Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Enillwyr Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2019 yn cael eu cyhoeddi Winners of Aberystwyth Arts Centre’s Ian McKellen Award 2019 announced     

Enillwyr Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2019 yn cael eu cyhoeddi 
Winners of Aberystwyth Arts Centre’s Ian McKellen Award 2019 announced Mae enillwyr y Wobr Ian McKellen 2019 agoriadol yng Nghanolfan y Celfydydau Aberystwyth wedi eu cyhoeddi ac mae'n newyddion da i ddau berson ifanc o Aberystwyth! 'Roedd safon y ceisiadau a dderbyniwyd mor arbennig, 'roedd yn amhosibl i'r Ganolfan ddewis rhwng y ddau ymgeisydd terfynol a phenderfynwyd rhannu gwobr 2019 rhwng dau fyfyriwr ifanc eithriadol.

Enillwyr y wobr ar gyfer 2019 yw Owain Gruffydd, 18 oed, sydd ar fin mynd i Brifysgol Northampton i astudio ar gyfer Gradd Anrhydedd BA mewn Actio a Laura Baker, 19 oed, a fydd yn gweithio tuag at ei Gradd Anrhydedd BA mewn Addysg Bale yn yr Academi Ddawns Frenhinol.

Dywedodd Owain: “Mae’n anrhydedd bob amser i ennill gwobr. Mae'r wobr hon yn benodol yn dangos i mi fod ymroddiad i’r gelfyddyd yn talu ffordd yn y pendraw. 'Rwyf yn ddiolchgar i Ganolfan y Celfyddydau am bopeth mae nhw wedi gwneud i mi dros y blynyddoedd, a gobeithiaf gael y cyfle i roi rhywbeth yn ôl iddyn nhw yn y dyfodol.”

Dywedodd Laura: “'Rwyf wrth fy modd i gael fy newis fel un o enillwyr Gwobr Ian McKellen. Mae Canolfan y Celfyddydau wedi bod yn rhan fawr o'm bywyd ers i mi ddechrau bale pan 'roeddwn yn dair oed ac 'rwyf wedi ennill profiad gwerthfawr yma fel aelod o'r Ysgol Ddawns, yr Ysgol Lwyfan, y Theatr Ieuenctid ac wrth gael cyfleoedd perfformio gyda Phantomeim y Wardens a chynyrchiadau Nadolig y Ganolfan. 'Rwy'n edrych ymlaen at barhau fy hyfforddiant trwy astudio'r cwrs BA (Anrhydedd) mewn Adddysg Bale yn yr Adacemi Ddawns Frenhinol yn Llundain. Gobeithiaf basio fy mrwdfrydedd a chariad tuag at bale a'r celfyddydau ymlaen i'r genhedlaeth nesaf, unai er mwyn pleser neu ar gyfer y sawl sy'n dymuno dilyn gyrfa ym myd y celfyddydau. Mae'r celfyddydau wedi bod yn rhan hanfodol o'm plentyndod a chredaf y dylem i gyd eu hyrwyddo a'u cefnogi i'r eithaf.”

Pan ddaeth Syr Ian McKellen i berfformio yn y Ganolfan ym mis Mawrth 2019, rhoddwyd yr holl arian a godwyd trwy werthu tocynnau a derbyn cyfraniadau, i un ochr, i'w ddefnyddio i gefnogi gwaith pwysig y Ganolfan gyda phobl ifanc. Sefydlwyd gwobr arbennig, Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, oedd yn agored i bobl ifanc rhwng 16-25 oed a oedd yn bwriadu parhau eu hyfforddiant gyrfaol yn y celfyddydau creadigol - gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, theatr, dawns a'r celfyddydau gweledol. Mae £500 ar gael bob blwyddyn i ymgeiswyr sy'n medru dangos addewid artistig arbennig ac angerdd tuag at eu ffurf gelfyddydol, ac sydd wedi ennill lle i astudio yn ystod y flwyddyn academaidd ddilynol. Bydd Laura ac Owain yn rhannu gwobr 2019 ac yn derbyn swm o £250 yr un i gyfrannu tuag at eu hastudiaethau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau, Dafydd Rhys: “'Roedd safon y ceisiadau ar gyfer y Wobr yn uchel iawn ac 'roedd y bobl ifanc y buom yn cyfarfod â nhw mor frwdfrydig a chynhyrfus ynglyn â'u hastudiaethau. 'Roedd yn amhosibl dewis un enillydd yn unig, felly mae'n bleser gennym fedru cefnogi dau berson ifanc eleni! Gobeithiwn y byddant yn cael eu hysbrydoli gan y Syr Ian McKellen gwych ac y bydd ei gred ef mewn pwysigrwydd rhannu a rhoi yn ôl i'r gymuned yn eu hysgogi a'u hannog wrth iddynt barhau efo'u hastudiaethau.”

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gwobr 2020 ym mis Gorffennaf 2020, ac mae'n agored i bobl ifanc rhwng 16-25 oed sy'n bwriadau parhau eu hyfforddiant gyrfaol yn y celfyddydau creadigol - gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, theatr, dawns a'r celfyddydau gweledol.


The winners of the inaugural Aberystwyth Arts Centre Ian McKellen Award 2019 have been announced, and it’s good news for two young people from Aberystwyth! The Arts Centre was so overwhelmed by the standard of applicants that they found it impossible to choose between two candidates, and have decided to share the award for 2019 between two outstanding young students.

The 2019 award winners are 18 year old Owain Gruffydd who is heading to the University of Northampton to study for a BA Hons Degree in Acting, and 19 year old Laura Baker who will be working towards her BA Hons Degree in Ballet Education at the Royal Academy of Dance.

Owain said: “Mae’n anrhydedd cael ennill gwobr. Mae’r un yma yn benodol yn dangos i mi bod ymroddiad i’r gelfyddyd yn talu ffordd. Rydw i’n ddiolchgar i Ganolfan Y Celfyddydau am bopeth mae nhw wedi gwneud i mi a rydw i’n gobeithio cael cyfle i roi rhywbeth yn ôl iddyn nhw yn y dyfodol. It is always an honour to win an award. This one in particular proves to me that dedication to the art will eventually pay off. I am grateful to the Aberystwyth Arts Centre for everything they’ve done for me over the years, and I hope to have an opportunity to give something back to them in the future.”

Laura said: “I am delighted to have been chosen as one of the winners of the Ian McKellen Award. The Arts Centre has been a huge part of my life from when I started ballet at the age of three, and I have gained invaluable experience from my training here as a member of the Dance School, Stage School, Youth Theatre and performance opportunities with the Wardens Pantomime and Arts Centre Christmas productions. I am thrilled to be continuing my arts training by studying the BA (Hons) Ballet Education and Licentiate of the Royal Academy of Dance at their headquarters in London. I hope to pass on my love of ballet and passion for the arts to the next generation, either purely for enjoyment of for those wishing to pursue it as a career. The arts have been a vital part of my childhood and, I believe, needs to continue to be promoted and fully supported.”

When Sir Ian McKellen came to perform at the Arts Centre in March 2019, all the money raised from ticket sales and donations during his visit was kept safe to be used for supporting the Arts Centre’s important work with young people. A special prize was established, the Aberystwyth Arts Centre’s Ian McKellen Award, open to a young person between the ages of 16–25 who intends to continue their vocational training in the creative arts – including, but not limited to, theatre, dance and the visual arts. £500 is available annually to award for candidates who can demonstrate artistic promise and the passion for their art form, and who are in receipt of a place for study during the following academic year. Both Laura and Owain will share the 2019 award and receive a prize of £250 to contribute towards their studies.

Arts Centre Director, Dafydd Rhys said: “The standard of applications for the Award was really high and the young people we met so enthusiastic and excited about their studies. It made selecting just one winner impossible, so we are pleased to be able support two young people this year! We hope that they will take inspiration from the great Sir Ian McKellen and that his belief in the importance of sharing and giving back to the community will motivate and encourage them as they progress through their studies.”

A call for applications for the 2020 award will open in July 2020, and is available for young people between the ages of 16-25 who are intending to continue their vocational training in the creative arts – including but not limited to, theatre, dance and the visual arts.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: Aberystwyth Arts Centre
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, September 09, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk