Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THE CREATURE Company of Sirens | Lucy Gough Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 16 OCTOBER     


THE CREATURE
Company of Sirens | Lucy Gough

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 16 OCTOBER Pan mae rhywun yn lladd, pan mae ei drosedd yn un mor erchyll, mor annealladwy, a fedrwn ddal i'w alw'n ddynol? Pwy sydd ar fai? Pwy a beth sy'n creu bwystfilod?

Cafwyd llawer iawn o sôn yn y cyfryngau am droseddau ffyrnig ymysg plant a phobl ifanc yn y DU. Ond ychydig iawn a gynigir i egluro beth sy'n achosi'r argyfwng hwn, beth y dylid ei wneud i reoli'r defnydd o drais.

Lleolir THE CREATURE mewn uned ddiogel lle mae bachgen yn aros am ymweliad gan ei dad. Mae'r bachgen yn euog o drosedd arswydus. Pwy neu beth sy'n gyfrifol?

Wedi'i chreu trwy gysylltiad a chyfweliadau gyda charcharorion a throseddwyr ifanc yn Ne a Chanolbarth Cymru, mae THE CREATURE yn ceisio taflu goleuni ar achos yr hyn sydd wedi datblygu'n argyfwng cenedlaethol.

“Yn aml 'roedd cario cyllell yn ffordd o osgoi dioddef ar law rhywun … 'Roedd y rhan fwyaf o bobl y bum i'n siarad â nhw oedd wedi cario cyllell wedi cael eu bygwth, rhai ar nifer o wahanol achlysuron. 'Roedd rhai wedi dioddef ymosodiadau ac ambell un wedi cael ei niweidio'n ddifrifol” - Carcharor

“Yr un tro yr es i at yr heddlu … pan gefais fy stabio … buont yn cerdded i mewn i'r tŷ a gofyn faint o bobl oedd wedi gwneud hyn? Dwedes i fod hwn a hwn o'r gang hwnnw wedi'i wneud … a buont i gyd yn edrych ar ei gilydd - fel pe bai'r digwyddiad yn gysylltiedig â'r gang neu beth bynnag. 'Doedd dim ots ganddynt. Ond os mai jyst person normal oedd wedi mynd atynt … mi fase nhw wedi cymryd y peth o ddifrif” - Carcharor a throseddwr ifanc

Mae drama newydd seriol Lucy Gough yn gofyn llawer o gwestiynau ynglyn â chyfrifoldeb a rôl y teulu wrth ystyried meddwl a dychymyg bachgen ifanc sy'n teimlo ei fod wedi'i orlethu a'i fradychu.

Mae'n ddrama newydd hanfodol a mydryddol ar gyfer ein hamseroedd. Mae'n dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar y 16eg Hydref am 4.00pm a 7:45pm, a gallwch chi archebu docynnau o www.aberystwythartscentre.co.uk neu drwy galw 01970 623232 neu gyrru neges i artstaff@aber.ac.uk.When someone kills, when their crime is so terrible, so incomprehensible, can we still call them human? Who is to blame? Who and what creates monsters?

There has been a torrent of media coverage about violent crime among children and young people in the UK. But it seems to offer little consensus on what’s causing this crisis, what should be done to curb the violence.

THE CREATURE takes place in a secure unit where a boy waits for the visit of his father. The boy is guilty of a terrible crime. Who or what is responsible?

Created through contact and interviews with prisoners and young offenders in South and Mid Wales, THE CREATURE attempts to shine a light on the cause of what has become a national emergency.

“Carrying a knife often started as a way to avoid becoming a victim … Most of the people I spoke to who had carried a knife had been threatened, some on multiple occasions. Some had been attacked and a few had been severely injured”. - Inmate

“The one time I went to the police … when I was stabbed … they walked into the house and said how many people done it? I said so and so many people done it from that gang … and they all kind of looked at each other – as if it’s gang affiliated or whatever isn’t it? So they didn’t really care. But if it was just a normal person … they’d have taken it a lot more serious." - Inmate and young offender

Lucy Gough’s searing new play ask many questions about responsibility and the role of family exploring the mind and imagination of a young man who feels betrayed and overwhelmed.

It is a vital and poetic new play for our times and comes to Aberystwyth Arts Centre 16th October. Tickets are available now from www.aberystwythartscentre.co.uk, 01970 623232 and artstaff@aber.ac.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept Aberystwth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 10, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk