie with pride. It has earned Wales a reputation around the world by many people who reminisce about the ‘Golden Era’ of the Welsh rugby team of the mid-60’s and early 70’s with heroes then being the likes of Barry John, Gareth Edwards and JPR Williams. Decades on, we are now able to celebrate the success of our Welsh players once again as Warren Gatland’s men lifted the Grand Slam trophy earlier this year.

Rugby brings communities together and creates legends

image016.pngAs international rugby fans gather together to celebrate the world’s greatest rugby tournament, NDCWales will travel to Japan in September to start its series of performances for the 2019 Rugby World Cup. The company’s first performance will take place at the Welsh Government’s Wales House, in Tokyo ahead of the Wales v Georgia clash.

The Rygbi Project consists of a range of live performances indoor and out, with workshops, digital work, chats and hang outs, all of which will be developed with Welsh communities over the next few years. For more information, visit www.ndcwales.co.uk

The creation of Rygbi – Annwyl i mi / Dear to me has been made possible with the generous support of Colwinston Charitable Trust.

National Dance Company Wales would like to thank the Welsh Government, British Council and Wales Arts International for their kind support.Nation Dance Company Wales  
web site
: https://ndcwales.co.uk/en
Nia Jones
e-mail: nia.jones@ndcwales.co.uk
Friday, July 26, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk