Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Multi-award winning show ‘Meet Fred’ returns to CardiffA rare chance to see Hijinx’s five star ‘Meet Fred’ in the UK – 26 -     

Multi-award winning show ‘Meet Fred’ returns to CardiffA rare chance to see Hijinx’s five star ‘Meet Fred’ in the UK – 26 - Cardiff-based Hijinx is celebrating the homecoming of their critically acclaimed production Meet Fred this September. The show, which features a cast of performers with and without learning disabilities and/or autism, is the most widely toured inclusive show in the world. To date it has been performed in 3 continents, 17 countries, 109 cities to over 20,000 people, and has been translated into 10 languages, including Chinese, Mandarin, Korean and Finnish. It will return to Cardiff’s Sherman Theatre for three nights this Autumn, before heading back out to tour across the globe.
Hijinx, in association with Blind Summit, first presented Meet Fred at a sell-out run at Edinburgh Festival Fringe in 2016. Its razor-sharp script, potty-mouthed puppet and brilliant ensemble made it a winner of Wales Theatre Awards 2017’s Best Ensemble Award, and Hijinx recently won the prestigious The Stage ‘International’ Award 2019 for its work around the world.

The Show
Fred is a two foot tall cloth puppet who just wants to be part of the real world: get a job, meet a girl and settle down. But when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control. NB – contains strong language and puppet nudity.
Meet Fred takes a timely look at what it is to be disadvantaged in today’s society. Following an outsider who tries to make his mark in a world in which he needs a lot of help, the show shines a light on how going on a date or finding a job can present a myriad of problems.
Meet Fred’s cast includes two actors with Asperger Syndrome and one with Down’s syndrome. All three train in performance skills at Hijinx Academies, of which there are five across Wales.


The Team
Ben Pettit-Wade, Artistic Director at Hijinx, said: “Touring Meet Fred across the globe over the past three years has been an incredible step for Hijinx. It’s been a privilege to see audiences all over the world react to Fred and relate to his story, which is utterly comical and totally universal all at once.”
Lindsay Foster, a Hijinx Actor with Asperger’s Syndrome who has been touring with Meet Fred since its inception, said: “Working on Meet Fred has been a ball. When you work long enough you forget that Fred is a puppet. He is an actor who is almost always a pleasure to work with.”
Sherman Theatre’s Executive Director Julia Barry said: “Following the success of Into the Light, for which we were project partners, we are looking forward to welcoming back Cardiff’s brilliant Hijinx back to Sherman Theatre. Hijinx are trailblazers in diversity, inclusion and creating excellent work, which are all of huge importance to the Sherman.”
The Production
Meet Fred is brought about through the generous support of Arts Council Wales, Esmée Fairbairn Foundation and The Rayne Foundation.
Booking
Tickets are now on sale from the Sherman Theatre Box Office on 02920 646900 or via https://www.shermantheatre.co.uk. Meet Fred is enjoyable for audiences aged 14 and over.


‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019

Mae cwmni theatr Hijinx, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, yn dathlu dychweliad adref ei gynhyrchiad clodwiw Meet Fred ym mis Medi eleni. Y sioe hon, sy'n cynnwys cast o berfformwyr ag anableddau dysgu neu heb yr anableddau hynny a/neu awtistiaeth yw'r sioe gynhwysol a deithiodd fwyaf ar led ac ar draws y byd. Hyd yma cafodd ei pherfformio ar 3 cyfandir, 17 o wledydd, 109 o ddinasoedd i dros 20,000 o bobl, ac mae wedi ei chyfieithu i 10 iaith, gan gynnwys Tsieinëeg, Mandarin, iaith Corea a Ffinneg. Bydd yn dychwelyd i Theatr Sherman Caerdydd am dair noson yr Hydref hwn, cyn dychwelyd unwaith eto i deithio ar draws y byd.

Cyflwynodd Hijinx, ar y cyd â Blind Summit, Meet Fred am y tro cyntaf mewn cyfres o berfformiadau llawn hyd yr ymylon yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2016. Oherwydd ei sgript finiog, y pyped cegog, gwirion a’i ensemble gwych, cafodd y sioe ei dyfarnu’n enillydd y wobr am yr ‘Ensemble Gorau’ yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 , ac yn ddiweddar enillodd cwmni Hijinx wobr glodfawr ‘The Stage 'International' 2019’ am ei waith ar draws y byd.

Y Sioe
Pyped brethyn dwy droedfedd o daldra yw Fred sydd eisiau dim byd mwy na bod yn rhan o'r byd go iawn: cael swydd, cwrdd â merch a setlo i lawr. Ond pan yw’n wynebu’r bygythiad o golli ei LBP (Lwfans Byw Pypedwaith), mae bywyd Fred yn dechrau ffrwcsio’n lân ac yntau wedyn yn colli pob rheolaeth. D.S. Yn cynnwys iaith gref a noethni gan byped.
Mae Meet Fred yn cymryd golwg amserol ar sut brofiad yw bod dan anfantais yn ein cymdeithas ni heddiw. Mae'r sioe, sy’n dilyn rhywun ar y cyrion sy'n ceisio gwneud ei farc mewn byd lle mae angen llawer o help arno, yn taflu goleuni ar sut y gall mynd ar ddêt neu ddod o hyd i swydd greu llu o broblemau.

Mae cast Meet Fred yn cynnwys dau actor sydd â Syndrom Asperger ac un sydd â syndrom Down. Mae pob un o'r tri yn hyfforddi ym maes sgiliau perfformio yn Academïau Hijinx, ac mae pump o’r Academïau hyn wedi’u lleoli ar draws Cymru.


Y Tîm
Dywedodd Ben Pettit-Wade, Cyfarwyddwr Artistig yn Hijinx: “Mae mynd â Meet Fred ar daith ar draws y byd dros y tair blynedd diwethaf wedi bod yn gam anhygoel i Hijinx. Mae wedi bod yn fraint gweld cynulleidfaoedd ym mhob cwr o’r byd yn ymateb i Fred ac yn ymdeimlo â'i stori, sy’n hollol ddigri ac yn gwbl gyffredin, a hynny i gyd ar yr un pryd.”

Dywedodd Lindsay Foster, Actor gyda Hijinx sydd â Syndrom Asperger ac sydd wedi bod ar daith gyda Meet Fred ers ei sefydlu: “Mae gweithio ar Meet Fred wedi bod yn hwyl enfawr. Pan fyddwch chi'n gweithio'n ddigon hir, mae rhywun yn anghofio mai pyped yw Fred. Mae e'n actor sydd bron bob amser yn bleser gweithio gydag e.”

Dywedodd Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: “Yn dilyn llwyddiant Into the Light, sioe roeddem ni’n bartneriaid prosiect iddi, rydym yn edrych ymlaen at groesawu Hijinx, y cwmni gwych o Gaerdydd, yn ôl i Theatr y Sherman. Mae Hijinx yn arloeswyr ym maes amrywiaeth, cynhwysiant a chreu gwaith rhagorol, elfennau sydd i gyd o bwys enfawr i'r Sherman.”

Y Cynhyrchiad
Cyflwynir Meet Fred drwy gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydliad Esmée Fairbairn Foundation a sefydliad The Rayne Foundation.

Bwcio
Mae tocynnau ar werth nawr o Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 02920 646900 neu drwy https://www.shermantheatre.co.uk. Mae Meet Fred yn brofiad pleserus i gynulleidfaoedd 14 oed a throsodd.
Hijinx Theatre  
web site
: www.hijinx.org.uk/
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Wednesday, August 21, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk