Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Hijinx announces new CEO     

Hijinx announces new CEO Cardiff-based inclusive theatre company Hijinx has announced its new CEO today. From October Sarah Horner, currently Head of Marketing and Communications for BBC National Orchestra of Wales, will take the helm at Hijinx.
During her 12 years at BBC National Orchestra and Chorus of Wales, Sarah has been influential in driving audience development and engagement activity, increasing awareness of the orchestra’s work in Wales and internationally; including ambitious projects linked to tours in South America, China and Europe. Most recently she has led a programme of activity to celebrate the orchestra’s 90th anniversary, and brought innovative new platforms to their work, including the introduction of live streamed concerts and VR experiences.
Sarah said: “I am delighted to be joining Hijinx at such a pivotal and exciting time. I have long been an admirer of Hijinx’s remarkable, bold and dynamic programme of work and feel honoured to have the opportunity to support the company for its next chapter.
“I’m looking forward to working with the actors, staff and trustees on an ambitious future.”
Following a successful year of multiple award wins, including The Stage’s International Award, Hijinx will be premiering Mission Control, a large scale collaboration with National Theatre Wales, in November.
The company, who cast learning disabled and/or neurodivergent actors in all of its productions, has also toured global hit Meet Fred around the world for the last three years, and premiered Into The Light, an inclusive, international physical theatre co-production with Frantic Assembly, in February.
Hijinx Chair Mike Clark said: “After an extraordinary six years of growth led by our departing CEO Clare Williams, we wish to continue increasing our presence in Wales, the U.K and beyond.
“We’ve enjoyed tremendous success over the past few years and would like to thank Clare for the transformative role she has played in our recent triumphs. She has been an incredibly inspiring and innovative leader and we are sure she will continue to make a difference as a freelance consultant.
“We believe Sarah is the perfect person to lead the company in its exciting next phase. Hijinx will undoubtedly flourish with Sarah working alongside Artistic Director Ben Pettitt-Wade, as it continues to produce outstanding art with learning disabled and/or autistic actors, on stage, on screen, in businesses, in communities around Wales, and internationally.”
Hijinx is part of the revenue funded portfolio of the Arts Council of Wales.

Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd
Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Yn ystod ei 12 mlynedd gyda Cherddorfa Genedlaethol a Chorws Cymreig y BBC, mae Sarah wedi bod yn ddylanwadol yn y gwaith o feithrin datblygiad cynulleidfaoedd a gweithgareddau ymgysylltu, gan gynyddu ymwybyddiaeth o waith y gerddorfa yng Nghymru ac yn rhyngwladol; ac ymhlith hyn oll trefnwyd prosiectau uchelgeisiol oedd yn gysylltiedig â theithiau yn Ne America, Tsieina ac Ewrop. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi arwain rhaglen o weithgaredd i ddathlu pen-blwydd y gerddorfa yn 90 oed, ac wedi dod â llwyfannau newydd arloesol i'w gwaith, gan gynnwys cyflwyno cyngherddau wedi'u ffrydio'n fyw a phrofiadau Rhithwir.

Meddai Sarah: “Rwy’ wrth fy modd ‘mod i’n ymuno â Hijinx, a hynny ar adeg mor golynnol a chyffrous. Rwy’ wedi bod yn edmygydd o raglen waith hynod, feiddgar a deinamig Hijinx ers amser maith ac rwy’n teimlo ei bod hi’n fraint cael y cyfle i gefnogi’r cwmni ar gychwyn ei bennod nesaf.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r actorion, y staff a’r ymddiriedolwyr ar ddyfodol uchelgeisiol.”

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus, pryd yr enillwyd sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Ryngwladol The Stage, bydd Hijinx yn llwyfannu perfformiad cyntaf Mission Control, cydweithrediad ar raddfa fawr â National Theatre Wales, ym mis Tachwedd.

At hyn, mae'r cwmni, sy’n castio actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion niwroamrywiol ym mhob un o’i gynyrchiadau, wedi mynd â’r sioe ysgubol lwyddiannus Meet Fred ar daith ar draws y byd am y tair blynedd diwethaf, ac wedi perfformio Into The Light, sy’n gyd-gynhyrchiad theatr gorfforol gynhwysol, ryngwladol gyda Frantic Assembly, am y tro cyntaf ym mis Chwefror.

Dywedodd Cadeirydd Hijinx, Mike Clark: “Ar ôl chwe blynedd anhygoel o dwf dan arweiniad Clare Williams, ein Prif Swyddog Gweithredol sy’n ymadael, rydym yn awyddus i barhau i gynyddu ein presenoldeb yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

“Rydym ni wedi mwynhau llwyddiant ysgubol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a hoffem ddiolch i Clare am y rôl drawsnewidiol y mae hi wedi’i chwarae yn ein llwyddiannau diweddar. Mae hi wedi bod yn arweinydd hynod ysbrydoledig ac arloesol ac rydym yn sicr y bydd hi’n parhau i wneud gwahaniaeth fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun.”

“Rydym ni’n credu mai Sarah yw’r person perffaith i arwain y cwmni wrth iddo gymryd ei gam nesaf cyffrous. Heb os, bydd Hijinx yn ffynnu gyda Sarah yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr Artistig Ben Pettitt-Wade, wrth i’r cwmni barhau i gynhyrchu celfyddyd ragorol gydag actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion awtistig, ar y llwyfan, ar y sgrin, mewn busnesau, mewn cymunedau ledled Cymru, ac yn rhyngwladol. ”


Mae Hijinx yn rhan o bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru a ariennir gan refeniw.

Hijinx Theatre  
web site
: www.hijinx.org.uk
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Thursday, September 12, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk