Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GODS & KINGS Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre HYDREF 17 OCTOBER     

GODS & KINGS
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
HYDREF 17 OCTOBER
Yn ystod yr hydref eleni, bydd Gods and Kings, cofnod doniol tywyll o fyw gyda salwch meddyliol, yn ymweld â chanolfannau ledled Cymru.

“Ers i mi gofio 'rwyf bob amser wedi bod yn wahanol…os 'rwy'n cymryd y bilsen y mae nhw wedi gosod yn fy llaw, pwy a fyddaf?”

Yn 23 oed, mae Paul yn cerdded i mewn i swyddfa seiciatrydd yn credu ei fod unai'n Dduw, neu'n Frenin. Mae'n gadael gyda diagnosis o Iselder Manig Deubegwn ac yn wynebu penderfyniad a fydd yn newid ei fywyd: Cymryd y bilsen a byw, neu beidio â chymryd y bilsen a marw.

Tair blynedd ar hugain yn ddiweddarach mae Gods & Kings yn tynnu ar brofiad bywyd-gwir Paul Whittaker i gynhyrchu cyfrif sy'n onest yn emosiynol o sut y mae'n teimlo i fyw bywyd a reolir gan salwch meddyliol.

Wedi'i ysgrifennu gan Paul, a'i gyfarwyddo ar y cyd gan Paul Whittaker a Tamsin Griffiths, mae Gods and Kings yn bortread pryfoclyd, pwerus, emosiynol a gafaelgar o salwch meddyliol - gyda jyst digon o hiwmor tywyll.

Dywed Paul, “Ar adegau mae'r stori hon yn un hynod anghyffordus i mi ei rhannu ond wrth benderfynu rhannu fy mywyd personol yn y modd hwn 'roeddwn yn gwybod mai'r ffordd orau i'r stori olygu rhywbeth oedd i'w chadw'n ddilys. Mae 'na fomentau o'm bywyd 'rwy'n dal i fethu â'u gwylio pan maent yn cael eu portreadu ar y llwyfan oherwydd byddant yn rhan ohonof bob amser, ond 'rwy'n gwybod eu bod yn werth eu rhannu oherwydd y sylwadau y mae pobl yn gwneud ar ôl y sioe. A'r gonestrwydd creulon yw'r peth y mae pobl yn ymgysylltu ag ef o ddifrif.”

Dywed Tamsin, “'Rydym yn teimlo bod hon yn stori y gall llawer o bobl ymgysylltu â hi. Mae'n caniatau i bobl ymgysylltu â'r cymeriad mewn gwahanol ffyrdd. Hyd yn oed os nad ydynt yn deall unrhyw beth am salwch deubegwn, maent yn gallu cydymdeimlo neu ennill mewnwelediad i mewn i fyd salwch meddyliol, ac wedyn mae hynny'n agor i fyny amrediad eang o sgwrs. Beth a geir yma yw mewnwelediad i mewn i beth sy'n digwydd ar ôl i Paul adael ystafell y seiciatrydd gyda phenderfyniad i'w wneud, "A ydw i'n cymryd y Lithium, neu a ydw i'n peidio â chymryd y Lithium? Pa ran ohonof sy'n fi, a pha ran ohonof yw'r salwch meddyliol? Ac os ydw i'n cymryd y Lithium, pa rannau ohonof a fydd yn aros a pha rannau a gollir?" Dyna pryd mae'n dod yn fater o hunaniaeth a chredaf mai dyna'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn medru deall o ddifrif. Gydol ein bywydau, 'rydym i gyd yn cael y momentau hynny pan 'rydym yn dechrau cwestiynu pwy yr ydym a'n hunaniaeth a'n pwrpas.”

Ceir Iaith Arwyddion Brydeinig integredig mewn pob perfformiad a chynhelir sgyrsiau ar ôl y sioe yn dilyn pob perfformiad gyda chrewyr y sioe a defnyddwyr y gwasanaeth Paul & Tamsin, ynghyd ag aelodau panel o'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, yn caniatau i gynulleidfaoedd ystyried themâu'r ddrama mewn amgylchedd ymlaciol, diogel. Ceir adnoddau i gydfynd â'r cynhyrchiad i helpu cysylltu pobl leol i elusennau iechyd meddyliol.

Bydd Gods & Kings yn cael ei pherfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 17eg Hydref ac mae tocynnau ar gael nawr o'r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232 a artstaff@aber.ac.uk neu arlein o www.aberystwythartscentre.co.uk.

“Mae'r ddrama Gods and Kings yn darparu mewnwelediad annisgwyl, pwerus a phwysig i mewn i brofiadau defnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddyliol ac ni ddylai unrhyw un sydd â rôl, neu ddiddordeb mewn, iechyd meddyliol, ei methu. Mae'r ddrama yn gosod y claf wrth graidd y stori ac yn herio'r gynulleidfa gyda hiwmor a dewrder. Mae'n waith celf ac hefyd yn gyfle dysgu ymarferol i gydweithwyr yn y meysydd iechyd a gofal.” Y Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG / Gwasanaeth Gwella 1000 Bywyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.This Autumn, Gods and Kings, a darkly funny account of life with mental illness, will tour venues across Wales.

“Ever since I can remember I have always been different…if I take the pill that they have placed in my hand, who will I become?”

At the age of 23, Paul walks into a psychiatrist’s office believing he is either a God, or a King. He leaves with a diagnosis of Bipolar Manic Depression, and facing a life-changing decision: Take the pill and live, or don’t take the pill and die. 23 years later; Gods & Kings draws on Paul Whittaker’s real-life experience to produce an emotionally honest account of what it is to live a life ruled by mental illness.

Written by Paul, and co-directed by Paul Whittaker and Tamsin Griffiths, Gods and Kings is a thought-provoking, powerful, emotional and riveting portrayal of mental illness - with just the right amount of dark humour.

Paul says, “At points this story is excruciatingly uncomfortable for me to share but on deciding to share my personal life in this way I knew the best way to make it mean something was to keep it authentic. There are moments from my life that I still can’t watch when they are portrayed on the stage because they will always be a part of me, but I know the value in sharing them by the comments that people have made after seeing it. And it’s the brutal honesty that people truly connect to.”

Tamsin says, “We feel like this is a story that a lot of people connect to. It allows people to connect with the character in different ways. Even if they don't understand anything about bipolar, they can empathise or gain an insight into the world of mental illness, and then that opens up a whole breadth of conversation. What you get, is an insight into what happens after Paul leaves the psychiatrist room with a decision, "Do I take the Lithium, or don't I take the Lithium? What part of me is me, and what part of me is the mental health? And if I take the Lithium, what parts of me will remain and what parts will I lose?" That's where it becomes about the dilemma of identity and I think that's what most people can really identify with. Through our lives, we all have those moments where we start to question who we are and our identity and our purpose.”

The show feature integrated BSL, and post-show conversations are held after each performance with the creators and service users Paul & Tamsin, along with panel members from the health and social care sectors, allowing audiences to explore the themes of the play in a safe, supported environment. Resources will accompany the production to help connect local people to mental health charities.

Gods & Kings will be performed at Aberystwyth Arts Centre on Thursday 17th October, and tickets are available now from the box office on 01970 623232 or artstaff@aber.ac.uk, or online at www.aberystwythartscentre.co.uk.

“Gods and Kings provides a surprising, powerful and important insight into mental health service user experience and is a must-see for anyone with a role, or interest in, mental health. The play puts the patient at the heart of the story and challenges the audience with humour and grit. It is both a work of art, and a practical learning opportunity for colleagues in health and care.” Dr John Boulton, Director of NHS Quality Improvement and Patient Safety/1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, October 11, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk