Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CWMNI RUSSELL MALIPHANT YN CYHOEDDI ‘SILENT LINES’ YN ABERYSTWYTH FEL RHAN O DAITH GENEDLAETHOL Y DU RUSSELL MALIPHANT COMPANY ANNOUNCES ‘SILENT LINES’ IN ABERYSTWYTH AS PART OF UK NATIONAL TOUR     

CWMNI RUSSELL MALIPHANT YN CYHOEDDI ‘SILENT LINES’
YN ABERYSTWYTH FEL RHAN O
DAITH GENEDLAETHOL Y DU
 
RUSSELL MALIPHANT COMPANY
ANNOUNCES ‘SILENT LINES’
IN ABERYSTWYTH AS PART OF UK NATIONAL TOUR
 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 15 OCTOBER

The Olivier Award winning Russell Maliphant Company today announces anticipated new work, Silent Lines, at Aberystwyth Arts Centre, on 15th October 2019; a ground-breaking new dance production with video artist Panagiotis Tomaras and new team of exceptional dancers.

Following its stop in Aberystwyth, Silent lines will continue on its UK national tour running through to October 2019, which features dates in Birmingham, Newcastle, Guildford, Nottingham, Wycombe, Lancaster, Llanelli, Bracknell and London.

Silent Lines draws upon Maliphant’s tireless research and explorations in dance and experiential anatomy using a unique mix of movement, animated video projection, and lighting. The piece investigates a range of poetic possibilities, using the visually rich and resonant connections between internal and external worlds, the microcosm and the macrocosm.

Drawing on methodologies from a variety of movement disciplines to examine qualities and setting these within a world of animated light, Silent Lines explores the endless web of connections we encompass and embody.

Russell Maliphant Company was established in 1996 as the framework for Maliphant to initiate productions and to work with his own ensemble of dancers. Since that time, the company has received two Olivier awards, three South Bank Show awards and three Critics’ Circle National Dance awards for best modern choreography, amongst many other national and international awards and nominations.

In April 2018, the Russell Maliphant Company became one of Arts Council England’s National Portfolio Organisations. This brings an exciting new chapter to the company’s history, becoming Company in Residence at DanceEast, Ipswich.

Russell Maliphant says “For this project, I have chosen to delve into the resource of studies and explorations I have made over the years in anatomy, biomechanics and in particular the body’s fascial system in relation to movement training and choreography.

“Allowing that to be the theme to inspire and effect the creation, Silent Lines investigates a range of poetic possibilities, using the visually rich and resonant connections between internal and external worlds, the microcosm and the macrocosm. Drawing on methodologies from a variety of movement disciplines and setting these within a world of animated light, this creation explores the endless web of connections we encompass and embody.”

Silent Lines is co-produced by Sadler’s Wells, and supported by Arts Council England, Cockayne, The London Community Foundation, DanceEast and Ipswich Borough Council. Private supports include, Sandy & Jake Ulrich and Jules Burns.

Dafydd Rhys, director of Aberystwyth Arts Centre, said: “We are absolutely delighted to host the multiple award-winning Russell Maliphant and company here in Aberystwyth. Top quality artistic activity is key to our vision and Russell Maliphant certainly delivers.”

Mae Cwmni Russell Maliphant, sydd wedi ennill Gwobrau Olivier, yn cyhoeddi heddiw ei waith newydd disgwyliedig, Silent Lines, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ar 15fed Hydref 2019; cynhyrchiad dawns newydd arloesol gyda'r artist fideo Panagiotis Tomaras a thîm newydd o ddawnswyr eithriadol.

Yn dilyn ei hymweliad ag Aberystwyth, bydd y sioe Silent Lines yn parhau ar ei thaith o gwmpas y DU tan mis Hydref 2019, gydag ymddangosiadau yn Birmingham, Newcastle, Guildford, Nottingham, Wycombe, Lancaster, Llanelli, Bracknell a Llundain.

Mae Silent Lines yn tynnu ar ymchwil ac archwiliadau diflino Maliphant ym maes dawns ac anatomi profiadol, yn defnyddio cymysgedd unigryw o symudiad, tafluniad fideo animeiddiedig, a goleuo. Mae'r darn yn archwilio'r amrediad o bosibiliadau barddol, yn defnyddio'r cysylltiadau soniarus, sy’n gyfoethog yn weledol, rhwng bydoedd mewnol ac allanol, y bychanfyd a'r cyfanfyd.

Yn tynnu ar fethodoleg amrywiaeth o ddisgyblaethau symudiad i ystyried nodweddion, a gosod y rhain o fewn byd o olau animeiddiedig, mae Silent Lines yn archwilio’r we ddiddiwedd o gysylltiadau yr ydym yn eu hamgylchynu a’u hymgorffori.

Sefydlwyd Cwmni Russell Maliphant ym 1996 fel y fframwaith i Maliphant ddyfeisio cynyrchiadau ac i weithio gyda’i ensemble ei hun o ddawnswyr. Ers hynny, mae’r cwmni wedi derbyn dwy wobr Olivier, tair gwobr y South Bank Show a thair gwobr Dawns Genedlaethol gan Gylch y Critigyddion ar gyfer coreograffi modern gorau, ymysg llawer o wobrau ac enwebiadau cenedlaethol a rhyngwladol eraill.

Ym mis Ebrill 2018, daeth Cwmni Russell Maliphant yn un o Fudiadau Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr. Daw hyn â phennod newydd gyffrous i hanes y cwmni, sydd bellach yn Gwmni Preswyl yn DanceEast, Ipswich.

Dywed Russell Maliphant “Ar gyfer y prosiect hwn, ‘rwyf wedi dewis cloddio i mewn i’r astudiaethau a’r ymchwiliadau a wnaethpwyd gennyf dros y blynyddoedd ym maes anatomi, biomecaneg ac yn benodol system ffasgol y corff mewn cysylltiad ag hyfforddiant symudiad a choroegraffi.

“Gyda hynny fel y thema i ysbrydoli ac effeithio’r greadigaeth, mae Silent Lines yn archwilio amrediad o bosibiliadau barddol, yn defnyddio'r cysylltiadau soniarus, sy’n gyfoethog yn weledol, rhwng bydoedd mewnol ac allanol, y bychanfyd a'r cyfanfyd.
Yn tynnu ar fethodoleg amrywiaeth o ddisgyblaethau symudiad ac yn gosod y rhain o fewn byd o olau animeiddiedig, mae’r greadigaeth hon yn archwilio’r we ddiddiwedd o gysylltiadau yr ydym yn eu hamgylchynu a’u hymgorffori.”

Cynhyrchir Silent Lines ar y cyd gyda Sadler’s Wells, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cockayne, Sefydliad Cymuned Llundain, DanceEast a Chyngor Bwrdeistref Ipswich. Mae cefnogwyr preifat yn cynnwys Sandy & Jake Ulrich a Jules Burns.

Dywed Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: “’Rydym wrth ein bodd yn croesawu Cwmni Russell Maliphant, sydd wedi ennill llu o wobrau, yma i Aberystwyth. Mae gweithgaredd artistig o’r safon uchaf yn allweddol i’n gweledigaeth ac mae Russell Maliphant yn sicr ymysg y goreuon.”

Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, August 22, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk